Naisc úsáideacha

Suíomh Gréasáin agus Acmhainní Oideachais

Link

Description

Curaclam ar líne

  Luath-Óige - Sraith Shinsearach

www.fetchcourses.ie/

 Cuardaigh Cúrsa Breisoideachais agus Oiliúna 

www.skillnetireland.ie

 Skillnet Ireland

www.teachingandlearning.ie/

 d'Institiúidí Ardleibhéil

Aonaid um Sheirbhísí Tacaíochta Airgid (ASTA)

Cuirfidh an tASTA comhairle agus tacaíocht ar fáil do scoileanna maidir le rialachas airgeadais agus neartóidh sé na socruithe reatha ag an mbunleibhéal lena n-áirítear socruithe caighdeánaithe chun ceanglais cuntasaíochta faoi Alt 18 den Acht Oideachais 1998 a chomhlíonadh.

Scoilnet.ieAcmhainní do Mhúinteoirí
www.webwise.ieRíomhshábháilteacht - Comhairle do Mhúinteoirí agus Thuismitheoirí
Student UniversalSupport Ireland (SUSI)Deontas mic léinn
ESF.IEIs é Ciste Sóisialta na hEorpa an phríomhionstraim airgeadais de chuid an Aontais Eorpaigh chun cabhrú le daoine atá ag lorg fostaíochta trí infheistíocht a dhéanamh in oideachas, i scileanna agus i dtacaíocht fostaíochta. 
www.regionalskills.ieLeis an Líonra Fóram Réigiúnach Scileanna mar chuid de Straitéis Náisiúnta Scileanna an Rialtais cuirtear deis ar fáil d’fhostóirí agus don chóras oideachais agus oiliúna chun oibriú i gcomhar le chéile chun freastal ar na riachtanais maidir le scileanna atá ag teacht chun cinn sna réigiúin acu
Iarchónaitheoirí Scoileanna SaothairFaisnéis d’Iarchónaitheoirí

Suíomh Gréasáin agus Acmhainní Seirbhís Phoiblí

Link

Description

www.gov.ieSuíomhanna Gréasáin Rialtais
Athchóiriú na Seirbhíse PoiblíAthchóiriú na Seirbhíse Poiblí san Earnáil Oideachais agus Oiliúna
Oifig Bhainistíocht Tionscadail BOO / SOLASOifig Bhainistíocht Tionscadail (PMO) BOO/SOLAS
www.stateboards.ieÚsáideann an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí an suíomh gréasáin  www.stateboards.ie chun eolas a thabhairt don phobal faoi fholúntais ar Bhoird Stáit agus chun léiriú spéise sna róil sin a bhailiú don Aire.