An Scéim Teagaisc um Theanga Chomharthaíochta na hÉireann (TCÉ)

An Scéim Teagaisc um Theanga Chomharthaíochta na hÉireann

Cuirtear An Scéim Teagaisc um Theanga Chomharthaíochta na hÉireann (TCÉ) ar fáil chun seirbhís teagaisc sheachtainiúil a sholáthar ina dtagann teagascóir ar cuairt chuig teach páiste réamhscoile a bhfuil deacracht cloisteála air/uirthi nó páiste scoile a bhfuil deacracht cloisteála air/uirthi chun oiliúint TCÉ a thabhairt don pháiste, dá s(h)iblín(í) agus dá t(h)uismitheoir(í)/c(h)aomhnóir(í)

Conas Iarratas a Dhéanamh

Ní mór do thuismitheoir/caomhnóir an pháiste a bhfuil iarratas á dhéanamh ar a s(h)on, an fhoirm iarratais thíos a chomhlánú agus í a chur isteach chuig An Rannóg Oideachais Speisialta. Tá codanna den fhoirm seo le comhlánú ag príomhoide na scoile, an Múinteoir Cuartaíochta do pháistí agus do dhaoine óga atá bodhar nó le deacracht cloisteála, agus an teagascóir TCÉ.

Sonraí Teagmhála

R-phost:  special_education@education.gov.ie

Fón: (090)6484187

Seoladh: An tAonad um Theagasc Teanga Chomharthaíochta na hÉireann, An Rannóg Oideachais Speisialta, An Roinn Oideachais, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí,