Teagasc Baile

Tá trí chatagóir éagsúil de Theagasc Baile i bhfeidhm ag an Roinn

Catagóir 1: Teagasc baile do leanaí le riachtanais speisialta oideachais agus ar fhorais liachta

Is é cuspóir na Scéime Teagasc Baile seo seirbhís chúiteach oideachais a sholáthar do leanaí nach bhfuil ábalta, ar roinnt cúiseanna amhail tinneas ainsealach, freastal ar scoil. Cuireann an scéim seirbhís chúiteach oideachais ar fáil freisin do leanaí le riachtanais speisialta oideachais a bhfuil socrúchán oideachais á lorg acu. Tá soláthar ann freisin d’idirghabháil luath oideachais do leanaí a bhfuil uathachas orthu.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Léigh Imlitir 0044/2020 Scéim Deontais Teagasc Baile 2020/2020 - Comhpháirt an Oideachais Speisialta -le haghaidh eolais i dtaca leis an scéim seo agus sonraí faoi chritéir incháilitheachta.

Foirmeacha Iarratais

 • HTSEN1: Foirm Iarratas don leanaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu
 • HT_TUTOR: Athrú Teagascóra nó Teagascóirí Breise
 • HTMED1: Foirm Iarratas don leanaí a bhfuil riocht míochaine suntasach acu

Teagmháil

 • Seoladh: Rannóg Oideachais Speisialta, An Roinn Oideachais, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí. N37 X659
 • R-phost:special_education@education.gov.ie
 • Fón: (090) 648 4187

Catagóir 2: Teagasc baile ar chúiseanna seachas riachtanais speisialta oideachais agus forais liachta

Is é cuspóir na Scéime um Theagasc Baile ná soláthar oideachais eatramhach a chur ar fáil do leanaí nach bhfuil áit scoile acu, atá gan tairiscint áit scoile agus a bhfuil áit scoile i scoil atá aitheanta ag an Roinn Oideachais agus Scileann á lorg go gníomhach dóibh.  Níl foirmeacha iarratais don snáithe seo den Teagasc Baile ar fáil ach amháin ón Oifigeach Leasa Oideachais áitiúil. Tá sonraí teagmhála ar fáil ar shuíomh gréasáin TUSLA.

Mar atá leagtha amach sa Chiorclán, tá an dara snáithe den scéim seo do leanaí faoi chúram, agus dóibh sin amháin, atá gan áit scoile mar gheall ar shocrúchán éigeandála nó cur isteach ar shocrúchán.  Níl foirmeacha iarratais ar fáil don snáithe seo ach amháin ón oibrí sóilsialta ainmnithe.

An dóigh le hiarratas a dhéanamh

Leigh Ciorclán 0057/2020 - Scéim Deontais Teagasc Baile 2020 / 2021 - Dhá Shnáithe (Leanaí gan áit scoile & Leanaí faoi Chúram gan áit scoile)le haghaidh eolais i dtaca leis an scéim seo agus sonraí faoi chritéir incháilitheachta.

Snáithe 1: Is féidir foirmeacha iarratais ar an scéim seo a fháil ó d'Oifigeach Leasa Oideachais áitiúil, trí do Sheirbhís Leasa Oideachais áitiúil atá mar chuid den Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach. Tá sonraí teagmhála ar fáil ar shuíomh gréasáin TUSLA.

Snáithe 2: Is féidir foirmeacha iarratais a fháil don scéim seo ón Oibrí Sóilsialta Ainmnithe.

Teagmháil

 • Seoladh: Aonad Tuismitheoirí agus Foghlaimeoirí - An tAonad Teagasc Baile, An Roinn Oideachais, Cor na Madadh, Áth Luain, Co. na hIarmhí N37 X659
 • R-phost:hometuitionapprovals@education.gov.ie
 • Fón: 090 648 4099

Catagóir 3: Teagasc baile do Scoláirí ar Neamhláithreachtaí a Bhaineann le Máithreachas

Is é cuspóir na scéime seo teagasc baile a sholáthar do scoláirí atá cláraithe i scoile aitheanta ag an leibhéal iarbhunscoile ag staidéar sa tsraith shóisearach nó sa tsraith shinsearach agus a d’fhéadfaí cur isteach ar a gcuid oideachais de bharr toirchis.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Léigh Imlitir 0058/2020 - Scéim Deontais Teagasc Baile 2020/2021 - Comhpháirt na Neamhláithreachtaí a Bhaineann le Máithreachas chun eolas a fháil i dtaca leis an scéim seo agus chun sonraí a fháil faoin na critéir incháilitheachta.

Foirmeacha Iarratais

Teagmháil

 • Seoladh: Aonad Tuismitheoirí agus Foghlaimeoirí - An tAonad Teagasc Baile, An Roinn Oideachais, Cor na Madadh, Áth Luain, Co. na hIarmhí N37 X659
 • R-phost: hometuitionapprovals@education.gov.ie
 • Fón: 090 648 4099