Teagasc Baile

Tá trí chatagóir éagsúil de Theagasc Baile i bhfeidhm ag an Roinn seo don scoilbhliain 2019/2020

Catagóir 1: Teagasc baile do leanaí le riachtanais speisialta oideachais agus ar fhorais liachta

Is é cuspóir na Scéime Teagasc Baile seo seirbhís chúiteach oideachais a sholáthar do leanaí nach bhfuil ábalta, ar roinnt cúiseanna amhail tinneas ainsealach, freastal ar scoil. Cuireann an scéim seirbhís chúiteach oideachais ar fáil freisin do leanaí le riachtanais speisialta oideachais a bhfuil socrúchán oideachais á lorg acu. Tá soláthar ann freisin d’idirghabháil luath oideachais do leanaí a bhfuil uathachas orthu.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Léigh Imlitir 0043/2019 Scéim Deontais Teagasc Baile 2019/2020 - Comhpháirt an Oideachais Speisialta -le haghaidh eolais i dtaca leis an scéim seo agus sonraí faoi chritéir incháilitheachta.

Foirmeacha Iarratais

 • HTSEN1: Foirm Iarratas don leanaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu
 • HT_TUTOR: Athrú Teagascóra nó Teagascóirí Breise
 • HTMED1: Foirm Iarratas don leanaí a bhfuil riocht míochaine suntasach acu

Teagmháil

 • Seoladh: Rannóg Oideachais Speisialta, An Roinn Oideachais & Scileanna, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí. N37 X659
 • R-phost:special_education@education.gov.ie
 • Fón: (090) 648 4187

Catagóir 2: Teagasc baile ar chúiseanna seachas riachtanais speisialta oideachais agus forais liachta

Is é cuspóir na Scéime Teagasc Baile seo beart oideachais sealadach a sholáthar do leanbh atá gan áit scoile, go sealadach, nó tá gan tairiscint d’áit scoile agus a bhfuil scoil áit scoile á lorg ina leith go gníomhach i scoil atá aitheanta ag an Roinn Oideachais agus Scileanna. Níl foirmeacha iarratais don snáithe seo den Teagasc Baile Lasmuigh den Scoil ar fáil ach ón Oifigeach Leasa Oideachais áitiúil, a bhfuil sonraí teagmhála ina leith ar fáil ar shuíomh gréasáin TUSLA. Is do leanaí faoi chúram amháin an dara snáithe den scéim seo, leanaí nach bhfuil áit scoile acu mar thoradh ar shocrúchán éigeandála nó suaitheadh socrúcháin. Níl foirmeacha iarratais ar fáil ach ón oibrí sóisialta atá ceaptha.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Leigh Imlitir 0056/2019 - Scéim Deontais Teagasc Baile 2019 / 2020 - Dhá Shnáithe (Leanaí gan áit scoile & Leanaí faoi Chúram gan áit scoile) le haghaidh eolais i dtaca leis an scéim seo agus sonraí faoi chritéir incháilitheachta.

Snáithe 1: Is féidir iarratais ar an scéim seo a dhéanamh trí d’oifig áitiúil TUSLA, An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach, sonraí teagmhála ar fáil ar shuíomh gréasáin TUSLA

Snáithe 2: Oibrí Sóisialta ceaptha

Teagmháil

 • Seoladh: Aonad um Cheadú do Theagasc Baile, An Roinn Oideachais & Scileanna, Bóthar Mhuileann na mBráthar, An Muileann gCearr, Co. na hIarmhí, N91 H3OY
 • R-phost:hometuitionapprovals@education.gov.ie
 • Fón: 0761 108 581 nó 0761 108 584

Catagóir 3: Teagasc baile do Scoláirí ar Neamhláithreachtaí a Bhaineann le Máithreachas

Is é cuspóir na scéime seo teagasc baile a sholáthar do scoláirí atá cláraithe i scoile aitheanta ag an leibhéal iarbhunscoile ag staidéar sa tsraith shóisearach nó sa tsraith shinsearach agus a d’fhéadfaí cur isteach ar a gcuid oideachais de bharr toirchis.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Léigh Imlitir 0052/2017 - Scéim Deontais Teagasc Baile 2017 /2018 - Comhpháirt na Neamhláithreachtaí a Bhaineann le Máithreachas chun eolas a fháil i dtaca leis an scéim seo agus chun sonraí a fháil faoin na critéir incháilitheachta.

Foirmeacha Iarratais

Teagmháil

 • Seoladh: Aonad um Cheadú do Theagasc Baile, An Roinn Oideachais agus Scileanna, Bóthar Mhuileann na mBráthar, An Muileann gCearr, Co. na hIarmhí, N91 H3OY
 • R-phost: hometuitionapprovals@education.gov.ie
 • Fón: 0761 108 581 nó 0761 108 575