Scéimeanna Iompair Scoile

Cur Síos

Tacaíonn an Scéim Iompair Iarbhunscoile le leanaí a chónaíonn nach lú ná 4.8 ciliméadar óna scoil agus a bhfuil ag freastal ar an ionad iarbhunoideachais/ar an iarbhunscoil is gaire dóibh a iompar go dtí an scoil/an t-ionad agus ón scoil/ón ionad.

Faoi théarmaí Scéim Iompair Iar-bhunscoile na Roinne féadann leanaí cáiliú le haghaidh iompair má chónaíonn siad 4.8 ciliméadar nó níos mó ón ionad oideachais is gaire dóibh, faoi réir eisceachtaí teoranta a bhaineann le héiteas agus teanga. Cé gur sainphribhléid na dtuismitheoirí é a gcuid leanaí a chur chuig an iar-bhunscoil dá rogha féin tá incháilitheacht  i gcomhair iompar scoile ag an leibhéal iar-bhunscoile chuig an ionad oideachais/scoil is gaire faoi réir eisceachtaí teoranta.

Chun críocha soláthar iompar scoile baineann éiteas le héiteas reiligiúnach de chuid scoileanna reiligiún mionlaigh. Baineann teanga leis an nGaeilge nó leis an mBéarla.  Is é seo atá i gceist leis go praiticiúil:

  • D’fhéadfadh leanaí ar rogha leo, ar chúiseanna éitis reiligiúnaigh, freastal ar an scoil shainchreidimh reiligiún mionlaigh is gaire dóibh cáiliú le haghaidh iompar scoile chuig an scoil sin fiú amháin mura an scoil is gaire dóibh í.
  • D’fhéadfadh leanaí ar rogha leo freastal ar an scoil/aonad lán-Ghaeilge is gaire dóibh cáiliú le haghaidh iompar scoile chuig an scoil/aonad sin fiú amháin mura an scoil is gaire dóibh í.
  • D’fhéadfadh leanaí ar rogha leo freastal ar an scoil/aonad lán-Bhéarla is gaire dóibh cáiliú le haghaidh iompar scoile chuig an scoil sin fiú amháin mura an scoil is gaire dóibh í.”

Conas Iarratas a Dhéanamh

Ní mór do thuismitheoirí linbh ar mhian leo leas a bhaint as seirbhísí iompair scoile iarratas a dhéanamh chuig Bus Éireann. Is féidir foirmeacha iarratais a fháil ar líne ag www.buseireann.ie nó trí theagmháil a dhéanamh le hoifig Bhus Éireann atá is gaire duit.