CCanna

Céard é an Scéim Iompar Scoile?

Tacaíonn an Scéim Iompar Scoile, a oibríonn Bus Éireann thar ceann an Roinn Oideachais agus Scileanna, iompar chun na scoile agus ar ais do leanaí a bhfuil cónaí orthu i bhfad ón scoil is cóngaraí dóibh.

Cá háit is féidir liom eolas faoin Scéim Iompar Scoile a fháil?

Tá téarmaí iomlána na scéimeanna ar fáil anseo:

Cé tá cáilithe?

  • Tá leanaí Bunscoile cáilithe ar iompar má tá cónaí orthu fad nach lú ná 3.2 km agus iad ag freastal ar an scoil náisiúnta is cóngaraí dóibh, mar a chineann an Roinn/Bus Éireann, ag tabhairt aird ar éiteas agus teanga.
  • Tá leanaí Iar-bhunscoile cáilithe ar iompar má tá cónaí orthu fad nach lú ná 4.8 km agus iad ag freastal ar an ionad oideachais is cóngaraí dóibh, mar a chineann an Roinn/Bus Éireann, ag tabhairt aird ar éiteas agus teanga.

Conas is féidir liom iarratas a dhéanamh?

Déan iarratas ar líne ar an leathanach Gréasáin Iompar Scoile ag www.buseireann.ie

Cathain is cóir iarratas a chur isteach?

Ba chóir foirmeacha iarratais a chur isteach roimh an Aoine dheireanach de mhí Aibreáin gach bliain.  

Cad a tharlaíonn má tá an scoile is gaire dom lán?

I gcásanna ina bhfuil an Roinn sásta go bhfuil an scoil is gaire duit lán, déanfar cinneadh maidir le cáilitheacht le haghaidh iompair scoile bunaithe ar an achar a bhfuil tú i do chónaí ón gcéad scoil eile is gaire duit ag féachaint don éiteas agus do chúrsaí teanga.
Lena dhearbhú go bhfuil an scoil is gaire lán ní mór do thuismitheoirí iad seo a leanas a chur ar fáil:-

  • Fianaise gur rinneadh an t-iarratas le rollú a dhéanamh laistigh de na spriocdhátaí atá sonraithe ag an scoil

agus

  • Litir ó Údaráis na Scoile ina ndearbhaítear go bhfuil an scoil lán

agus

  • Cóip den chinneadh a rinneadh tar éis achomhairc faoi alt 29 den Acht Oideachais, 1998; san Acht seo déantar foráil d'achomharc ó thuismitheoir chuig Ard-Rúnaí na Roinne áit a bhfuil Bord Bainistíochta scoile tar éis a dhiúltú leanbh a rollú.

Tabhair faoi deara: Is chun críche faisnéise agus treoirlínte amháin iad na Ceisteanna Coitianta. Is féidir teach tar shonraí agus téarmaí iomlána na scéimeanna ar an bpríomhleathanach iompair scoile.

An bhfuil táille le híoc?

Tá táille le híoc – sé an táille bhliantúil reatha ná €100 ar gach leanbh bunscoile (uasmhéid €220 do theaghlaigh le leanaí bunscoile amháin); €350 ar gach leanbh iar-bhunscoile. Sé an t-uasmhéid iomlán teaghlaigh ná €650.  

An bhfuil roinnt leanaí saortha ón táille?

Níl táille le híoc ag leanaí atá cáilithe ar iompar a bhfuil Cártaí bailí Leighis (Scéim SLG) acu. Is gá sonraí ar Chárta Leighis an linbh a sholáthar nuair atá íocaíocht á déanamh; is féidir na sonraí a iontráil ar líne ag  www.buseireann.ie

Cathain is gá dom íoc?

De ghnáth, eisítear sonraisc sa chéad seachtain de mhí Iúil. Ní foláir íocaíocht a dhéanamh roimh an Aoine dheireanach de mhí Iúil.

Conas is féidir liom íoc?

Is féidir leat íoc ar líne ag www.buseireann.ie nó seic/ordú poist/ordú airgid a sheoladh díreach chuig an Oifig Iompar Scoile áitiúil ag Bus Éireann.  

An féidir liom íocaíocht a leathadh i gcaitheamh na scoilbhliana?

Is féidir íocaíocht iomlán a dhéanamh faoin Aoine dheireanach i mí Iúil nó é a roinnt ina dhá leath – i mí Iúil agus i mí na Nollag.

Cén áit a bhfaighidh mé tuilleadh eolais?

Ón Oifig áitiúil Bus Éireann agat – sonraí teagmhála thall.


Iompar Scoile do Leanaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais Acu

Cé atá incháilithe le haghaidh iompair?

Tá leanaí incháilithe le haghaidh iompar scoile i gcásanna ina bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a eascraíonn as míchumas diagnóisithe agus ina bhfuil siad ag freastal ar an scoil phríomhshrutha, ar an rang speisialta/ar an scoil speisialta nó ar an aonad speisialta is gaire dóibh, atá á n-acmhainniú nó a fhéadtar a acmhainniú, chun freastal ar a riachtanais speisialta oideachais.

Conas is féidir liom iarratas a dhéanamh ar iompar scoile?

Is féidir foirmeacha iarratais a íoslódáil anseo. Ba chóir foirmeacha den sórt sin a bheith comhlánaithe agus sínithe ag an tuismitheoir (na tuismitheoirí), ag príomhoide na scoile agus ag an Eagraí Riachtanas Speisialta Oideachais [SENO]. Cuirfidh an SENO na foirmeacha comhlánaithe iarratais ar aghaidh chuig Rannóg Iompair Scoile na Roinne.

Cén uair ba chóir dom iarratas a dhéanamh ar iompar scoile?

Tá an dáta deiridh ar a nglacfar le foirmeacha comhlánaithe iarratais ar fáil ar láithreán Gréasáin na Roinne.

Naisc Ghaolmhara: