Deontas Eislóistín Cheantar Iargúlta

Conas a cháilíonn dalta le haghaidh Dheontas Cónaithe na gCeantar Iargúlta?

Chun cáiliú le haghaidh deontas cónaithe:

  • ní mór don iarratasóir gnáthchónaí a bheith air/uirthi sa Stát; agus
  • ní mór don iarratasóir cónaí a bheith air/uirthi 4.8 km ar a laghad ó scoil dara leibhéal ina bhfuil oideachas oiriúnach dara leibhéal ar fáil saor in aisce agus níos mó ná 3.2 km ó phointe bailiúcháin ar an tseirbhís iompair go dtí an scoil sin; agus
  • ní mór gur diúltaíodh áit scoile don iarratasóir i scoil oiriúnach dara leibhéal laistigh de 25 km óna ghnátháit/gnátháit chónaithe.

Is féidir le daltaí a bhfuil cónaí orthu ar oileáin amach ón gcósta, áit nach bhfuil oideachas iarbhunscoile ar fáil saor in aisce, cáiliú le haghaidh cúnaimh faoin scéim.

Cad é an leibhéal cúnaimh dheontais atá ar fáil faoi Dheontas Cónaithe na gCeantar Iargúlta?

Ní fhéadfaidh an t-uasdeontas atá iníoctha faoin scéim ó thosach na scoilbhliana reatha a bheith níos mó ná € 4,947 in aghaidh an dalta in aghaidh na bliana.

Tá an deontas iníoctha go ráithiúil i riaráiste leis an tuismitheoir/caomhnóir, cibé acu is iomchuí, faoi réir fíoraithe ag an scoil go raibh an dalta ag freastal go lánaimseartha uirthi ar feadh na tréimhse lena mbaineann agus faoi réir soláthar ráiteas ar an muirear bliantúil cothabhála.