Deontas Eislóistín Cheantar Iargúlta

Tuairisc

Déanann scéim Deontais Chónaithe na gCeantar Iargúlta foráil d’íocaíocht deontas i leith daltaí a bhfuil a ngnátháit chónaithe suite lasmuigh de raon na seirbhísí iompair phoiblí chun scoile a chuireann oideachas oiriúnach dara leibhéal ar fáil saor in aisce.  Tá téarmaí iomlána na scéime leagtha amach in Imlitir 0016/2016.

Conas iarratas a dhéanamh

Ba chóir foirmeacha Comhlánaithe Iarratais a chur isteach chuig an Roinn Oideachais ag an seoladh seo a leanas:

An Roinn Oideachais, Deontas Cónaithe na gCeantar Iargúlta, Rannóg na Scoileanna - Airgeadas, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 X659