Achomharc in aghaidh Eisiamh Buan, Fionraí nó Diúltú

Cad é a fhéadtar achomharc?

Féadfar achomharc a dhéanamh chuig Ard-Rúnaí na Roinne Oideachais & Scileanna i ndáil le cinneadh arna dhéanamh ag bord bainistíochta nó ag duine atá ag gníomhú thar ceann bord bainistíochta chun:

a) dalta a eisiamh go buan ón scoil;

b) dalta a fhionraí ón scoil ar feadh tréimhse charnach 20 lá scoile in aon bhliain scoile amháin

c) diúltú dalta a chlárú sa scoil.

I gcás scoile arna bunú agus arna cothabháil ag Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna), déanfar an t-achomharc in aghaidh an chinnidh ó bhord bainistíochta na scoile, sa chéad dul amach, chuig a BOO.

 Cé a fhéadann achomharc a dhéanamh?

Féadfaidh tuismitheoir/caomhnóir an dalta lena mbaineann achomharc a dhéanamh, féadfaidh an dalta achomharc a dhéanamh, nó féadfaidh an Bord Náisiúnta um Leas Oideachais achomharc a dhéanamh i ndáil le cinneadh faoi a) nó faoi c) thuas.

 Cad é a tharlaíonn tar éis achomharc a fháil?

Cuirfear in iúl do pháirtithe an achomhairc (an t-achomharcóir agus an scoil) trí bhíthin litreach go bhfuarthas an t-achomharc. Is é a bheidh sa litir faisnéis a bhaineann leis na céimeanna go léir den phróiseas achomhairc, lena n-áirítear an dáta ar a gcuirfear an éisteacht achomhairc i sceideal.

Cad é a tharlaíonn um éascú?

Spreagtar páirtithe an achomhairc saincheist an achomhairc a réiteach. I gcás teipe teacht ar chomhaontú ag leibhéal áitiúil, déanfaidh an t-éascaitheoir iarracht ar chomhaontú idir dhá pháirtí an achomhairc a bhaint amach. Buailfidh an t-éascaitheoir ceaptha le dhá pháirtí an achomhairc go leithleach. I gcás nach féidir teacht ar chomhaontú, laistigh de na srianta ábhartha ama, cuirfidh an t-éascaitheoir a thuarascáil/a tuarascáil faoi bhráid an aonaid riaracháin agus tarchuirfear an cás i gcomhair éisteachta.

Cad é a tharlaíonn ag an éisteacht achomhairc?

Éistear achomhairc laistigh de thréimhse 30 lá ón dáta ar a bhfaightear an t-achomharc; is féidir an tréimhse seo a shíneadh suas le 14 lá in imthosca eisceachtúla.

Is é atá i gcoiste achomharc faoi alt 29 ná triúr; Cigire agus beirt eile den chineál sin a mheasann an tAire a bheith oiriúnach (gníomhóidh duine amháin acu mar chathaoirleach). Ag an éisteacht, tabharfar an deis do pháirtithe an achomhairc a gcás a chur i láthair. Beidh ceart freagartha ag an dá pháirtí agus beidh an ceart acu an páirtí eile a cheistiú tríd an gcathaoirleach. Déantar éisteachtaí a stiúradh leis an íosmhéid foirmeáltachta, i gcomhréir le héisteacht chothrom a thabhairt do gach páirtí na héisteachta.

Cad é a tharlaíonn tar éis na héisteachta achomhairc?

A luaithe is féidir, cuirfidh an tArd-Rúnaí, nó oifigeach a sannfaidh an tArd-Rúnaí an fhreagracht dó/di, in iúl do pháirtithe an achomhairc, i scríbhinn, faoin gcinneadh ar an achomharc.Aonad Riaracháin na nAchomharc faoi Alt 29,
Bóthar Mhuileann na mBráthar,
An Muileann gCearr,
Contae na hIarmhí.
N91 H30Y