Achomharc in aghaidh Eisiamh Buan, Fionraí nó Diúltú

Tuairisc

Féadfar achomharc a dhéanamh chuig Ard-Rúnaí na Roinne Oideachais & Scileanna[1] i ndáil le cinneadh arna dhéanamh ag bord bainistíochta nó ag duine atá ag gníomhú thar ceann bord bainistíochta chun:

  • dalta a eisiamh go buan ón scoil, nó
  • dalta a chur ar fionraí ón scoil ar feadh tréimhse charnach 20 lá scoile in aon bhliain scoile amháin,
  • nó diúltú dalta a chlárú sa scoil.

Tá feidhm ag Imlitir M48/01 Nósanna Imeachta Achomhairc faoi Alt 29 den Acht Oideachais, 1998.

[1] I gcás scoile arna bunú agus arna cothabháil ag Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna), déanfar an t-achomharc in aghaidh an chinnidh ó bhord bainistíochta na scoile, sa chéad dul amach, chuig a BOO.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Cuir Foirm Iarratais ar Achomhairc faoi Alt 29  chomhlánaithe agus litir lena ndearbhaítear an cinneadh ón mbord bainistíochta chuig: 

An Roinn Oideachais agus Scileanna,
Aonad Riaracháin na nAchomharc faoi Alt 29,
Bóthar Mhuileann na mBráthar,
An Muileann gCearr,
Contae na hIarmhí.
N91 H30Y

Ní mór do bhall den bhord bainistíochta an litir a shíniú agus ní mór teideal an tsínitheora ballraíocht den bhord bainistíochta a shonrú go soiléir. Ba cheart an t-achomharc seo a chur isteach laistigh de 42 lá féilire ón dáta a cuireadh an cinneadh ón mbord bainistíochta in iúl don achomharcóir.

Féach:

Féach Freisin