Achomharc in aghaidh Eisiamh Buan, Fionraí nó Diúltú

Fógra Tábhachtach:  Socruithe maidir le hachomhairc Alt 29 le linn éigeandáil Covid-19

Ag féachaint don treoir reatha maidir le sláinte phoiblí, tá socruithe nua curtha i bhfeidhm chun achomhairc faoi Alt 29 den Acht Oideachais 1998 a éisteacht agus a phróiseáil.  Tá na socruithe sin leagtha amach in aguisíní leis na gnásanna reatha atá cinnte ag an Aire tar éis dul i gcomhairle leis na comhpháirtithe oideachais agus mairfidh siad go dtí go gceadaíonn na húdaráis sláinte phoiblí dúinn filleadh ar na socruithe a bhí ann roimhe seo.

Tá na haguisíní ar fáil anseo -

Tuairisc

Féadfar achomharc a dhéanamh chuig Ard-Rúnaí na Roinne Oideachais & Scileanna[1] i ndáil le cinneadh arna dhéanamh ag bord bainistíochta nó ag duine atá ag gníomhú thar ceann bord bainistíochta chun:

  • dalta a eisiamh go buan ón scoil, nó
  • dalta a chur ar fionraí ón scoil ar feadh tréimhse charnach 20 lá scoile in aon bhliain scoile amháin,
  • nó diúltú dalta a chlárú sa scoil.

Tá feidhm ag Imlitir M48/01 Nósanna Imeachta Achomhairc faoi Alt 29 den Acht Oideachais, 1998.

[1] I gcás scoile arna bunú agus arna cothabháil ag Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna), déanfar an t-achomharc in aghaidh an chinnidh ó bhord bainistíochta na scoile, sa chéad dul amach, chuig a BOO.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Cuir Foirm Iarratais ar Achomhairc faoi Alt 29  chomhlánaithe agus litir lena ndearbhaítear an cinneadh ón mbord bainistíochta chuig r-phost:

section29@education.gov.ie

Ní mór do bhall den bhord bainistíochta an litir a shíniú agus ní mór teideal an tsínitheora ballraíocht den bhord bainistíochta a shonrú go soiléir. Ba cheart an t-achomharc seo a chur isteach laistigh de 42 lá féilire ón dáta a cuireadh an cinneadh ón mbord bainistíochta in iúl don achomharcóir.

Féach:

Teagmháil

  • R-post:Section29@education.gov.ie
  • Seoladh: An Roinn Oideachais agus Scileanna, Aonad Riaracháin na nAchomharc faoi Alt 29, Bóthar Mhuileann na mBráthar, An Muileann gCearr, Contae na hIarmhí. N91 H30Y
  • Teil: 076 110 8588

Féach Freisin