Seirbhísí Síceolaíochta Oideachais

Sa bhileog faisnéise, ciallaíonn 'leanaí' leanaí agus daoine óga atá 4-19 bliain d'aois.

Chomh maith le comhairle ghinearálta a sholáthar do bhaill foirne scoile, is minic a lorgaítear ár gcomhairle maidir le leanaí aonair nuair a éiríonn ceisteanna faoi nithe a bhaineann lena gcúrsaí foghlama, lena n-iompar nó lena n-inspreagadh.

Pléann baill foirne na scoile agus na tuismitheoirí na ceisteanna seo mar chéad chéim, de ghnáth. Is minic a thagann réiteach sásúil as sin. Uaireanta, aontaíonn baill foirne na scoile agus na tuismitheoirí go mba chabhair dóibh tacaíocht a fháil ó shíceolaí NEPS.

  • D’fhéadfadh go mbeadh plé i dtaobh an linbh mar chuid de sin. Is iondúil go mbíonn na daoine fásta a bhaineann le hábhar (na tuismitheoirí, na múinteoirí agus an síceolaí) ag féachaint le plean gnímh a fhorbairt chun aghaidh a thabhairt ar údar a n-imní. D’fhéadfadh go mbeadh an leanbh féin páirteach sa chéim sin.
  • Uaireanta, tagtar ar chomhaontú go mbuailfidh an síceolaí leis an leanbh chun léargas níos iomláine a fháil agus plean tacaíochta a chur i dtoll a chéile. Is gá cead tuismitheora/caomhnóra a fháil chuige sin. D’fhéadfadh go gciallódh sé go mbeadh an síceolaí ag faire ar an leanbh sa seomra ranga nó i gclós na scoile.  D’fhéadfadh go mbeadh measúnú mion ar scileanna léitheoireachta, litrithe nó matamaitice an linbh i gceist. D’fhéadfadh, chomh maith, cumas ginearálta, buanna agus fadhbanna foghlama a bheith á bhfiosrú. Minic go leor, beidh comhrá ag an síceolaí leis an leanbh, ag féachaint le tuiscint a fháil ar cad a mhothaíonn sé/sí agus ar cad a bhíonn á spreagadh.
  • Mar shíceolaithe a bhíonn ag obair le leanbh, is cúnamh dúinn eolas a chruinniú ó fhoinsí éagsúla chun léargas iomlán a fháil ar na deacrachtaí a chuirtear i láthair. Is cinnte go mbeimid ag iarraidh eolas a chruinniú ó mhúinteoirí agus ó thuismitheoirí agus is féidir linn, le toiliú tuismitheora, teagmháil a dhéanamh le daoine gairmiúla eile, mar shampla, le teiripeoir urlabhra agus teanga, nó le lucht treorach leanaí nó le scoileanna eile.
  • Cuirfidh sé sin ar ár gcumas obair a dhéanamh in éineacht le tuismitheoirí agus le múinteoirí d’fhonn cláir oibre chuí a dhearadh chun freastal go héifeachtach ar riachtanais oideachais. Bíonn ar ár gcumas, uaireanta, cur chuige eile nó cúnamh breise sa scoil a mholadh, nó moltaí a chur i láthair tuismitheoirí maidir le conas cabhrú lena leanbh. Is iondúil go nglacann an obair sin tamall. Is iondúil go gcuireann na múinteoirí ar an eolas sinn faoin dul chun cinn agus sinn ar cuairt.