Rollú Scoile

Tá fógartha ag an Aire Bruton ar an 15ú Bealtaine, 2017 go n-eagrófar Fóram ar Ról an Reiligiúin sa Phróiseas Iontrála Scoile mar chuid de phróiseas comhairliúcháin níos leithne ar an ábhar atá ar siúl faoi láthair.

Mheall an fógra i gcomhair aighneachtaí i scríbhinn mar chuid den gcomhairliúchán seo a mhair ó 24ú Eanáir go 20ú Márta, beagnach 1000 freagra ó mheascán daoine ar leith, scoileanna agus eagraíochtaí leasmhara.

Cuireadh cuirí don bhFóram Náisiúnta leathlae chuig príomheagraíochtaí leasmhara oideachais go léir chomh maith le gach eagraíocht nó duine aonair a rinne aighneacht i scríbhinn mar chuid den bpróiseas poiblí. 

Dúirt an tAire: “seo ceist an-chasta agus deacair, agus fíormhothúcháin láidre ag daoine ó thaobhanna uile na hargóinte.  Níl réiteach éasca ar an bhfadhb seo, agus deacrachtaí ag baint le réimsí mar atá dlí bunreachtúil, riarachán ar chóras na scoileanna agus cosaint ar mhionlaigh reiligiúnda.  Ní féidir seasamh siar áfach, dar liom.  Cé nach bhfuil ach 4% dár mbunscoileanna faoi phátrúnacht neamh-reiligiúnach, léirigh 10% den daonrá sa daonáireamh ar na mallaibh go bhfuil siad neamh-reiligiúnach, agus tá an figiúr seo níos airde arís dóibh siúd atá ar ghnáthaoiseanna tuismitheoireachta.  Ní bhíonn baint ar bith ag an reiligiún le haon trian de bhainiseacha uile anois.

Is é an sprioc atá agam ná leigheas a fháil ar an bhfadhb seo, ach meas a bheith ann do mhian láidir agus dlisteanach na ngrúpaí mionlaigh reiligiúnda, scoileanna a reachtáil atá ag teacht lena n-éiteas féin.  Tá súil agam go bhfreagróidh daoine go dearfach agus go tairbheach do mo chuireadh chuig an bhFóram seo agus go mbeidh siad lán-pháirteach san imeacht a bhfuil sé d’aidhm aige réiteach feidhmiúil a fháil ar an gceist chasta dheacair seo”.


Ról an reiligiúin shainchreidmhigh sa phróiseas iontrála scoile agus cuir-chuige a d’fhéadfaí a ghlacadh i leith athruithe a dhéanamh

Síneadh 4 seachtaine leis an spriocdháta chun aighneachtaí i scríbhinn a chur isteach go dtí Dé Luain 10 Márta

Tá fógartha ag an Aire Oideachais agus Scileanna go gcuirfear síneadh 4 seachtaine leis an tréimhse chun aighneachtaí i scríbhinn a fháil sa phróiseas comhairliúcháin seo. Dá réir sin is é Dé Luain 20 Márta an spriocdháta nua. Ciallaíonn seo go bhfuil 8 seachtaine san iomlán ar fáil chun aighneachtaí i scríbhinn a chur isteach. Is cuid de phróiseas comhairliúcháin níos leithne an chéim seo ina bhfaightear aighneachtaí i scríbhinn, próiseas lena n-áireofar céimeanna breise, comhairliúchán leantach san áireamh atá riachtanach, tiomsú freagraí agus forbairt na gcéimeanna a ghlacfar ina dhiaidh seo. Tógfaidh na céimeanna breise seo am breise agus aithníonn an tAire go bhfuil spriocdhátaí reachtaíochta ag imirt tionchair ar an obair seo, go háirithe an Bille um Stádas Comhionann (Ligean isteach i Scoileanna) atá le bheith os comhair an Tí uair eile gan ró-mhoill.

Tá roinnt uiríoll faighte ag an Aire ó ghrúpaí leasmhara a ndéanfaidh athruithe ar bith difear dóibh, b’fhéidir, ó thaobhanna éagsúla na bpléite lena mbaineann, agus ó chomhghleacaithe Oireachtais ar thaobhanna difriúla na dTithe chomh maith, atá á spreagadh chun síneadh a chur leis an tréimhse ama, agus tá fonn mór air an oiread rannpháirtíochta agus is féidir a éascú.  Saincheist amháin a ardaíodh is ea an tionchar atá ag an sos lárthéarma agus an gá le deis a thabhairt do ghrúpaí atá ag brath ar shaorálaithe an t-am a fháil chun freagraí cuimsitheacha a bhfuil machnamh cuí déanta orthu a chur isteach. 


Cuireann an tAire Bruton tús le próiseas comhairliúcháin 4-seachtaine ar phleananna le tabhairt faoi ról an reiligiúin in iontrálacha scoile

D’fhógair an t-Aire Bruton tréimhse chomhairliúcháin 4 seachtaine le tosú inniu 24ú Eanáir go dtí 20ú Márta 2017. Tá an doiciméad comhairliúcháin ar fáil ar shuíomh idirlín na Roinne ag an nasc seo a leanas: “Ról an reiligiúin shainchreidmhigh saphróiseas iontrálacha scoile agus cur cuige féidearthachta le hathruithe a dhéanamh”.

Ar an 16ú Eanáir 2017, thug an tAire Oideachais agus Scileanna Richard Bruton TD oráid faoi ról an religiúin ar phróiseas iontrálacha bunscoileanna

Chuir an tAire in iúl san óráid go gcreideann sé:

  • Go bhfuil sé mí-chothrom go dtugtar tús áite do pháistí den reiligiún céanna leis an scoil agus a chónaíonn tamall maith ón scoil de rogha ar theaghlach díreiligiúnach, nó teaghlach a bhfuil creideamh eile acu, atá ina gcónaí cóngarach dá scoil áitiúil atá maoinithe go poiblí.
  • Go bhfuil sé mí-chothrom go mothaíonn tuismitheoirí, bfhéidir nach ndéanfadh amhlaidh i gcás eile, brú lena bpáistí a bhaisteadh chun cead isteach a fháil ar scoil áitiúil.

Leag an tAire amach ceithre ascnamh a d'fhéadfadh bheith ann chun déileáil leis an ábhar seo agus chuir sé in iúl a rún dearcthaí a lorg ó dhaoine agus grúpaí a d’fhéadfadh bheith buailte le nó a mbeadh tuairimí acu ar na hathruithe a d’fhéadfadh bheith ann.

Tá suim ag an Aire na dearcthaí a fháil ó ghrúpaí a d’fhéadfadh a bheith buailte leis na hathruithe chomh maith le daoine den phobal a bhfuil dearcthaí acu ar an ábhar seo.

Ba cheart an struchtúr atá leagtha amach ar an doiciméad comhairliúcháin a bheith ar na hiarratais, agus ba cheart á seoladh ar aghaidh go dtí an seoladh r-phoist seo a leanas admissions_religion@education.gov.ie

Tabhair do d'aire le do thoil go mbeidh aiseolas faoi réir na n-Achtanna um Shaoráil Faisnéise (sonraí ar fáil ag Saoráil Faisnéise sa chás seo d’fhéadfadh eolas áirithe atá díolmhaithe faoina na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise a bheith fágtha amach, ar nós sonraí teagmhála pearsanta agus eolas atá íogair ó thaobh gnó de.

Ó tharla gur comhairliúchán poiblí é seo, d’fhéadfadh iarratais bheith foilsithe ar shuíomh idirlín na Roinne agus trí aiseolas a chur, tá tú ag cur in iúl go bhfuil tú ag tabhairt cead don chur chuige seo agus go nglacann tú nach gcinntítear do neamhainmníocht.