Rollú Scoile

Tá sé de fhreagracht ar údaráis bhainistíochta na scoileanna uile beartas rollaithe a chur i bhfeidhm de réir an Achta Oideachais, 1998. Ní foláir don bheartas rollaithe a bheith neamh-idirdhealaitheach agus ní foláir é a chur i bhfeidhm go cothrom i leith na n-iarratasóirí go léir.

Is é príomhfhreagracht na Roinne seo ná a chinntiú go mbíonn na scoileanna in aon cheantar ar leith le chéile in ann fónamh ar gach uile dalta atá ag iarraidh ionaid scoile sa cheantar. Is féidir le tuismitheoirí iarratas a chur isteach chuig cibé scoil is rogha leo agus áit a bhfuil ionaid ar fáil sa scoil is ceart an dalta a ligean isteach. Áit gur mó an líon iarratasóirí ná an líon ionad atá ar fáil, áfach, féadann gá a bheith ann le próiseas roghnúcháin. Ní foláir don phróiseas roghnúcháin seo agus don bheartas rollaithe ar a bhfuil sé bunaithe a bheith neamh-idirdhealaitheach agus ní foláir é a chur i bhfeidhm go cothrom i leith na n-iarratasóirí go léir. Bheadh baol ann, áfach, mar gheall air seo, nach bhfaigheadh daltaí áirithe ionad sa scoil is céadrogha leo.

Foráiltear le hAlt 29 den Acht Oideachais,1998 go bhféadfaidh tuismitheoir nó caomhnóir achomharc a dhéanamh chun Ard-Rúnaí na Roinne, nó, i gcás scoile de chuid Bord Oideachais agus Oiliúna, chuig an mBord sin sa chéad ásc, in aghaidh cinnidh a bheidh déanta ag Bord Bainistíochta scoile, nó ag duine atá ag gníomhú thar ceann an Bhoird, go ndiúltóidh sé nó sí mac léinn a rollú i scoil, nó go n-eisiafaidh sé nó sí mac léinn ó scoil, nó go ndéanfaidh sé nó sí mac léinn a fhionraí ó fhreastal ar scoil ar feadh 20 lá nó níos mó ná sin in aon scoilbhliain amháin. Achomharc in aghaidh Cinnidh Mac Léinn a Eisiamh go Buan nó a Chur ar Fionraí nó Rollú a Dhiúltú dó/di.

Is í an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach an ghníomhaireacht reachtach atá in ann cabhrú le tuismitheoirí a bhfuil sé deacair dóibh ionad scoile a aimsiú dá gclann. Is féidir teacht ar an nGníomhaireacht ag 01-7718500

An Bille Oideachais (Ligean Isteach i Scoileanna), 2015

I mí Mheán Fómhair 2013, foilsíodh Dréachtscéim Ghinearálta do Bhille Oideachais (Ligean Isteach i Scoileanna) mar aon le Dréachtrialacháin maidir le hÁbhar Polasaí agus Dréachtrialacháin maidir leis an bPróiseas Ligin Isteach lena bplé in oirchill ar reachtaíocht achtacháin. Foilsíodh freisin an Measúnú ar Thionchar Rialála maidir le Dréachtscéim Ghinearálta an Bhille.

Tháinig foilsiú na Dréachtscéime Ginearálta i ndiaidh próisis chomhairlithe phoiblí a tionóladh in 2011 nuair a lainseáladh plépháipéar faoin rollú i scoileanna.  Áiríodh sa phlépháipéar dar teideal Plépháipéar faoi Chreat Rialála don Rollú i Scoileanna moltaí faoin gcaoi leis an bpróiseas rollaithe i scoileanna a dhéanamh níos oscailte, cothromasaí, comhsheasmhaí. Ba é ab aidhm leis an bpáipéar ná díospóireacht a threorú agus a spreagadh faoi pholasaithe agus chleachtais rollaithe

Tarchuireadh an Dréachtscéim Ghinearálta agus na dréachtrialacháin chuig Comhchoiste an Oireachtais um Oideachas agus Coimirce Shóisialach, chun éascú le díospóireacht iomlán phoiblí, ar a n-áireofaí ionchuir ó thuismitheoirí agus ó na comhpháirtithe oideachais. Bhreithnigh an Coiste na haighneachtaí a fuarthas, agus thug siad cuireadh do dhaoine aonair agus do ghrúpaí teacht chuig éisteacht phoiblí. Foilsíodh tuarascáil an Choiste ar 05 Márta 2014. Is féidir an tuarascáil a amharc ag - http://www.oireachtas.ie/parliament/mediazone/pressreleases/name-20988-en.html.

Ardaíodh ábhair imní le Comhchoiste an Oireachtais mar nach raibh aon phróiseas leithligh achomhairc sa Dréachtscéim Ghinearálta a bhí neamhspleách ar an mBord Bainistíochta.  Moladh i dtuarascáil an Choiste go mbeadh próiseas neamhspleách, trédhearcach achomhairc ann a d’fhéadfaí foráil a dhéanamh dó ar bhonn réigiúnach, b’fhéidir, má chuirtear próiseas eile in ionad próiseas “alt 29”.  Táthar ag déanamh athmhachnaimh ar an gceist seo agus aird á tabhairt ar thátal an Choiste sa tuarascáil uaidh.

Ar 25 Márta 2014 thug an Rialtas cead an Bille Oideachais (Ligean Isteach i Scoileanna), 2015 a dhréachtú. Foilsíodh an Bille ar 8ú Aibreán 2015 ach ní dheachaigh an Bille trí Thithe an Oireachtais roimh do Dháil Éireann bheith díscaoilte ar 03 Feabhra 2016.

An Bille Oideachais (Ligean Isteach i Scoileanna), 2016

D'fhoilsigh an tAire Oideachais agus Scileanna, Richard Bruton TD, an Bille Oideachais (Ligean Isteach i Scoileanna), 2016 ar 6 Iúil 2016

Le foilsiú an Bhille comhlíontar tiomantas sa Chlár do Rialtas reachtaíocht nua Ligin Isteach i Scoileanna a fhoilsiú ag cur san áireamh dréacht-thograí reatha agus ag díriú ar cheisteanna ar a n-áireofaí foilsiú na bpolasaithe rollaithe scoileanna, deireadh a chur le liostaí feithimh, struchtúir rollaithe bhliantúil a thabhairt isteach, agus trédhearcacht agus cothroime sa ligean isteach a chinntiú do dhaltaí agus dá dtuismitheoirí.

Tá an Bille Oideachais (Ligean Isteach i Scoileanna), 2016 ceaptha chun go mbeidh sé níos fusa do thuismitheoirí a gclann a chur ar an rolla i scoil a shásaíonn na riachtanais atá acu.

Tugtar eolas tacaíochta maidir leis an mBille sa Mheamram Mínithe don Bhille Oideachais (Ligean Isteach i Scoileanna), 2016 agus san Anailís Tionchair Rialála.

Chríochnaigh an Bille Oideachais (Ligean Isteach i Scoileanna) gach céim san Oireachtas ar an 10 Iúil 2018.

Shínigh an tUachtarán an tAcht Oideachais (Ligean Isteach i Scoileanna) 2018 (Acht Uimh. 14 de 2018) ar an 18 Iúil 2018.