Rollú Scoile

Is ar údarás bainistíochta gach scoile atá an fhreagracht as beartas rollaithe a chur chun feidhme de réir an Achta Oideachais, 1998.

Is é an phríomhfhreagracht atá ar an Roinn seo ina leith sin ná a chinntiú gur féidir leis na scoileanna i gceantar ar leith, ag gníomhú le chéile dóibh, freastal ar na mic léinn uile atá ar lorg áiteanna scoile sa cheantar. Is féidir le tuismitheoirí a roghnú cén scoil ar mhaith leo iarratas a dhéanamh chuici agus, i gcás go bhfuil áiteanna ar fáil sa scoil roghnaithe, ba cheart an mac léinn a ligean isteach inti. I scoileanna inar mó an líon iarratasóirí ná an líon áiteanna atá ar fáil, áfach, is féidir go mbeidh sé riachtanach próiseas roghnúcháin a sheoladh. Ní mór go gcomhlíonfaidh an próiseas roghnúcháin sin agus an beartas rollaithe a bhfuil sé bunaithe air na hailt ábhartha den Acht Oideachais (Ligean isteach i Scoileanna), 2018, a tosaíodh an 3 Deireadh Fómhair. Ní mór go mbeidh an próiseas roghnúcháin neamh-idirdhealaitheach freisin agus ní mór go gcuirfear i bhfeidhm é ar bhealach cothrom i leith gach iarratasóra. Is féidir, áfach, nach ngnóthóidh mic léinn áirithe áit sa scoil dá gcéad rogha dá bharr sin.

Foráiltear le halt 29 den Acht Oideachais, 1998, go ndéanfaidh tuismitheoir nó caomhnóir achomharc chuig Ard-Rúnaí na Roinne nó, i gcás scoil de chuid Bord Oideachais agus Oiliúna, chuig an mBord Oideachais agus Oiliúna ar an gcéad ásc i gcás go ndiúltóidh Bord Bainistíochta ar scoil, nó duine atá ag gníomhú thar ceann an Bhoird, do mhac léinn a rollú i scoil, go gcuirfidh sé/sí mac léinn amach as scoil nó go ndéanfaidh sé/sí mac léinn a fhionraí ó fhreastal ar scoil ar feadh 20 lá nó níos mó in aon scoilbhliain. Achomharc in aghaidh Cinnidh Mac Léinn a Eisiamh go Buan nó a Chur ar Fionraí nó Rollú a Dhiúltú dó/di.

Is í an tSeirbhís Leasa Oideachais de chuid na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach an ghníomhaireacht reachtúil ar féidir léi cúnamh a thabhairt do thuismitheoirí a thagann ar dheacracht agus iad ag iarraidh áit scoile a áirithiú dá leanbh. Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an tSeirbhís ach glao a chur ar 01-7718500

An tAcht Oideachais (Ligean isteach i Scoileanna), 2018

Chríochnaigh an Bille Oideachais (Ligean isteach i Scoileanna) gach céim den Oireachtas an 10 Iúil 2018

Chuir an tUachtarán a lámh leis an Acht Oideachais (Ligean isteach i Scoileanna), 2018 (Acht Uimh. 14 de 2018) an 18 Iúil 2018. Chuir an tAire Bruton a lámh le hOrdú Tosach Feidhme Dé Céadaoin an 3 Deireadh Fómhair 2018 agus, dá bharr sin, tugadh na hailt seo a leanas den Acht i bhfeidhm láithreach:

 • Alt 11 - Foráil lena leasaítear an tAcht um Stádas Comhionann, 2000, chun deireadh a chur leis an bhforáil atá ann cheana lena gceadaítear do scoileanna creideamh a úsáid mar chritéir roghnúcháin le haghaidh ligean isteach i scoil: Foráiltear leis an alt seo don Acht um Stádas Comhionann, 2000, a leasú chun deireadh a chur, i gcás bunscoileanna aitheanta sainchreidmheacha, leis an bhforáil atá ann cheana in alt 7(3)(c) den Acht lena gceadaítear do scoileanna den sórt sin creideamh a úsáid mar chritéir roghnúcháin le haghaidh ligean isteach i scoil.
  Faoin bhforáil sin, beidh coimirce ann lena gcinnteofar gur féidir le leanbh de chreideamh mionlaigh rochtain a fháil ar scoil dá c(h)reidimh féin go fóill. Foráiltear léi nach mbeidh idirdhealú á dhéanamh ag bunscoil shainchreidmheach i gcás go ligfidh sí isteach mar thosaíocht mac léinn ó chreideamh mionlaigh atá ar lorg ligean isteach i scoil a sholáthraíonn teagasc creidimh nó oideachas reiligiúnach lena ngabhann an t-éiteas reiligiúnach céanna atá ag an mac léinn atá ar lorg ligean isteach nó éiteas reiligiúnach atá cosúil le héiteas an mhic léinn sin.
 • Alt 9 (alt nua 64) - Táillí Scoile: Leagtar amach san fhoráil seo den Acht toirmeasc follasach ar tháillí a ghearradh nó ar íocaíochtaí nó ranníocaíochtaí a lorg i leith iarratas a dhéanamh ar ligean isteach nó ar rollú leanúnach i scoil. Tá díolúintí inti i ndáil le meánscoileanna a ghearrann táillí, i ndáil leis an ngné chónaithe i Scoileanna Cónaithe agus i ndáil le ligean isteach i gcúrsaí Iar-Ardteistiméireachta nó cúrsaí breisoideachais a reáchtálann iar-bhunscoileanna.

  De réir alt 64(2)(a) agus (b) den Acht, rinneadh liosta d’iar-bhunscoileanna a ghearrann táillí agus liosta de scoileanna cónaithe a fhoilsiú ar shuíomh Gréasáin na Roinne. Is féidir iad sin a fháil ag na naisc seo a leanas faoi seach:

  Post Primary Fee Paying Schools List
  Post Primary Boarding Schools List

 • Alt 9 (alt nua 66) - Comhoibriú idir Boird: Tugtar leis an alt seo de chumhacht don Aire treoir a thabhairt do 2 scoil nó níos mó comhoibriú lena chéile le linn phróisis ligin isteach na scoileanna lena mbaineann a sheoladh. Foráiltear leis freisin go ndéanfaidh scoileanna, chun críocha ligean isteach éifeachtúil mac léinn a éascú, faisnéis a chomhroinnt lena chéile faoi aon iarratais a fuarthas nó faoi aon tairiscintí a rinneadh nó ar glacadh leo.

Foráiltear leis an Ordú freisin go dtiocfaidh an t-alt seo a leanas i bhfeidhm an 3 Nollaig 2018:

 • Alt 8 - Ranganna Speisialta: Tugtar leis an alt seo de chumhacht don Aire, tar éis próiseas comhairliúcháin leis an gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta, le Bord Bainistíochta na scoile agus le Pátrún na scoile, iallach a chur ar scoil soláthar breise a dhéanamh don oideachas leanaí a bhfuil riachtanas speisialta oideachais acu - i.e. rang nó ranganna speisialta a oscailt - i gcás go sainaithneoidh an Chomhairle go bhfuil gá ann le soláthar den sórt sin laistigh de cheantar. Tiocfaidh an chumhacht sin in éifeacht Dé Luain an 3 Nollaig 2018.

Sula bhféadfar na forálacha eile den Acht a thosú, beidh sé riachtanach dul i gcomhairle leis na Comhpháirtithe Oideachais chun críocha rialacháin agus nósanna imeachta a dhréachtú.

Tá tús curtha ag an Roinn leis an bpróiseas comhairliúcháin leis na Comhpháirtithe maidir le hullmhú na rialachán atá de dhíth chomh maith le tús a chur leis na hailt den Acht atá fágtha. Tá an comhairliúchán seo ag dul ar aghaidh fós.