Eolas

Tá sé de fhreagracht ar údaráis bhainistíochta na scoileanna uile beartas rollaithe a chur chun feidhme de réir na nAchtanna Oideachais, 1998–2018 agus de réir bheartas agus chiorclán rannach ábhartha.

Is é an phríomhfhreagracht atá ar an Roinn seo ina leith sin a chinntiú gur féidir leis na scoileanna i gceantar ar leith, ag gníomhú le chéile dóibh, freastal ar na daltaí uile atá ag lorg áiteanna scoile sa cheantar. Is féidir le tuismitheoirí an scoil ar mhaith leo iarratas a dhéanamh inti a roghnú agus, i gcás go bhfuil áiteanna ar fáil sa scoil roghnaithe, ba cheart an dalta a ligean isteach inti. I scoileanna inar mó an líon iarratasóirí ná an líon áiteanna atá ar fáil, áfach, d'fhéadfadh sé gur riachtanach próiseas roghnúcháin a sheoladh.

Ní mór don phróiseas roghnúcháin a bheith neamh-idirdhealaitheach, agus ní mór é a chur i bhfeidhm go cothrom maidir le gach iarratasóir. Mar sin féin, d’fhéadfadh sé go mbeadh roinnt daltaí nach bhfaigheadh áit sa scoil dá gcéad rogha féin.

Alt 29

Foráiltear le halt 29 den Acht Oideachais, 1998, go ndéanfaidh tuismitheoir nó caomhnóir achomharc chuig Ard-Rúnaí na Roinne nó, i gcás scoil de chuid Bhord Oideachais agus Oiliúna, chuig an mBord Oideachais agus Oiliúna ar dtús i gcás go ndiúltóidh Bord Bainistíochta na scoile, nó duine atá ag gníomhú thar ceann an Bhoird, chun dalta a rollú i scoil, go gcuirfidh sé/sí dalta amach as an scoil nó go ndéanfaidh sé/sí dalta a fhionraí ó fhreastal ar scoil ar feadh 20 lá nó níos mó in aon scoilbhliain. Achomharc in aghaidh Cinnidh chun Dalta a Eisiamh go Buan nó a Chur ar Fionraí nó Rollú a Dhiúltú dó/di.

An tSeirbhís Leasa Oideachais de chuid na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach

Is í an tSeirbhís Leasa Oideachais de chuid na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach an ghníomhaireacht reachtúil ar féidir léi cúnamh a thabhairt do thuismitheoirí a thagann ar dheacracht agus iad ag iarraidh áit scoile a áirithiú dá leanbh. Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an tSeirbhís ach glaoch ar 01-7718500

An tAcht Oideachais (Ligean isteach i Scoileanna), 2018

Shínigh an tUachtarán an tAcht Oideachais (Ligean isteach i Scoileanna), 2018 (Acht Uimh. 14 de 2018) an 18 Iúil 2018.

Tosadh na hailt a leanas den Acht maidir leis an bpróiseas iontrála scoile an 1 Feabhra 2020:

Baineann na ceanglais nua le hiontrálacha do Mheán Fómhair 2021 ar aghaidh.

Alt 9 (alt 61 nua) Ráiteas Iontrála

Foráiltear san alt seo go gcaithfidh gach scoil ráiteas sainráite a dhéanamh ina polasaí iontrála nach ndéanfaidh sí idirdhealú in aghaidh iarratasóra le haghaidh iontrála ar aon cheann de na forais a shonraítear, agus áirítear leis sin foráil do scoileanna aonghnéis agus do scoileanna sainchreidmheacha machnamh a léiriú ina mbeartas iontrála, na díolúintí a bhaineann le scoileanna dá leithéid faoi reachtaíocht chomhionannais.

Alt 9 (cuid nua, Alt 62) Ráiteas Iontrála

Foráiltear sa chuid seo go príomha don mhéid a leanas:

 • go gcaithfidh gach scoil polasaí iontrála a dhréachtú tar éis comhairliúcháin le pobal na scoile agus an polasaí a fhoilsiú
 • go gcaithfidh scoileanna glacadh le hiarratasóirí sa chás go bhfuil áiteanna acu
 • go leagfar amach sa pholasaí critéir roghnúcháin a chuirfear i bhfeidhm i gcás go mbeidh ró-éileamh ar an scoil
 • sonraí faoi chritéir roghnúcháin áirithe a bhfuil cosc ar scoileanna iad a chur i bhfeidhm
 • gur chóir go soláthrófaí sonraí maidir le socruithe na scoile do dhaltaí nach mian leo freastal ar theagasc reiligiúnach sa pholasaí iontrála
 • chun cosc a chur ar liostaí feithimh seachas liostaí arna dtiomsú i scoileanna a bhfuil ró-éileamh orthu don bhliain ina bhfuil iontráil á hiarraidh
 • teorainn 25% de na háiteanna atá ar fáil a bheith mar thosaíocht do leanaí/do gharpháistí iardhaltaí i scoil ina bhfuil ró-éileamh sa chás gur mian leis an scoil sin an critéar sin a úsáid

Maidir le hAlt 9 (alt nua 62(9)): Féadfaigh do scoileanna lán-Ghaeilge (sa chás go bhfuil sé mar pholasaí acu sin a dhéanamh) tosaíocht a thabhairt do dhaltaí a bhfuil leibhéal réasúnta cuí líofachta labhartha acu i nGaeilge, sa chás go mbeadh baol ann go laghdófaí an líofacht sin mura ligfí an dalta isteach i scoil lán-Ghaeilge.

Alt 9 (alt nua 63) – Fógra maidir le hIontráil Bhliantúil

Éilítear sa chuid seo ar gach bord Fógra Iontrála a ullmhú agus a fhoilsiú gach bliain. Ní mór an fógra a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin na scoile seachtain amháin ar a laghad sula dtosaíonn an scoil ar a próiseas iontrála bliantúil agus ní mór di sonraí a sholáthar maidir le conas cóip a fháil de pholasaí iontrála agus foirm iarratais iontrála na scoile.

Ní mór an fhaisnéis a leanas a sholáthar san fhógra maidir leis an bpróiseas iontrála don scoil don scoilbhliain lena mbaineann:

   • An dáta ar a dtosóidh agus a scoirfidh an scoil de bheith ag glacadh le hiarratais ar iontráil sa scoil don scoilbhliain lena mbaineann (ní mór tréimhse íosta 3 seachtaine a bheith ann idir an dá dháta)
   • An dáta faoina dtabharfar fógra don iarratasóir faoin gcinneadh maidir lena (h)iarratas, (ní mór é sin a bheith laistigh de 3 seachtaine ón spriocdháta deiridh le haghaidh iarratas, nó laistigh de 3 seachtaine ón dáta iarratais d'iarratais dhéanacha)
   • An dáta/tréimhse faoina ndearbhóidh an t-iarratasóir glacadh leis an tairiscint iontrála
   • Go bhféadfar an tairiscint a tharraingt siar mura nglacfaidh an t-iarratasóir leis an tairiscint iontrála laistigh den fhráma ama atá leagtha amach
   • Maidir leis an scoilbhliain lena mbaineann: - líon na n-áiteanna scoile atá ar fáil sa ghrúpa iontógála/i gcás scoil chónaithe, líon na n-áiteanna cónaithe agus líon na n-áiteanna neamhchónaithe atá ar fáil/i gcás scoile ina bhfuil rang speisialta líon na n-áiteanna scoile atá ar fáil sa rang speisialta lena mbaineann
   • Cuireadh tús le hailt den Acht in 201

Cuireadh tús leis na codanna seo a leanas den Acht in 2018

Alt 11 - Foráil lena leasaítear an tAcht um Stádas Comhionann, 2000, chun deireadh a chur leis an bhforáil atá ann cheana lena gceadaítear do scoileanna creideamh a úsáid mar chritéir roghnúcháin le haghaidh ligean isteach i scoil: Foráiltear leis an alt seo don Acht um Stádas Comhionann, 2000, arna leasú chun deireadh a chur, i gcás bunscoileanna aitheanta sainchreidmheacha, leis an bhforáil atá ann cheana in alt 7(3)(c) den Acht lena gceadaítear do scoileanna den sórt sin creideamh a úsáid mar chritéir roghnúcháin le haghaidh ligean isteach i scoil.

Faoin bhforáil sin, tá coimirce ann lena gcinnteofar gur féidir le leanbh de chreideamh mionlaigh rochtain a fháil ar scoil dá c(h)reideamh féin fós. Foráiltear léi nach mbeidh idirdhealú á dhéanamh ag bunscoil shainchreidmheach i gcás go ligfidh sí isteach mar thosaíocht dalta ó chreideamh mionlaigh atá ag iarraidh go ligfí é/í isteach i scoil a sholáthraíonn teagasc creidimh nó oideachas reiligiúnach lena ngabhann an t-éiteas reiligiúnach céanna atá ag an dalta atá ag iarraidh go ligfí isteach é/í nó a bhfuil éiteas reiligiúnach inti atá cosúil le héiteas an dalta sin.

Alt 9 (alt nua 64) - Táillí Scoile: Leagtar amach san fhoráil seo den Acht toirmeasc follasach ar tháillí a ghearradh nó ar íocaíochtaí nó ranníocaíochtaí a lorg i leith iarratas a dhéantar ar ligean isteach nó ar rollú leanúnach i scoil. Tá díolúintí inti i ndáil le meánscoileanna a ghearrann táillí, i ndáil leis an ngné chónaithe i Scoileanna Cónaithe agus i ndáil le ligean isteach i gcúrsaí Iar-Ardteistiméireachta nó cúrsaí breisoideachais a reáchtálann iar-bhunscoileanna.De réir alt 64(2)(a) agus (b) den Acht, rinneadh liosta d’iar-bhunscoileanna a ghearrann táillí agus liosta de scoileanna cónaithe a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin na Roinne. Is féidir teacht orthu sin ag na naisc a leanas faoi seach:

Alt 9 (alt nua 66) - Comhoibriú idir na Boird: Tugtar leis an alt seo cumhacht don Aire treoir a thabhairt do 2 scoil nó níos mó comhoibriú lena chéile le linn phróisis iontrála na scoileanna lena mbaineann a sheoladh. Foráiltear leis freisin go ndéanfaidh scoileanna, chun críocha iontráil éifeachtúil daltaí a éascú, faisnéis a chomhroinnt lena chéile faoi aon iarratais a fuarthas nó faoi aon tairiscintí a rinneadh nó ar glacadh leo.

Foráiltear leis an Ordú freisin go dtiocfaidh an t-alt a leanas i bhfeidhm an 3 Nollaig 2018:

Alt 8 - Ranganna Speisialta: Tugtar leis an alt seo cumhacht don Aire, tar éis próiseas comhairliúcháin leis an gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta, le Bord Bainistíochta na scoile agus le Pátrún na scoile, iallach a chur ar scoil soláthar breise a dhéanamh d’oideachas leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu - .i. rang nó ranganna speisialta a oscailt - i gcás go sainaithneoidh an Chomhairle go bhfuil gá ann le soláthar den sórt sin laistigh de cheantar. Tháinig an chumhacht sin i bhfeidhm Dé Luain an 3 Nollaig 2018.

Naisc Ghaolmhara

Aimsigh Scoil