Bulaíocht Eolas do Thuismitheoirí agus Daltaí

Cad is bulaíocht ann? 

Gnásanna Frithbhulaíochta Bunscoile agus Iar-bhunscoile

Is féidir bulaíocht a shainmhíniú mar ionsaí leanúnach – cibé acu is ionsaí béil, síceolaíoch nó fisiciúil é – a dhéanann duine aonair nó grúpa daoine in aghaidh daoine eile. Is iompar é atá géaraitheach agus imeaglaithe d’aon ghnó, agus tarlaíonn sí go príomha i measc leanaí i dtimpeallachtaí sóisialta ar nós scoileanna. Cuimsíonn sí iompar amhail spochadh, tarcaisniú, bagairt, bualadh nó sracadh ag duine amháin nó níos mó in aghaidh íospartaigh. Is cineál eile bulaíochta í drochíde chiníoch. De bharr forbairtí sa teicneolaíocht nua-aimseartha, is féidir le leanaí a bheith ina n-íospartaigh bhulaíochta neamhtheagmhála freisin, trí úsáid na bhfón póca, tríd an Idirlíon agus trí fheistí pearsanta eile.

Is féidir le daoine fásta bulaíocht a dhéanamh ar leanaí freisin, lena n-áirítear daoine fásta nach bhfuil gaol acu leis an leanbh. D’fhéadfaí féachaint ar iompar bulaíochta ag daoine fásta, seachas ag leanaí, mar mhí-úsáid fhisiciúil nó mhothúchánach. Mar sin féin, ní thagann mórchineálacha eile mí-úsáide leanaí, cosúil le faillí nó le mí-úsáid ghnéasach, faoin téarma ‘bulaíocht’ de ghnáth.

Cé atá freagrach as déileáil le bulaíocht i scoileanna? 

Sa chéad ásc, is iad na húdaráis scoile atá freagrach as déileáil le bulaíocht i scoileanna. Aithnítear gur fadhb ar leith í bulaíocht i scoileanna. Tá sé ríthábhachtach go bhfuil polasaí i bhfeidhm ag boird bhainistíochta scoile chun déileáil le bulaíocht agus go bhfuil na múinteoirí ar an eolas faoin bpolasaí seo agus faoi threoirlínte nós imeachta chun déileáil léi. Ba chóir d’údaráis scoile an fhreagracht seo a fheidhmiú agus aird á tabhairt acu ar an gcomhairle reatha agus ar na Treoirlínte ar iompar bulaíochta a chosc i mbunscoileanna agus in iarbhunscoileanna ón Roinn Oideachais (1993).

I gcásanna ina bhfuil an teagmhas tromchúiseach agus ina meastar go bhféadfadh an t-iompar a bheith drochídeach, ba chóir don scoil dul i gcomhairle le Seirbhísí Leanaí agus Teaghlaigh FSS d’fhonn freagra cuí, ar nós plean bainistíochta, a dhréachtú.

Cén áit ar féidir liom faisnéis a fháil faoi bhulaíocht i scoileanna?

Tá roinnt comhlachtaí/grúpaí a chuireann faisnéis agus cúnamh ar fáil i réimse na bulaíochta, lena n-áirítear an tIonad Frithbhulaíochta na Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus an Chomhairle Náisiúnta Tuismitheoirí.

www.watchyourspace.ie - suíomh gréasáin do dhaoine óga