Gearáin / Bulaíocht / Chosaint Leanaí

Bíonn sé nádúrtha go mbíonn ceisteanna ag tuismitheoir nó ag caomhnóir (dá ngairtear tuismitheoir ina dhiaidh seo) agus imní orthu ó am go ham faoi eispéireas a linbh ina scoil. Tá sé mar aidhm ag an bhfaisnéis seo freagra a thabhairt ar na ceisteanna coitianta a chuireann tuismitheoirí ina leith seo.  D’fhéadfadh an eolas seo comh maith do daltaí os cionn 18 mbliana d’aois a bheith san áireamh.

Níl sé beartaithe go n-úsáidfear an fhaisnéis seo mar léirmhíniú ar reachtaíocht agus níl an fhaisnéis seo saintreorach. Cuirtear an fhaisnéis ar fáil chun eolas a thabhairt do thuismitheoirí maidir le daoine ar féidir labhairt leo nuair atá ceisteanna acu nó nuair atá imní orthu faoi eispéireas a linbh ar scoil.

Gearáin ó Thuismitheoirí

Soláthraíonn an Roinn treoir do thuismitheoirí agus do dhaltaí maidir le hoibriú nósanna imeachta gearán na scoileanna. Is féidir gearáin a dhéanamh faoi ábhar a bhaineann leis an bhfoireann nó leis an scoil féin, e.g. méideanna ranga, maoirseacht sa chlós, iompar scoile, saincheisteanna tearcfheidhmíochta/inniúlachta nó más rud é go mbraitheann tú gur caitheadh go héagórach leat nuair a rinne tú gearán.

Chun tuilleadh eolais a fháil agus freagraíar Cheisteanna Coitianta Féach Gearáin ó Thuismitheoirí

Bulaíocht

Más rud é go mbraitheann tú go bhfuil bulaíocht á déanamh ar do leanbh ar scoil, féach eolas agus Ceisteanna Coitianta ar Bulaíocht

Imní faoi Chosaint Leanaí

Más rud é go bhfuil amhras ort go ndearna leanbh eile nó duine fásta mí-úsáid ar do leanbh nó ar leanbh eile. Más rud é go mbraitheann tú go bhfuil imní ort faoi chosaint do linbh. D’fhéadfadh bulaíocht throm teacht faoin gcatagóir seo freisin. féach eolas agus Ceisteanna Coitianta ar Cosaint Leanaí.

Idirdhealú

Tá idirdhealú neamhdhleathach faoi na hAchtanna um Stádas Comhionann 2000 go 2008 ar naoi bhforas: inscne, stádas pósta, stádas teaghlaigh, gnéaschlaonadh, creideamh, aois, míchumas, ballraíocht den Lucht Siúil agus cine (lena n-áirítear dath craicinn, náisiúntacht, bunaidh eitneach nó náisiúnta).

Más rud é gur mian leat gearán a dhéanamh faoi idirdhealú i ndáil le hoideachas do linbh agus gur ardaigh tú an t-ábhar seo le do scoil cheana féin agus go bhfuil tú fós míshásta lena freagra, is féidir leat an t-ábhar a chur chuig an mBinse Comhionannais. Is féidir faisnéis a fháil faoin mBinse Comhionannais.

R-phost: info@equalitytribunal.ie

Seoladh: An Binse Comhionannais, 3 Sráid Chluain Meala. Baile Átha Cliath 2

Teil: (01) 477 4100

Íosghlao: 1890 34 44 24