Díolúine ón nGaeilge

Díolúine ón nGaeilge.

Ciallaíonn díolúine ó staidéar na Gaeilge nach gá do dhalta a fhreastalaíonn ar bhunscoil nó ar iarbhunscoil staidéar a dhéanamh ar an nGaeilge. Mar sin féin, tá líon teoranta de chúinsí áirithe trínar féidir díolúine a dheonú. Tarmligeadh an t-údarás chun díolúine a dheonú chuig lucht bainistíochta scoile.

Conas is féidir liom iarratas a dhéanamh ar dhíolúine ó staidéar na Gaeilge?

Ba chóir do Thuismitheoirí/Chaomhnóirí iarratas a dhéanamh i scríbhinn thar ceann a linbh, ag lua le príomhoide na scoile cén fáth go bhfuil díolúine á lorg. Ní bhreithneofar leanbh le haghaidh díolúine ach amháin i gcásanna ina dtagann a c(h)uid cúinsí oideachais faoi na forálacha atá leagtha amach in imlitir 52/2019 (Bunscoil) nó in imlitir 53/2019 (iarbhunscoil) ón Roinn.