Díolúine ón nGaeilge

Cad iad na cúiseanna gur féidir díolúine ó staidéar na Gaeilge a lorg?

Is féidir díolúine a lorg sna cúinsí seo a leanas, faoi réir na bhforálacha in imlitir 12/96 (bunscoil) nó in imlitir M10/94 (iarbhunscoil) ón Roinn.

  • Leanaí in aois 11 bliana nó níos mó ag teacht go hÉirinn a bhfuil oideachas suas le 11 bliain a fuarthas i dTuaisceart Éireann nó lasmuigh d'Éirinn
  • Leanaí in aois 11 bliana nó os a chionn agus ag filleadh go hÉirinn tar éis as láthair thar lear de 36 mhí nó níos mó
  • Leanaí ó thar lear nach bhfuil aon tuiscint ar an teanga Béarla nuair atá cláraithe i scoil
  • Leanaí de chuid ionadaithe taidhleoireachta nó consalachta
  • Leanaí faoi mhíchumas foghlama
  • Leanaí faoi mhíchumas céadfach tromchúiseach.

Cá bhfios dom gur deonaíodh díolúine ó staidéar na Gaeilge?

I gcás inar deonaíodh díolúine ó staidéar na Gaeilge, tabharfaidh an scoil Deimhniú Díolúine do thuismitheoirí/chaomhnóirí an linbh. Luafar sa deimhniú seo freisin na cúiseanna gur deonaíodh an díolúine agus beidh sé sínithe ag príomhoide/bainisteoir na scoile.

Cá fhad a mhaireann díolúine ó staidéar na Gaeilge?

Tar éis í a dheonú, maireann díolúine ar feadh na tréimhse ina bhfuil an leanbh ag freastal ar bhunscoileanna agus ar iarbhunscoileanna atá aitheanta ag an Roinn. I gcás ina n-aistríonn leanbh idir scoileanna aitheanta, nó ina n-aistríonn sé/sí ó bhunscoil go hiarbhunscoil, ba chóir cóip den Deimhniú Díolúine agus aon doiciméid tacaíochta a chur ar aghaidh chuig an scoil nua. Leanfaidh an díolúine d’fheidhm a bheith aici sa scoil aitheanta nua tar éis fianaise ar a deonú roimhe sin a chur ar fáil don scoil.