Cosaint Leanaí

Cad is féidir liom a bheith ag súil leis más rud é go bhfuil imní faoi mo leanbh?

Más rud é go bhfuil imní faoi do leanbh agus go bhfuil DCA sásta go bhfuil forais réasúnacha leis an amhras nó leis an imní, tuairisceoidh sé/sí an t-ábhar do TUSLA An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach láithreach.

Nuair atá tuairisc den sórt sin á déanamh do FSS, cuirfidh DCA in iúl duit (toisc gur tuismitheoir/caomhnóir an libh thú) mura rud é gur dócha go gcuirfeadh é sin an leanbh i mbaol nó i mbaol níos mó. Cuirfidh DCA in iúl don Bhord Bainistíochta faoi seo freisin.

Nuair a fhaigheann TUSLA An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach atreorú maidir le himní faoi chosaint / leas leanaí, déanfaidh oibrí sóisialta teagmháil leat chun eolas a thabhairt duit faoin atreorú agus chun iarraidh ort cabhrú leis/léi maidir le measúnú a dhéanamh ar an imní. Beidh sé mar aidhm ag an oibrí sóisialta thú a choinneáil páirteach sa mheasúnú i gcónaí. Déanfaidh oibrí sóisialta scrúdú ar riachtanais an linbh agus ar do riachtanais agus ar riachtanais na mball eile den teaghlach i ngach cás.

Oibrím i scoil, cad chuige ar thuairiscigh an Roinn mé mar ábhar Imní faoi Chosaint Leanaí?

Ní hionann an imní a chuireann an Roinn ar aghaidh chuig na húdaráis scoile (agus a chuireann an Roinn in iúl do TUSLA ag an am céanna) agus imní a agraíonn an Roinn. De ghnáth, is imní faoi chosaint leanaí a thuairiscigh duine don Roinn a bhíonn i gceist, rud nach mór don Roinn a chur ar aghaidh, gan bhreithiúnas, chuig na húdaráis scoile agus chuig TUSLA, i gcomhréir le Tús Áite do Leanaí. Cuirfear an scoil ar an eolas faoi cé a tharraing aird na Roinne ar an imní (mura n-iarrann foinse na himní anaithnideacht nó má tá an fhoinse gan ainm).

Cé nach mór leas agus cosaint an linbh a bheith ar an rud is tábhachtaí i gcónaí, ar mhaithe le ceartas nádúrtha, tuigeann an Roinn an ceart atá ag gach duine i leith a (h)ainm mhaith. D’fhéadfadh imní faoi chosaint leanaí atá tuairiscithe don Roinn a bheith bréagach nó mailíseach, d’fhéadfadh an duine mícheart a bheith i gceist léi, nó d’fhéadfadh go raibh míthuiscint ina leith. Dá bhrí sin, ní dhéanann foireann na Roinne aon bhreithiúnas ar an tsubstaint nó ar an fhírinne a bhaineann le himní den sórt sin.

Agus imní á cur ar aghaidh aici chuig an scoil, iarrfaidh an Roinn ar an scoil na nithe seo a leanas a dhéanamh:

  • Déileáil leis an imní faoi chosaint leanaí i gcomhréir leis na nósanna imeachta atá leagtha amach sna Nósanna Imeachta maidir le Caomhnú Leanaí i mBunscoileanna agus in Iarbhunscoileanna.
  • Iar-iniúchadh a dhéanamh leis an ngearánaí, de réir mar is cuí;
  • Fógra a thabhairt do TUSLA An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach go bhfuil an imní faighte aici agus go bhfuil sí ag déileáil léi i gcomhréir leis na nósanna imeachta do scoileanna agus go gcoinneoidh sí TUSLA ar an eolas faoina fiosrúchán.

Cad a dhéanfaidh mé más rud é go ndéantar imní faoi chosaint leanaí a chuirtear chuig TUSLA i mo leith?

Más rud é go ndéantar imní faoi chosaint leanaí i do leith, tá sé de cheart agat an imní seo a phlé le hoibrí sóisialta FSS a bhfuil measúnú á dhéanamh aige/aici ar an imní. Is é an bealach is fearr i gcónaí ná a bheith oscailte agus comhoibritheach agus cabhrú le haon mheasúnú atá á dhéanamh ag an oibrí sóisialta agus míthuiscint a sheachaint. Tabharfaidh sé seo an deis is fearr don oibrí sóisialta cinneadh a dhéanamh ar cé acu atá nó nach bhfuil an leanbh i mbaol leanúnach.

Cé na cearta atá agam más rud é gur tuairiscíodh imní bhréagach faoi chosaint leanaí i mo leith?

Sa chás gur féidir a chruthú go ndearna duine tuairisc bhréagach d’aon turas, dlífear ionchúiseamh a dhéanamh air/uirthi faoin Acht um Chosaintí do Dhaoine a Thuairisceoidh Drochúsáid Leanaí 1998.

Féach Freisin

Hotline.ie