Foirm Teagmhála Párolla Múinteoirí Iarbhunscoile

Le haghaidh ceisteanna/iarratas maidir le do thuarastal nó mura bhfuil d’uimhir rolla scoile ar eolas agat – aimsigh í ach úsáid a bhaint as ár bhfeidhm Aimsigh Scoil.

* Réimse riachtanach / Required fields

Ainm / Name:*

Ríomhphost / Email:*

Ath-iontráil do seoladh ríomhphoist / Re-enter your email address:*

Fón / Phone:

Uimhir PSP agus/nó Uimhir Múinteora / PPS and/or Teacher Number(s):*

Uimhir Rolla Scoile / School Roll Number:*

Do Cheist / Your query:*

Cód Fíorúcháin / Verification Code:*

Visual verification

Cuir Isteach / Submit:*

Cosaint Sonraí

Caithfidh an Roinn Oideachais agus Scileanna le gach sonra pearsanta a thugann tú ar an bhfoirm seo mar shonraí rúnda agus ní bhainfidh úsáid astu ach amháin chun na críocha a bhí beartaithe. Ní nochtfar an fhaisnéis ach amháin de réir mar a cheadaítear faoin dlí nó chun na gcríoch a thugtar i gclárú na Roinne leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí - TAG 10764/A. Má tá an fhaisnéis a thug tú dúinn le húsáid chun críocha seachas na cinn atá leagtha amach i gclárú na Roinne leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí, lorgófar cead uaitse anseo.

Data Protection

The Department of Education and Skills will treat all personal data you provide on this form as confidential and will use it solely for the purpose intended. The information will only be disclosed as permitted by law or for the purposes listed in the department's registration with the Data Protection Commissioner - REF 10764/A

If the information you have provided is to be used for purposes other than outlined in the department's registration with the DPC your permission will be sought.