Sonraí Teagmhála

Teagmhálacha Rphoist

Sonraí Teagmhála

Tá cur síos ar na seirbhísí a sholáthraíonn ár n-aonaid ghnó agus a sonraí teagmhála ar fáil ónár leathanach um bainistíocht agus Eagraíocht. Cuirtear sonraí teagmhála ar fáil ar ár leathanaigh seirbhíse agus faisnéise go léir.

Ríomhphost

Féach seoltaí ríomhphoist coiteanna

Teileafón

Tá ár bpríomhoifigí lonnaithe i mBaile Átha Luain, i mBaile Átha Cliath agus i dTulach Mhór.

Féadfaidh tú fón a chur ar cheann ar bith dár bpríomhoifigí agus treoróidh ár bhfáilteoirí thú chuig an aonad gnó ábhartha. Is iad 9.00r.n. go 5.45i.n. Luan go Déardaoin agus 9.00r.n. go 5.15i.n. ar an Aoine oifigí oscailte ár n-oifigí.

Uimhir theileafóin do cheisteanna trí Ghaeilge  (01) 889 6780

Is féidir leat an Roinn a leanúint ar Twitter @Education_Ire Ár mbeartas maidir le Twitter a úsáid.

 

Twitter

Twitter_LogoTwitter @Education_Ire

Beartas Twitter

Flickr

flickr_buttonFlickr

Beartas Flickr

YouTube 

YouTubeYouTube

Beartas YouTube

Athlone CampusOifig Baile Átha Luain

An Roinn Oideachais, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co na hIarmhí, N37 X659

Teil: 090 648 3600 treoracha

 Ag glaoch ar an Rannán Párolla? - Bíodh uimhir rolla do scoile lámh leat le do thoil sa chaoi go n-aistreofar chuig an réimse cuí sa Rannán thú. Mura bhfuil uimhir rolla do scoile ar eolas agat - aimsigh é lenár bhfeidhm Aimsigh Scoil.

Marlborough StreetOifig Baile Átha Cliath

An Roinn Oideachais, Sráid Maoilbhríde, Baile Átha Cliath 1, D01 RC96

Teil: 01 889 6400 treoracha

 

 

Tullamore CampusOifig Tulach Mór

An Roinn Oideachais, Bóthar Port Laoise, An Tulach Mhór, Co Uibh Fhailí, R35 Y2N5

Teil: 057 932 4300 treoracha

 

 

An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais

An Roinn Oideachais, Sráid Maolbhríde, Baile Átha Cliath 1, D01 RC96

Teil: 01 889 2700 NEPS Oifigí Réigiúnacha
Email: neps@education.gov.ie

Bain úsáid as na seoltaí ríomhphoist a chuirtear ar fáil ar ár leathanaigh seirbhísí agus faisnéise. I gcás ina bhfuil tú neamhchinnte faoin seoladh ríomhphoist ceart le húsáid, áfach, féadfaidh tú do ríomhphost a chur chuig info@education.gov.ie. Ná cuir sonraí airgeadais ná sonraí faoi chatagóirí speisialta chuig an seoladh ríomhphoist seo eg. sláinte, uimhir PSP; má bhíonn siad ag teastáil iarrfaidh an Roinn a leithéid. 

Oifigigh Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas

Oifigigh Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas ceaptha againn a eagróidh cúnamh agus treoir do dhaoine faoi mhíchumas a thagann ar sheirbhísí arna gcur ar fáil ag ár n-oifigí. 

An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil

Oifigigh Phoiblí Shainithe laistigh den Roinn Oideachais