Tuairisceáin Dheireadh Fómhair

Cur Síos

Is é atá i dTuairisceán Dheireadh Fómhair an bailiú bliantúil sonraí maidir le clárúcháin daltaí a sholáthraíonn scoileanna iarbhunscoile aitheanta don Roinn. Úsáideann an Roinn na sonraí arna gcur ar ais chun poist mhúinteoireachta agus cistiú a leithdháileadh ar scoileanna. Maidir le hiontrálaithe scrúdaithe, déantar na sonraí arna gcur isteach a leithroinnt le Coimisiún na Scrúduithe Stáit d’fhonn cabhrú leis an eagrú agus leis an riarachán scrúduithe.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Éilítear ar scoileanna iarbhunscoile a dtuairisceáin a dhéanamh trí esinet, líonra cumarsáidí daingean na Roinne a úsáideann scoileanna. Éilítear ar scoileanna doiciméadú páipéir a bhaineann leis na tuairisceáin chuig: Rannóg Bunachar Sonraí agus Airgeadais na Scoileanna, An Roinn Oideachais agus Scileanna, Rannóg na Scoileanna, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Contae na hIarmhí, N37 X659 tráth nach déanaí ná an 7 Deireadh Fómhair.