An Tionscadal Bunachar Sonraí ar Líne d’Iar-Bhunscoileanna (P-POD)

Cur Síos

Is bunachar sonraí lárnach é an córas Bunachar Sonraí ar Líne d'Iar-Bhunscoileanna (P-POD) ina bhfuil sonraí daltaí agus roinnt sonraí scoile. Is faoi chúram na Roinne Oideachais atá an bunachar. Tá teacht ag iar-bhunscoileanna ar an gcóras trí thairseach slán Esinet na Roinne chun sonraí a gcuid daltaí a chothabháil. Éilítear ar gach iar-bhunscoil tuairisceáin a gcuid daltaí (ar a dtugtar Tuairisceáin Dheireadh Fómhair) a dhéanamh trí P-POD.  Baintear úsáid as sonraí Thuairisceáin Dheireadh Fómhair chun poist mhúinteoireachta agus maoiniú a dháileadh ar scoileanna.  Déantar mionsonraí iontrálaithe na scrúduithe Stáit a chuirtear ar fáil trí Thuairisceáin Dheireadh Fómhair a roinnt le Coimisiún na Scrúduithe Stáit.

Agus an córas P-POD á fhorbairt aici, d’oibrigh an Roinn i gcomhar le Cumann na Scoileanna Pobail is Cuimsitheacha (ACCS), Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann (ETBI), Comhchoiste na mBainisteoirí  d’iar-bhunscoileanna (JMB) agus Cumann Náisiúnta na bPríomhoidí agus na Leas-Phríomhoidí (NAPD) agus leanfaidh sí ar aghaidh ag obair leo de réir mar a dhéanfar forbairt ar an gcóras amach anseo. An Roinn féin a d’fhorbair an córas P-POD.

Pacáiste Tuairisceán Deireadh Fómhair 2020

Ag baint úsáide as PPOD

Faisnéis eile maidir le PPOD

Bailiú Sonraí Pearsanta - Fógra um Próiseáil Chóir