Trialacha Caighdeánaithe i mBunscoileanna

Fógra do Bhunscoileanna maidir le Tástáil Chaighdeánaithe

Tástálacha Caighdeánacha i mBunscoileanna 2019/2020

Fográ:

Ní mór torthaí a uaslódáil ar thairseach Esinet ar Dé hAoine, 14 Meitheamh 2019 nó roimhe sin.

Measúnú Tacaíochta: Triail Chaighdeánaithe i mBunscoileanna

Sna hImlitreacha 0056/2011, 0018/2012 agus 0026/2019 iarradh ar scoileanna réimse beart a chur i bhfeidhm maidir leis an Straitéis Náisiúnta Litearthachta agus Uimhearthachta.

San áireamh sna bearta seo bhí cur i bhfeidhm na trialach caighdeánaithe i rang 2, rang 4 agus rang 6 sa bhunscoil agus an t-eolas ó na trialacha seo a thuairisciú do thuismitheoirí, boird bhainistíochta agus don Roinn Oideachais agus Scileanna.

Conas tuairisceáin a dhéanamh

Le linn mí Bealtaine/an Mheithimh 2019, ba chóir duit na trialacha a dhéanamh de réir imlitreacha 0056/2011, 0018/2012 agus 0026/2019.

Ba chóir go n-uaslódálfaí torthaí na dtástálacha sin ar an tairseach Esinet faoi nó roimh Dé hAoine 14 Meitheamh 2019.

Nóta Faisnéise maidir le Critéir maidir le Díolúine / Cuimsiú i ndáil le Triail Chaighdeánaithe i mBunscoileanna

Treoir Céim ar Céim Maidir le Tuairisceáin a Uaslódáil

IONTRÁIL SONRAÍ

 • Ba chóir don duine ainmnithe atá freagrach as iontráil sonraí i do scoil logáil isteach ar an tairseach Esinet, cliceáil ar ‘Tuairisceáin Litearthachta agus Uimhearthachta’, agus ansin ar ‘Iarratas CAP’, sula gcuirtear isteach torthaí na dtrialacha ar an bhfoirm ar an scáileán, agus ansin ‘Cuir isteach’ a chliceáil.
 • A luaithe is a iontráiltear na scóir, ba chóir don duine a dhéanann na sonraí a iontráil logáil amach.

AN TÉ ATÁ FREAGRACH AS FAOMHADH

 • Ba chóir don duine ainmnithe atá freagrach as faomhadh a dhéanamh logáil isteach ar an tairseach Esinet ansin, cliceáil ar ‘Tuairisceáin Litearthachta agus Uimhearthachta’, agus ansin ar ‘Iarratas CAP’.
 • Má tá an duine ainmnithe atá freagrach as faomhadh sásta gur iontráladh na scóir chearta, ba chóir dó/di ‘Faomh’ a chliceáil.
 • Tiocfaidh teachtaireacht aníos a rá ‘Go raibh maith agat. Ceadaíodh do thaifid’
 • Ba chóir don duine ainmnithe atá freagrach as faomhadh ‘Críochnaigh’ a chliceáil ansin. 

Tabhair d’aird ar na pointí seo a leanas maidir leis na tuairisceáin a uaslódáil ar an tairseach Esinet:

 • Ní mór na tuairisceáin uile a chur isteach ar líne. Ní dhéanfar tuairisceáin a fhaightear tríd an bpost a phróiseáil
 • Ba chóir don duine atá ainmnithe le sonraí a iontráil na tuairisceáin a chur isteach agus ansin ba chóir dóibh a bheith ceadaithe ag an duine ainmnithe atá freagrach as faomhadh.
 • Ní thiocfaidh na tuairisceáin atá curtha isteach aníos ar an liosta faofa de na Córais Éileamh Ar Líne (OLCS). Ní mór don duine ainmnithe atá freagrach as faomhadh logáil isteach san iarratas agus na sonraí a fhaomhadh.

NÓTA TÁBHACHTACH DO SCOILEANNA SPEISIALTA: ROGHA TUAIRISCEÁIN ‘NIALAS’

I gcás scoileanna speisialta, má cheapann príomhoide na scoile, go bhfuil míchumas foghlama nó coirp ag na daltaí iomchuí uile a chuirfeadh cosc orthu na trialacha a dhéanamh, ligeann an córas duit tuairisceán NIALAS a dhéanamh anois. Sa chás seo, ná iontráil sonraí ar bith (nialais san áireamh) sna leibhéil STen. Roghnaigh an rogha NIALAS ar an gcéad leathanach.

NÓTA TÁBHACHTACH DO NAÍSCOILEANNA

Ós rud é nach bhfuil daltaí ag scoileanna naíonáin i rang a dó, rang a ceathair ná i rang a sé, níl aon tuairisceán de dhíth. Má logálann scoil naíonáin isteach ar an gcóras, Ní aithneoidh an córas an scoil, Má tá amhras ar bith ar a leithéid scoile, téigh i dteagmháil le literacynumeracyreturns@education.gov.ie le do thoil.

Sonraí Teagmhála

 • Rpost:literacynumeracyreturns@education.gov.ie.
 • Seoladh: Rannóg Pholasaí Churaclaim agus Mheasúnachta, An Roinn Oideachais agus Scileanna, Bloc 2, Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1, D01 RC96
 • Teil: (01) 889 2081, (01) 889 2342