Trialacha Caighdeánaithe i mBunscoileanna

Fógra do Bhunscoileanna maidir le Tástáil Chaighdeánaithe

Ní mór Torthaí Tástála Caighdeánaithe do 2020/2021 a uaslódáil ar Thairseach Esinet Dé Céadaoin, 23 Meitheamh 2021 nó roimhe.

Tuilleadh Eolais ar Chritéir Dhíolúine / Chuimsithe maidir le Tástáil Chaighdeánaithe i mBunscoileanna

Treoir maidir le Tástáil Chaighdeánaithe

Ag Filleadh ar an Tástáil Chaighdeánaithe  i mBunscoileanna-Bealtaine 2021. Eisítear an bhileog faisnéise seo mar thacaíocht leantach do scoileanna tar éis Imlitir 18/21 a eisiúint Faisnéis maidir le Trialacha Caighdeánaithe agus Nithe Eile don Bhliain Acadúil 2020/21 agus Blianta ina dhiaidh sin

Ag Tacú le Measúnú: Tástáil Chaighdeánaithe i mBunscoileanna

I gCiorcláin 0056/2011 , 0018/2012 agus 0018/2021 iarradh ar scoileanna réimse beart a chur chun feidhme a bhaineann leis an Straitéis Náisiúnta Litearthachta agus Uimhearthachta.

Áiríodh leis na bearta sin tástáil chaighdeánaithe a chur chun feidhme i ranganna 2, 4 agus 6 sa bhunscoil agus tuairisciú na faisnéise ó na tástálacha sin do thuismitheoirí, do bhoird bhainistíochta agus don Roinn Oideachais.

Conas tuairisceáin a dhéanamh

Le linn mhí na Bealtaine/mhí an Mheithimh 2021, ba cheart duit na tástálacha a dhéanamh de réir chiorcláin 0056/2011 , 0018/2012 agus 0018/2021.

Ba chóir torthaí na dtástálacha sin a uaslódáil ar Thairseach Esinet ar nó roimh Dé Céadaoin, 23 Meitheamh 2021 .

Tuilleadh Faisnéise ar Chritéir Dhíolúine / Chuimsithe maidir le Tástáil Chaighdeánaithe i mBunscoileanna

Treoir Céim ar Chéim maidir le Tuarascálacha a Uaslódáil

IONTRÁIL SONRAÍ

 • Ba cheart don duine iontrála sonraí ainmnithe i do scoil logáil isteach ar Thairseach Esinet
 • Cliceáil ar ‘Bailiú Sonraí Scoileanna’
 • Roghnaigh ‘Litearthacht agus Uimhearthacht’ ón roghchlár ar thaobh na láimhe clé
 • Léigh na treoracha agus cliceáil ar ‘lean ar aghaidh’ le dul chuig foirm na dtorthaí
 • Iontráil torthaí na dtástálacha ar an bhfoirm ar an scáileán. Caithfear tástáil a roghnú sa réimse ‘An Tástáil a Riar’ le dul ar aghaidh.
 • Cliceáil Sábháil. Nuair a chliceálann tú Sábháil beidh rogha agat iarratas a chur isteach chuig an bpríomhoide/an ceadaitheoir nó má shíleann tú go mbeidh ort athruithe a dhéanamh ar an bhfoirm níos déanaí is féidir leat í a fhágáil mar ‘Sábháilte’. Beidh tú in ann na sonraí a chur in eagar an chéad uair eile a logálfaidh tú isteach ar Esinet.
 • Nuair atá tú sásta go bhfuil an fhaisnéis ar an bhfoirm ceart, cliceáil ‘Cuir isteach’ chun na torthaí a chur faoi bhráid an phríomhoide/an cheadaitheora. Tar éis cliceáil ar cuir isteachbheidh tú in ann dul ar ais chuig na torthaí agus iad a leasú.
 • A luaithe agus a chuirtear an fhoirm isteach, ba cheart don duine a chuir isteach na sonraí logáil amach. 

AN CEADAITHEOIR

 • Ba cheart don cheadaitheoir ainmnithe i do scoil logáil isteach ansin ar Thairseach Esinet
 • Cliceáil ar ‘Bailiú Sonraí Scoileanna’
 • Roghnaigh ‘Litearthacht agus Uimhearthacht’; ón roghchlár ar thaobh na láimhe clé
 • Léigh na treoracha agus cliceáil lean ar aghaidh le dul chuig foirm na dtorthaí
 • Seiceáil go bhfuil na figiúirí a iontráladh agus na tástálacha a roghnaíodh ceart
 • Má rinneadh earráid is féidir leat cliceáil ar Cur in Eagar chun na sonraí a leasú, cliceáil Sábháil
 • Nuair atá tú sásta go bhfuil an fhaisnéis ar an bhfoirm ceart, cliceáil ar Ceadaithe chun na torthaí a chur faoi bhráid na Roinne. Tar éis cliceáil ar Ceadaithebheidh tú in ann dul ar ais chuig na torthaí agus iad a chur in eagar.
 • A luaithe agus a bhíonn na torthaí ceadaithe, is féidir leis an gceadaitheoir logáil amach.

Tabhair faoi deara na pointí seo a leanas maidir le huaslódáil tuairisceán ar Thairseach Esinet :

 • Caithfear gach tuairisceán a chur isteach ar líne. Ní dhéanfar tuairisceáin phoist a phróiseáil.
 • Ba cheart don duine atá ainmnithe mar iontrálaí sonraí i do scoil tuairisceáin a chur isteach agus ansin ba cheart iad a bheith formheasta ag an gceadaitheoir ainmnithe
 • Ní léireofar tuairisceáin a cuireadh isteach ar liosta formheasta OLCS. Caithfidh an ceadaitheoir logáil isteach san fheidhmchlár agus na sonraí a fhormheas.

NÓTA TÁBHACHTACH DO SCOILEANNA SPEISIALTA: ROGHA TUAIRISCEÁIN NIALASACH

I gcás scoileanna speisialta más rud é, i dtuairim phríomhoide na scoile, go bhfuil míchumas foghlama nó fisiciúil ag gach dalta ábhartha a chuirfeadh cosc orthu triail a bhaint as na tástálacha, ní theastaíonn aon ghníomh. Má tá daltaí ar scoil speisialta atá incháilithe le tástáil a dhéanamh i rang 2, 4 nó 6, iarrtar ort tuairisceán a chur isteach ar Esinet .

NÓTA TÁBHACHTACH DO NAÍSCOILEANNA

Toisc nach bhfuil aon dalta ag naíscoileanna i rang a dó, a ceathair nó a sé, ní gá aon tuairisceán a chur isteach. Má logálann naíscoil ar an gcóras, ní aithneoidh an córas an scoil.

Déan teagmháil

Ríomhphost : literacynumeracyreturns@education.gov.ie

Naisc Ghaolmhara: