Oibreacha Samhraidh

Cur Síos

Is é cuspóir Scéim na nOibreacha Samhraidh cistiú a dhéabhlóidiú ar údaráis aonair scoile chun gur féidir leo oibreacha tógála ar scála beag a dhéanamh, a d’fhéadfaí a chur i gcrích le linn mhíonna an tsamhraidh nó ag amanna eile nuair nach gcuirfidís isteach ar oibriú na scoile. Faoi théarmaí na scéime, tá an chumhacht ag údaráis scoile na hoibreacha seo a bhainistiú le treoir ón Roinn agus a laghad teagmhála is féidir léi.

Cuirfear cistiú ar fáil do thionscadail ar scála beag de réir na gcritéar tús áite a ghabhann leis an scéim, agus de ghnáth critéar amháin is ea a bheith in ann na hoibreacha a chur i gcrích i gcaitheamh an tsamhraidh.

Scéim na nOibreacha Samhraidh Ilbhliantúla as 2020 amach

Cuirfear tús i samhradh 2020 le scéim nua oibreacha samhraidh ar bhonn ilbhliantúil agus tá iarratais á nglacadh faoi láthair. Tabharfaidh sé sin tréimhse pleanála níos faide d’údaráis scoile chun tionscadail a phleanáil agus a chur i gcrích. Is iad príomhghnéithe na scéime nua:

  • Tréimhse iarratais níos faide. Beidh 13 seachtaine ag údaráis scoile go dtí 30 Meitheamh 2019 chun iarratais a chur isteach faoin Scéim nua Oibreacha Samhraidh. Ní bhíodh ach tréimhse cúig seachtaine nó mar sin ann faoi scéimeanna roimhe seo.
  • Cuirfear scéala chuig údaráis scoile sa cheathrú ráithe de 2019 maidir leis na hiarratais a cheadófar chun oibreacha a chur ar fáil faoi Scéim na nOibreacha Poiblí i samhradh 2020. Tabharfaidh sé sin tréimhse níos faide do na scoileanna chun pleanáil, eagrú, soláthar agus críochnú an tionscadail a bhainistiú.
  • De bhrí go gcaithfidh na scoileanna úsáid fuinnimh a thuairisciú anois go bliantúil trí shuíomh gréasáin an SEAI (Energy-in-business/Monitoring and Reporting for schools), chun go bhfaighidh scoileanna deontas faoin scéim nua seo, beidh orthu clárú ar shuíomh Gréasáin an SEAI agus gealltanas a thabhairt go gcuirfear na tuairisceáin chuí ar fail.

Ní mór gach iarratas a dhéanamh ar Thairseach Esinet na Roinne. Ní ghlacfar le hiarratas páipéir i gcás ar bith. Gheofar tuilleadh faisnéise ar an scéim nua seo i gCiorclán 0027/2019 agus gheofar Teimpléad Tuarascála na gComhairleach in Word agus PDF.

Iarratais a ceadaíodh faoi Scéim na nOibreacha Samhraidh 2016 agus 2017

Cuireadh 197 mbunscoil agus iar-bhunscoil a rinneadh iarratas faoi Chatagóirí 1 & 2 (Gás agus Leictreach) san áireamh sa chéad bhabhta d'iarrthóirí ar ceadaíodh cistiú ina leith in Aibreán 2016, faoin Scéim Oibreacha Samhraidh ilbhliantúil 2016 agus 2017 – féach liosta na scoileanna. Leithdháileadh €30 milliún sa chéad bhabhta sin. Cuireadh toradh a n-iarratais in iúl do gach iarratasóir trí Thairseach Esinet na Roinne. 

Cuireadh 438 mbunscoil agus iar-bhunscoil a rinneadh iarratas faoi Chatagóirí 3-6 (Oibreacha meicniúla, sláintíochta agus dín) san áireamh sa dara babhta d'iarrthóirí ar ceadaíodh cistiú ina leith i mBealtaine 2017, faoin Scéim Oibreacha Samhraidh ilbhliantúil 2016 agus 2017 – féach liosta na scoileanna. Leithdháileadh €47 milliún sa dara babhta sin. Cuireadh toradh a n-iarratais in iúl do gach iarratasóir trí Thairseach Esinet na Roinne.

I Nollaig 2018, ceadaíodh 307 tionscadal le cur i gcrích i 2019, i gcás bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna araon. Tá €40 milliún ceadaithe d'iarratais ar éirigh leo faoi Chatagóirí 7, 8 agus 9 (Fuinneoga, riachtanais curaclaim agus feabhsúcháin struchtúrtha) - féach liosta na scoileanna. Cuireadh toradh a n-iarratais in iúl do gach iarratasóir sna catagóirí seo trí Thairseach Esinet na Roinne. Féach na Ceisteanna Coitianta.

Is gá tuilleadh anailíse a dhéanamh ar na hiarratais eile faoi Chatagóir 10 (Tionscadail timpeallachta seachtraí). Tá sé beartaithe an anailís seo a dhéanamh in 2019 ionas gur féidir le hiarratais cheadaithe dul ar aghaidh in 2020.

Féach freisin