Oibreacha Éigeandála

An Scéim um Dheontais Chaipitil d’Oibreacha Éigeandála

Is é príomhchuspóir na Scéime Oibreacha Éigeandála an infhaighteacht maoinithe le haghaidh oibreacha práinneacha a áirithiú do na scoileanna sin a bhfuil acmhainní ag teastáil go géar uathu mar gheall ar chás éigeandála nó tar éis iarratas rollaithe ó dhalta riachtanas speisialta a fháil.

Is ionann éigeandáil agus cás a bhfuil ina riosca láithreach ar shláinte, shaol, shealúchas nó ar an gcomhshaol a thagann go tobann, gan choinne agus a éilíonn gníomh láithreach agus, i gcás scoile, a chuirfeadh cosc ar an scoil nó cuid di oscailt mura gceartófaí é.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Ní mór do bhunscoileanna agus do scoileanna iarbhunscoile a éilíonn oibreacha éigeandála iarratas a dhéanamh faoin scéim seo tríd an bhFoirm Iarratais um Oibreacha Éigeandála iomlán a chomhlánú. Tabhair faoi deara le do thoil nach mbeidh an fhoirm iarratais seo bailí a thuilleadh amhail agus ón 5ú Deireadh Fómhair 2020 nuair a bhogfaidh Scéim Deontais na nOibreacha Éigeandála go dtí timpeallacht ar líne i gcomhréir le Ciorclán 0068/2020.

Is ar mhaithe le héigeandálaí gan choinne agus maoiniú a sholáthar chun cuimsiú agus rochtain do dhaltaí riachtanas speisialta a éascú atá an scéim seo amháin. Níl sé beartaithe go n-úsáidfear an scéim seo chun cur le hiarratais roimhe sin faoi scéimeanna eile nár éirigh leo maoiniú a aimsiú. Ní mór an fhaisnéis ábhartha agus tacaíochta ar fad maidir le hiarratas ar Oibreacha Éigeandála a sholáthar chun tacú le d’éileamh ar dheontas éigeandála. Pléifear le gach iarratas ar bhonn aonair.

Sna cásanna go léir, léigh an Ciorclán seo go cúramach sula gcomhlánaíonn tú foirm iarratais.

Oibreacha Éigeandála 2020