An Deontas Mionoibreacha

Scéim Deontais do Mhionoibreacha ar Shealúchais Scoileanna Náisiúnta

Faoin scéim athbhreithnithe, cuirfear maoiniú ar fáil do gach bunscoil a bhfuil aitheantas iomlán aici don scoilbhliain 2018/2019 ar an mbonn seo a leanas:

(a) Bundeontas €5,500 móide €18.50 sa dalta príomhshrutha agus €74 sa dalta riachtanas speisialta ar an rolla amhail an 30 Meán Fómhair sa bhliain roimh eisiúint an deontais. Tá feidhm ag an ráta €74 maidir le dalta riachtanas speisialta a fhreastalaíonn ar scoil speisialta nó ar rang speisialta atá ceangailte le scoil phríomhshrutha;

(b) Ní íocfar an deontas sna blianta amach anseo ach de réir mar a bheas leordhóthain maoinithe ann.

Caithfear na cistí a aistreofar chuig na scoileanna a chaitheamh ar bhonneagar fisiciúil na scoile nó ar mhíreanna troscáin agus trealaimh d’úsáid oideachasúil lena n-áirítear trealamh a bhaineann le Faisnéis na Teicneolaíochta.  Ar na hoibreacha arna gclúdach tá:-

  • feabhsuithe ar fhoirgnimh agus tailte scoile (Beidh míreanna mar athsholáthar fuinneog, deisiú an dín, dromchla nua a chur ar chlós na scoile, athphéinteáil agus athmhaisiú, caighdeán an inslithe a fheabhsú agus rochtain a fheabhsú don uile dhuine incháilithe faoin teideal seo);
  • feabhsú ar nó athsholáthar serbhísí meicniúla agus leictreacha;
  • troscán caighdeánach agus trealamh corpoideachais a cheannach;
  • clúdach urláir agus dallóga fuinneoige a cheannach;
  • trealamh a bhaineann le teicneolaíocht na faisnéise a cheannach (Beidh míreanna mar ríomhairí, printéirí, teilgeoirí lastuas agus fótachóipóirí incháilithe faoin teideal seo).

Ní gá do scoileanna, ceadú a lorg ón Roinn chun tabhairt faoi oibreacha nó míreanna a cheannach arna gclúdach ag an scéim.

Le haghaidh sonraí iomlána maidir leis an scéim seo, léigh Ciorclán 0062/2013 – Scéim Deontais do Mhionoibreacha ar Shealúchais Scoileanna Náisiúnta