Mórthionscadail

Mórthionscadail sa Chlár Tógála Scoile 2014

An 29 Samhain 2013, d'fhógair an tAire mionsonraí faoi 70 tionscadal scoile atá sceidealta chun tógála in 2014. Tá na tionscadail a fógraíodh mar chuid den phlean tógála cúig bliana.

Déanfar mionsonraí faoin dul chun cinn ar gach mór-thionscadal atá liostaithe sa phlean tógála cúig bliana a thabhairt cothrom le dáta ar láithreán gréasáin na Roinne go rialta.

Chun stádas na dtionscadal seo atá sceidealta chun tógála in 2014 a fheiceáil, bain úsáid as an nasc thíos:

Chun stádas reatha na dtionscadal seo a bhí sceidealta chun tógála in 2012 & 2013 agus atá fós ar bun a fheiceáil, bain úsáid as an nasc thíos:


An Pacáiste Infheistiú i mBonneagar & i bPoist 2013

An 5 Meitheamh 2013 d'fhógair an tAire mionsonraí faoin bPacáiste "Infheistiú in mBonneagar & i bPoist" a thug cead 18 mbunscoil agus 10 iarbhunscoil a athsholáthar nó a athchóiriú chun seomraí ranga agus áiseanna den scoth a chur ar fáil do bhreis agus 12,000 mac léinn. Beidh an 28 scoil seo sa bhreis ar an 275 mórthionscadal tógála scoile a fógraíodh i Márta 2012 faoin bPlean Cúig Bliana. Tá pleanáil ailtireachta fhairsing tugtha chun críche ag na scoileanna atá le hathsholáthar nó le hathchóiriú agus is féidir dul ar aghaidh chuig tairiscint agus tógáil go tapa.

Chun stádas na dtionscadal seo a fheiceáil, bain úsáid as an nasc thíos:


Mórthionscadail Dhéabhlóidithe 2012


Tionscadail faoi Phleanáil Ailtireachta

Tá os cionn 68 tionscadal ag dul trí phleanáil ailtireachta faoi láthair nach bhfuil san áireamh sa chlár tógála 5 bliana.

Chun stádas reatha na dtionscadal seo a fheiceáil, bain úsáid as an nasc thíos: