An Scéim um Chóiríocht Bhreise

Tuairisc

Is é cuspóir na scéime áirithiú go bhfuil cóiríocht riachtanach seomraí ranga ar fáil chun freastal ar dhaltaí atá rollaithe gach bliain agus i gcás nach féidir le cóiríocht reatha na scoile an gá a chomhlíonadh.

I gcás inar dhóchúil go mbeidh an gá le cóiríocht bhreise ann ar feadh tréimhse fhinideach níos lú ná trí bliana, féadfar cead a thabhairt do scoil cóiríocht shealadach a fháil ar cíos ar fud na tréimhse sin. Is idir an t-údarás scoile agus an chuideachta chíosa atá an conradh cíosa.

I gcás inar dhóchúil go mbeidh gá le cóiríocht bhreise ar feadh tréimhse níos faide ná trí bliana, féadfar deontas a thabhairt do scoil, leis an rogha chun foirgneamh réamhdhéanta a cheannach nó chun úsáid a bhaint as an deontas sin le seomra ranga buan a thógáil.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Comhlánaigh an Fhoirm Iarratais um Chóiríocht Scoile Bhreise (ASA) a gus cuir ar ais í chuig:

An Roinn Oideachais agus Scileanna,
An Rannóg um Breithmheas Caipitil Scoileanna,
Bóthar Phort Laoise,
An Tulach Mhór,
Contae Uíbh Fhailí,
R35 Y2N5

An Scéim um Chóiríocht Bhreise 2020