Leithdháiltí CRS

Fógra d’Údaráis Bhainistíochta Scoileanna

Iarchur chuig 2021/22 ar lánfheidhmiú na samhla tús-ualaithe nua chun Cúntóirí Riachtanais Speisialta a dháileadh ar scoláirí i ranganna príomhshrutha i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna

Mar thoradh ar ghéarchéim Covid-19 a leanann, tá an tSamhail um Leithdháileadh Thús-ualaithe do Chúntóirí Riachtanais Speisialta, do scoláirí i ranganna príomhshrutha i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna curtha siar go tús na scoilbhliana 2021/22.

Cuirfear siar freisin na seisiúin réigiúnacha eolais agus faisnéisithe a bhí i gceist ag an Roinn a reachtáil roimh dheireadh na scoilbhliana seo.

Beidh na seisiúin seo ríthábhachtach chun cuidiú le ceannairí scoile agus le múinteoirí agus iad ag pleanáil chun an tsamhail nua a thabhairt isteach agus sa teagmháil a bheidh acu le tuismitheoirí. Déanfar iad a athsceidealú chuig dáta oiriúnach sa todhchaí.

Tá sé ró-dhéanach anois don phróiseas traidisiúnta iarratais-bhunaithe don leithdháileadh ar CRS don scoilbhliain 2020/21. Tá socruithe speisialta á ndéanamh a éascóidh leanúnachas agus cinnteacht do scoileanna, do CRS agus do thuismitheoirí.

Is iad seo a leanas na socruithe a bhainfidh leis an scoilbhliain 2020/2021:

  • Déanfar aon leithdháiltí CRS do ranganna príomhshrutha mar atá faoi láthair i scoileanna a reo agus déanfar iad a thar-rolladh go huathúil sa scoilbhliain 2020/21.
  • Ní bheidh aon leithdháileadh á fháil ag scoil a bheidh níos lú ná mar atá acu faoi láthair agus is féidir le CRS atá faoi láthair i suíomhanna príomhshrutha leanúint sa phost don chéad scoilbhliain eile ar an ngnáthbhealach.
  • Déanfar aon iarratais ar thacaíocht CRS breise a cuireadh chuig an CNOS roimh 3 Aibreán 2020 (blian scoil 2019/20) a phróiseáil, agus déanfar cinntí, faoin scéim reatha. Ní féidir, áfach, glacadh le haon iarratais eile don scoilbhliain seo.(leasaithe 14/5/20)

Ciorclán Nua atá le foilsiú sa tseachtain dar tús 20 Aibreán:

Eiseofar ciorclán nua 0030/2020 chuig scoileanna a chlúdóidh an leithdháileadh ar CRS don scoibhliain 2020/21 sa tseachtain dar tús 20 Aibreán 2020. Beidh cur síos sa chiorclán ar:

  • mionsonraí ar thar-rolladh na leithdháiltí do CRS príomhshrutha,
  • na nósanna imeachta chun plé le riachtanais chúram nua/breise atá ag eascairt i scoileanna, achomhairc

Ní chuireann an socrú seo isteach ar leithdháiltí CRS do ranganna speisialta agus do scoileanna speisialta.

Déanfaidh an ciorclán nua cur síos freisin ar na chéad chéimeanna eile don lánfheidhmiú ar an tSamhail Tús-Ualaithe ó Mheán Fómhair 2021.

Ciorclán 0030/2020 : Leithdháiltí Cúntóirí Riachtanas Speisialta don Scoilbhliain 2020/21 do Ranganna Príomhshrutha i mBunscoileanna agus in Iarbhunscoileanna