Soláthar na Leabhar Rollaí

Cuntas

Bunscoileanna

 • An Leabhar Rolla (Roll Book) – Déantar tinreamh laethúil agus tinreamh carnach daltaí aonair a thaifead ann. 
 • An Leabhar Tinrimh Laethúil (Daily Attendance Book) - Déantar eolas achomair a thaifead ann maidir le tinreamh laethúil, míosúil agus bliantúil na ndaltaí.  
 • An Clárleabhar (Register) – Taifead is ea é ar na daltaí cláraithe atá curtha ar an rolla ag scoil.

Iar-bhunscoileanna

 • Leabhair Tinrimh Iar-bhunscoile.
 • Foirm V22 agus Foirm V23 a úsáideann BOOanna (CGOanna mar a bhí) i gcomhair rollaithe i ranganna oíche.

Rannóg Rialachais na Scoileanna a sholáthraíonn na leabhair seo do na scoileanna agus is taifid oifigiúla iad. Bíonn na leabhair rolla mar bhonn le tuairisceáin thábhachtacha oifigiúla lena gcinntear soláthar foirnithe agus soláthar maoinithe.

An chaoi le hiarratas a dhéanamh

Níl an Leabhar Tinrimh Laethúil le fáil feasta i gcóipchrua ach tá sé le fáil le híoslódáil anseo Leabhar-Tinrimh-Laethúil (Gaeilge)

I gcás gach leabhair rolla eile, is ceart do Phríomhoidí scoile an t-iarratas ríomhphoist a sheoladh chuig requestrollbooks@education.gov.ie

Ní phróiseálfar iarratais ar leabhar rolla a gheofar ó Phríomhoidí scoile mura mbíonn an t-eolas riachtanach seo a leanas iontu: 

 • Uimhir rolla, ainm agus seoladh na scoile.
 • Ainm an leabhair rolla chuí a theastaíonn agus líon na leabhar sin.
 • An fáth nó na fáthanna le go dteastaíonn an leabhar rolla nó na leabhair rolla. 
 • Ní ceart ach leabhair rolla a theastaíonndon scoilbhliain reatha a iarraidh.
 • Ceadófar eisceacht i gcás iarratais a gheofar sa dá mhí deiridh de scoilbhliain áit a dteastaíonn na leabhair rolla do mhí Mheán Fómhair na scoilbhliana ina dhiaidh sin.
 • Ainm agus uimhir fóin phóca an duine atá ainmnithe chun síniú i gcomhair sheachadadh na leabhar.
 • Áit a ndéantar iarratas le linn shaoire scoile an tsamhraidh ní mór na dátaí a chur in iúl ar a mbeidh an duine ainmnithe le fáil ag an scoil chun seachadadh na leabhar a thógáil.