Straitéis Dhigiteach do Scoileanna 2015-2020 Maoiniú Bonneagair TFC

Maoiniú Breise arna dháileadh bunaithe ar iarratais ó Scoileanna

Maidir le heisiúint 2018-2019 den mhaoiniú Straitéise Digiteach TFC, eiseofar suas le €5 milliún do scoileanna ar fhoirm iarratais chomhlánaithe a fháil uathu inar féidir le scoileanna a rannpháirtíocht leis an Straitéis Dhigiteach a léiriú. Is í is aidhm leis an íocaíocht bhreise seo aitheantas a thabhairt d'iarrachtaí scoileanna chun úsáid teicneolaíochtaí digiteacha sateagasc, san fohghlaim agus sa mheasúnú a dhaingniú.  

A luaithe agus a chuireann scoileanna isteach a n-iarratas, chomh maith leis na doiciméid riachtanacha, eiseofar méid per capita do scoileanna rathúla. Beidh an méid sonrach le heisiúint per capita ag brath ar líon na scoileanna a chuirfidh iarratas isteach agus atá cáilithe, agus ar líon na bhfoghlaimeoirí sna scoileanna sin. Gheobhaidh scoileanna táille sin ag an ráta 50% a bhaineann le maoiniú caipitil.

Tá sé beartaithe an maoiniú "coinníollach" sin a eisiúint ar an mbonn céanna ar bhunscoileanna agus d'iarbhunscoileanna araon.

Eiseofar an maoiniú seo chomh maith leis an maoiniú a eisítear go huathoibríoch, mar atá leagtha amach I gCiorclán 0018/2019. Is ionann na téarmaí a bhaineann le húsáid an mhaoinithe seo agus na téarmaí a leagtar amach sa chiorclán sin.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Tugtar cuireadh anois do scoileanna iarratas a chur isteach ar an maoiniú seo, tríd an fhoirm iarratais a íoslódáil agus a chomhlánú ag WordPDF. Is féidir an fhoirm sin, mar aon leis na cáipéisí a bhaineann léi, a scanadh nó a chur le ríomhphost chuig an Roinn ag: SchoolsICT_TopupFund@education.gov.ie NÓ í a chur isteach sa phost chuig:

Beartas Oideachais Múinteoirí - Rannóg DIGITEACH, An Roinn Oideachais, Cor na Madadh, Áth Luain, Co. na hIarmhí, N37 X659

Is é an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais: DÉ HAOINE 29 MÁRTA