Deontas Seirbhísí Coimhdeacha

Tuairisc

Is é atá i gceist leis an deontas seo cúnamh leis na bunscoileanna siúd nár soláthraíodh cúnamh rúnaíochta nó airíochais dóibh faoi na scéimeanna 1978/1979, rudaí faoinar féidir le scoileanna áirithe leas a bhaint as seirbhísí rúnaí nó airígh lánaimseartha a bhfuil a dtuarastal maoinithe go hiomlán ag an Roinn.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Déantar na híocaíochtaí a chomhordú agus a íoc go leictreonach trí Aonad an Phríomh-Chiste i mí an Mhárta gach bliain chun an bhliain Airgeadais idir Eanáir go Nollaig a chlúdach.

Imlitir 0080/2016 - Leasú Rátaí Pá i 2017 do Rúnaíthe, Feighlithe agus Glantóirí Scoile atá fostaithe ag Boird Bhainistíochta de chuid Bunscoileanna Aitheanta ag úsáid cistiú an Deontais do Sheirbhísí Coimhdeacha agus Rátaí Leasaithe an Deontais do Sheirbhísí Coimhdeacha|

Imlitir 0081/2016 - Leasú Rátaí Pá 2017 do Rúnaithe, Feighlithe agus Glantóirí a mhaoinítear as Deontas agus atá fostaithe ag Boird Bhainistíochta na Meánscoileanna Deonacha sa Scéim Saoroideachais agus Méaduithe gaolmhara i maoiniú deontais do na scoileanna sin

Imlitir 0076/2015 - Leasú ar Rátaí Pá ón 1 Eanáir 2016 do Rúnaithe, Feighlithe agus Glantóirí Scoile atá fostaithe ag Boird Bhainistíochta Bhunscoileanna Aitheanta ag baint úsáide as maoiniú Deontais Seirbhísí Coimhdeacha agus Rátaí Leasaithe an Deontais Seirbhísí Coimhdeacha

Imlitir 0077/2015 - Athbhreithniú Rátaí Pá ó Eanáir 2016 do Rúnaithe, Feighlithe agus Glantóirí Scoile Deontasmhaoinithe atá fostaithe ag Boird Bhainistíochta Iar-Bhunscoileanna Deonacha sa Scéim Oideachais Shaoir agus Méaduithe bainteacha Deontas mhaoinithe do na scoileanna sin

Imlitir 0031/2007 ábhartha ina leith seo.

Déan Teagmháíl

R-phost:sdfinfo@education.gov.ie

Seoladh: An Roinn Oideachais agus Scileanna, An tAonad um Chreidmheas Incriminteach, Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí.

Teil: (090) 648 3971