Sceimeanna Míbhuntáiste Níos luaithe

Sonraí ar scéimeanna míbhuntáiste oideachais roimhe sin (Roimh an mbliain 2005)

Tá na scéimeanna seo druidte anois. Cuireadh DEIS ina n-áit nuair a seoladh é i 2005.

Cothrom na Féinne a Thabhairt do Leanaí (GCEB)

Príomhphrionsabail ba bhonn le Cothrom na Féinne a Thabhairt do Leanaí:

  • Roghnaítear scoileanna a bheidh páirteach ar bhonn na dtorthaí ó shuirbhé neamhspleách ar mhíbhuntáiste oideachais i mbunscoileanna arna chur i gcrích ag an Ionad Taighde Oideachais
  • Coinneoidh scoileanna atá ag fáil acmhainní breise faoi scéimeanna míbhuntáiste cheana féin na teidlíochtaí seo agus d’fhéadfaidís a bheith incháilithe le haghaidh teidlíochtaí breise faoin gClár Nua
  • Beidh na hacmhainní breise a leithdháilfear bainteach leis an leibhéal comhdhlúthaithe i ngach scoil maidir le daltaí a bhfuil saintréithe cúlra acu a bhaineann le míbhuntáiste oideachais agus le luathfhágáil scoile
  • Tá cóimheas laghdaithe daltaí le múinteoir sna blianta tosaigh ina idirghabháil éifeachtach i gcás na ndaltaí is mó faoi riosca míbhuntáiste oideachais
  • Ní mór na hacmhainní breise teagaisc agus airgeadais a dhíriú ar na daltaí siúd a bhfuil an gá is mó acu má tá siad chun difríocht a dhéanamh.
  • Ba chóir cur chun feidhme an Chláir Nua a phleanáil agus a athbhreithniú agus beidh an Clár faoi réir measúnú neamhspleách
  • Ba chóir cúnamh áitiúil a thabhairt do sheirbhísí oideachais agus do sheirbhísí riachtanacha eile a sheachadadh trí chomhoibriú ag gníomhaireachtaí deonacha agus ag gníomhaireachtaí reachtúla araon
  • Déanfaidh an Roinn Oideachais agus Eolaíochta clár tacaíochta scoile agus múinteoirí a chur i bhfeidhm le go bhfaighidh na daltaí lena mbaineann an tairbhe is mó as méideanna laghdaithe ranga agus as na leithdháilí breise airgeadais.

An Timthriall a Bhriseadh (BTC)

I 1995, rinne an Ghníomhaireacht do Chomhrac na Bochtaine agus an tIonad Taighde Oideachais staidéar mionsonraithe ar chur chuige ratha i leith aithint agus tacú a dhéanamh ar dhaltaí ó chúlraí faoi mhíbhuntáiste agus, i measc na gceisteanna a chlúdaíodh sa staidéar, tá bearta féideartha atá dírithe ar thimthriall an mhíbhuntáiste a bhriseadh. I measc na bpríomhthorthaí ón staidéar, moladh go ndéanfaí stádas faoi mhíbhuntáiste a theorannú do 16% ar a mhéad den daonra scoile. Moladh sa staidéar freisin go nglacfaí le cur chuige níos dírithe i leith limistéir roghnaithe uirbeacha agus thuaithe, áiteanna ina bhfuil líon ard leanaí faoi mhíbhuntáiste oideachais.

Mar fhreagra ar an staidéar, rinneadh tionscnamh nua atá dírithe ar thimthriall an mhíbhuntáiste oideachais a bhriseadh a sheoladh i 1996. Féachann an Treoirthionscadal um an Timthriall a Bhriseadh le hidirdhealú dearfach a dhéanamh i bhfabhar scoileanna i limistéir roghnaithe uirbeacha agus thuaithe ina bhfuil ardlíon de leanaí atá i mbaol nach mbainfidh siad a lánchumas amach sa chóras oideachais mar gheall ar a gcúlraí socheacnamaíocha.

I gcás na scoileanna uirbeacha, díríodh ar scoileanna a bhí ainmnithe mar scoileanna faoi mhíbhuntáiste cheana féin agus a bhí lonnaithe i gceantair uirbeacha i mBaile Átha Cliath, i gCorcaigh, i Luimneach, i bPort Láirge agus i nGaillimh. Bhí 32 scoil san iomlán san áireamh anseo agus tá siad lonnaithe i mBaile Átha Cliath, i gCorcaigh agus i Luimneach. Tá clár spriocdhírithe tacaíochtaí á chur ar fáil do na scoileanna seo, ina measc siúd, tá soláthar foirne breise chun ligean d’uasmhéid ranga de 15:1 i ngach rang sóisearach. Is í an uasmhéid ranga i ranganna sinsearacha 27:1.

I gcás scoileanna beaga/tuaithe, tá clár spriocdhírithe tacaíochtaí á chur ar fáil do 25 braisle de scoileanna roghnaithe ina bhfuil níos lú ná 5 múinteoirí. Tá 119 scoil san iomlán san áireamh sa ghné thuaithe den treoirthionscadal.

Scéim na Limistéar faoi Mhíbhuntáiste (DAS)

Tugadh an scéim seo isteach i 1984 i limistéir faoi mhíbhuntáiste agus rinneadh scoileanna a bhí ag féachaint le stádas faoi mhíbhuntáiste a mheas agus a chur in ord tosaíochta de réir riachtanais, ar bhonn táscairí socheacnamaíocha agus oideachais, amhail leibhéil dífhostaíochta, tithíocht, sealbhóirí cárta leighis agus faisnéis maidir le litearthacht agus le huimhearthacht bhunúsach. Ina theannta sin, agus measúnú á dhéanamh ar na leibhéil choibhneasta mhíbhuntáiste i measc scoileanna ar iarratasóirí iad, bhí cóimheasa daltaí le múinteoir á gcur san áireamh.

Tuarascáil DEIS – Poist Stairiúla

Sna socruithe foirne don scoilbhliain 2012/13 bhí sonraí ar leasú an chórais dáilithe a ceapadh le dáileadh níos cothroime a bheith ann idir scoileanna ar phoist atá ann cheana. 

Ag éirí as cinneadh a glacadh i mBuiséad 2012 poist stairiúla faoi mhíbuntáiste a bhaint ó scoileanna DEIS agus scoileanna nach iad, lorg an tAire tuairisc maidir leis an tionchar, i dtéarmaí post, ar bhaint na bpost stairiúla ó bhunscoileanna DEIS.  Níor áirigh an tuairisc seo tarraingt siar na bpost stairiúla ó scoileanna lasmuigh de Bhanda 1 agus 2 DEIS agus ó iar-bhunscoileanna DEIS agus leanadh de phoist a tharraingt siar ó na scoileanna seo ag deireadh na scoilbhliana 2011/12.

Tá an tuairisc seo, chomh maith leis na scoileanna a cuireadh san áireamh sa tuairisc sa liosta anseo thíos.

Féach Freisin: