Comhionannas Deiseanna sna Scoileanna a Sheachadadh (DEIS)

Conas a roghnaíodh scoileanna chun páirt a ghlacadh i DEIS?

Is é an tIonad Taighde Oideachais (ERC) thar ceann na Roinne a rinne bainistiú ar an bpróiseas chun scoileanna a aithint le páirt a ghlacadh i DEIS agus fuair an próiseas seo tacaíocht ó obair dearbhaithe cáilíochta a comhordaíodh trí oifigí réigiúnacha na Roinne agus tríd an gCigireacht.

Thug an sainmhíniú ar mhíbhuntáiste oideachasúil atá san Acht Oideachais (1998) treoir do chur chuige iomlán ECR, is é sin:

  • “...na baic ar an oideachas de dhroim míbhuntáiste shóisialta nó eacnamaíoch a choisceann daltaí ar thairbhe chuí a bhaint as an oideachas i scoileanna”.

In earnáil na bunscoile, bhí an próiseas aitheanta bunaithe ar shuirbhé a rinne ERC i mí na Bealtaine 2005. San anailís a rinne ERC ar na freagraí a thug bunscoileanna, aithníodh na hathróga socheacnamaíocha a thuarann gnóthachtáil ar an mbealach is fearr, agus baineadh úsáid as na hathróga seo ina dhiaidh sin chun scoileanna a aithint le páirt a ghlacadh sa Chlár Tacaíochta Scoile.

Seo a leanas na hathróga a bhí i gceist:
dhífhostaíocht
% de chóiríocht údaráis áitiúil
% de thuismitheoireacht aonair
% den Lucht Siúil
% de theaghlaigh mhóra (5 leanaí nó níos mó)
% de dhaltaí atá i dteideal leabhair saor in aisce

Roghnaíodh scoileanna dara leibhéal trí thagairt do shonraí atá coinnithe go lárnach ó bhunachair shonraí na nDaltaí Iarbhunscoile agus Choimisiúin na Scrúduithe Stáit. Áirítear leo siúd:

  • Sonraí cárta leighis i gcás Iarrthóirí an Teastais Shóisearaigh (lena n-áirítear iarrthóirí Chlár Scoile an Teastais Shóisearaigh)
  • Rátaí coinneála an Teastais Shóisearaigh de réir scoile
  • Torthaí scrúdaithe an Teastais Shóisearaigh de réir leibhéal comhiomlánaithe na scoile (arna shloinneadh mar scór OPS – “Scála Feidhmíochta Foriomláine”). Bhí sé seo bunaithe ar fheidhmíocht gach dalta sna seacht n-ábhar ina bhfuair sé/sí na torthaí is fearr, agus cuireadh iad le leibhéal comhiomlánaithe na scoile
  • Rátaí coinneála na hArdteistiméireachta de réir scoile

Bhí an próiseas aitheanta ag teacht leis an dea-chleachtas idirnáisiúnta agus thug sé aird ar na foinsí sonraí reatha agus is oiriúnaí a bhí ar fáil, agus bhain sé úsáid astu.

Conas a dhéantar measúnú ar chlár DEIS?

Áirítear le DEIS ceangaltas maidir le measúnú leanúnach ar an gclár chun a áirithiú go ndéanfar na torthaí a chur chun feidhme go rathúil agus a thomhas go cuí ag leibhéal áitiúil agus ag leibhéal náisiúnta araon. Tá an measúnú leanúnach seo á dhéanamh ag an Ionad Taighde Oideachais, thar ceann na Roinne, agus is é an aidhm atá leis faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme an chláir agus measúnú a dhéanamh ar a thionchar ar dhaltaí agus ar bhunscoileanna ag leibhéil na bunscoile agus na hiarbhunscoile. Rinne sé measúnú ar DEIS i mbunscoileanna uirbeacha agus fócas ar leith ar ghnóthachtáil i Léitheoireacht an Bhéarla agus i Matamaitic bunaithe ar thástáil a rinneadh i 2007 agus i 2010. Tá an measúnú seo “Tuarascáil ar an gCéad Chéim den Mheasúnú ar DEIS” ar fáil ag www.erc.ie

Ar aon dul le taighde ERC ar ghnóthachtáil daltaí i scoileanna DEIS, rinne Cigireacht na Roinne measúnuithe ar phleanáil i sampla de 36 scoil DEIS. Cuireadh tuarascáil ilchodach náisiúnta i gcrích Measúnú ar Phróisis Phleanála i mBunscoileanna DEIS maidir le héifeachtacht phleanáil DEIS i mbunscoileanna: agus An Measúnú ar Phróisis Phleanála in Iarbhunscoileanna DEIS.

Conas is féidir le scoil iarratas a dhéanamh ar chuimsiú i DEIS?

Tá sé mar phríomhthosaíocht ag an Roinn leanúint le tús áite a thabhairt d’acmhainní ar scoileanna a bhfuil na leibhéil is tiubhaithe de mhíbhuntáiste oideachasúil agus leanúint le díriú ar na hacmhainní seo. Cuirtear teorainn le deiseanna mar gheall ar an aeráid eacnamaíoch reatha agus ar an dúshlán a bhaineann le spriocanna suntasach a bhaint amach maidir le caiteachas poiblí a laghdú, agus fágann sé seo nach féidir clár DEIS a leathnú.

Cad iad na haicmithe do bhunscoileanna DEIS?

Faigheann bunscoileanna agus iarbhunscoileanna atá páirteach i DEIS tacaíochtaí agus acmhainní breise suntasacha, lena n-áirítear soláthar breise foirne, chun cabhrú leo aidhmeanna an tionscnaimh a bhaint amach. Is féidir le leibhéal na dtacaíochtaí agus na n-acmhainní breise a leithdháiltear ar scoileanna atá páirteach i DEIS a bheith éagsúil de réir an leibhéil mhíbhuntáiste i bpobal na scoile.

  • In áiteanna ina bhfuil na leibhéil mhíbhuntáiste is airde, aicmítear go bhfuil bunscoileanna uirbeacha/baile ag glacadh páirt i DEIS Banda 1
  • Aicmítear go bhfuil na bunscoileanna uirbeacha/baile eile ag glacadh páirt i DEIS Banda 2.
  • Áirítear bunscoileanna a fhreastalaíonn ar phobail tuaithe, lena n-áirítear bailte a bhfuil daonraí níos lú ná 1500 duine acu, le snáithe Tuaithe DEIS.
  • Níl aon aicmiú uirbeach/tuaithe ar iarbhunscoileanna.

Cad iad na tacaíochtaí airgeadais atá ar fáil faoi DEIS?

Tacaíochtaí do scoileanna DEIS

Conas a chinneann bunscoil deis a leithdháileadh foirne príomhshrutha?

DEIS Banda 1

Tá sceidil thiomnaithe foirne do scoileanna DEIS Banda 1, bunaithe ar Chóimheasa Daltaí le Múinteoir (PTRanna) de 20:1 i scoileanna sóisearacha, 22:1 i scoileanna ingearacha (scoileanna a bhfuil ranganna sóisearacha agus ranganna sinsearacha acu) agus 24:1 i scoileanna sinsearacha.

DEIS Banda 2

Tá feidhm ag an sceideal foirne príomhúla do Ghnáthscoileanna, do Ghaelscoileanna agus do Scoileanna Gaeltachta i gcás scoileanna DEIS Banda 2.

Scoileanna tuaithe DEIS

Tá feidhm ag an sceideal foirne príomhúla do Ghnáthscoileanna, do Ghaelscoileanna agus do Scoileanna Gaeltachta i gcás Scoileanna tuaithe DEIS.

Cén chatagóir scoileanna DEIS a fhaigheann múinteoirí ranga breise?

Bunscoileanna

Tá sceidil thiomnaithe foirne do scoileanna DEIS Banda 1, bunaithe ar Chóimheasa Daltaí le Múinteoir (PTRanna) de 20:1 i scoileanna sóisearacha, 22:1 i scoileanna ingearacha Aguisín A Táblaí Sceidil Foirne Príomhúla don scoilbhliain 2016/2017). (scoileanna a bhfuil ranganna sóisearacha agus ranganna sinsearacha acu) agus 24:1 i scoileanna sinsearacha. (féach

Oibríonn Scoileanna DEIS Banda 2 agus Scoileanna tuaithe DEIS faoin sceideal foirne ginearálta do Ghnáthscoileanna, do Ghaelscoileanna agus do Scoileanna Gaeltachta. (féach Aguisín A Táblaí Sceidil Foirne Príomhúla don scoilbhliain 2016/2017)

Iarbhunscoileanna

I gcás iarbhunscoileanna DEIS, don scoilbhliain 2012/13, díreofar ar gach iarbhunscoil DEIS le haghaidh tacaíocht bhreise sa seomra ranga trí sceideal feabhsaithe foirne de 18.25:1.

Conas a cheaptar Príomhoide Riaracháin ar bhunscoil DEIS?

Scoileanna DEIS Banda 1

Tá ceapachán Príomhoide Riaracháin mar chuid de na sceidil foirne tiomnaithe do scoileanna DEIS Banda 1 ag rollú de 116 dalta.

Scoileanna DEIS Banda 2

Má tá rollú de 145 dalta aici, tá scoil DEIS Banda 2 i dteideal Príomhoide Riaracháin.

Scoileanna tuaithe DEIS

Is féidir Scoileanna Tuaithe DEIS Príomhoide Riaracháin a cheapadh má tá rollú de 178 dalta acu.

Cathain a eisítear deontas DEIS agus conas is féidir é a chaitheamh?

Eisítear deontas do gach scoil DEIS (Banda 1, Banda 2, Scoileanna Tuaithe agus Iarbhunscoileanna) san Fhómhar gach bliain. Tá an deontas seo bunaithe ar an leibhéal míbhuntáiste agus rollaithe.

I gcás scoileanna DEIS Banda 1, scoileanna DEIS Banda 2 agus Iarbhunscoileanna DEIS, leithdháiltear 10% ar a laghad den deontas lena úsáid ar ghníomhaíochtaí HSCL.

Conas is féidir le scoil iarratas a dhéanamh ar chuimsiú i Scéim Theagmhála Baile, Scoile agus an Phobail (HSCL)?

Níl aon phróiseas iarratais ar chuimsiú i Scéim Theagmhála Baile, Scoile agus an Phobail. Tá HSCL teoranta do Bhunscoileanna DEIS Banda 1, do Bhunscoileanna DEIS Banda 2 agus d’Iarbhunscoileanna DEIS. Tá scoileanna DEIS sna catagóirí seo i dteideal cuimsiú uathoibríoch i Scéim HSCL.

An féidir le scoil tuaithe DEIS iarratas a dhéanamh ar chuimsiú in HSCL?

Níl scoileanna tuaithe DEIS incháilithe le haghaidh cuimsithe in HSCL. Faoin bPlean Téarnaimh Náisiúnta 2011-2014, tarraingíodh seirbhís an Chomhordaitheora Tuaithe siar ó bhunscoileanna tuaithe DEIS.

Conas a cheapann scoil Comhordaitheoir HSCL?

Tá faisnéis maidir le ceapadh Chomhordaitheoir HSCL ar fáil ag Scéim Theagmhála Baile, Scoile agus an Phobail

Cén maoiniú a chuirtear ar fáil do scoileanna do HSCL?

Tá deontas HSCL, a thugtar chun gníomhaíochtaí a chur chun feidhme atá ag teacht le prionsabail agus le cleachtais Scéim HSCL, mar chuid de dheontas bliantúil DEIS na scoile. Ba chóir 10% ar a laghad de dheontas bliantúil DEIS na scoile a chur ar fáil do ghníomhaíochtaí HSCL. Tá treoirlínte maidir le húsáid dheontas HSCL ar fáil ag treoirlínte maidir le maoiniú DEIS.

Cá bhfaighidh mé faisnéis ar an méid seo a leanas – an Clár Críochnaithe Scoile agus an Clár Béilí Scoile?

An Clár Críochnaithe Scoile

Tá an fhreagracht as an mBord Náisiúnta um Leas Oideachais (NEWB), lena n-áirítear an Clár Críochnaithe Scoile, aistrithe ón Roinn Oideachais agus Scileanna chuig an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige.

An Clár Béilí Scoile

Tá an Roinn Coimirce Sóisialaí freagrach as an gClár Béilí Scoile.