Ógtheagmhála

Cur Síos

Is clár oideachais dara seans í Ógtheagmháil atá dírithe ar luathfhágálaithe dífhostaithe scoile atá idir 15-20 d’aois.

Conas Iarratas a dhéanamh

Leithdháileann an Roinn Oideachais agus Scileanna áiteanna Ógtheagmhála ar Bord Oideachais agus Oiliúna (BOOanna).

Teagmhálaithe

An Comhordaitheoir um Ógtheagmháil agus um an Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (VTOS)

Ar bhonn eatramhach, glacfaidh an tUas. Gerard Griffin (ár gComhordaitheoir Náisiúnta um Ionaid Oiliúna an Lucht Siúil Shinsearaigh faoi láthair) dualgais chomhordaithe i leith chlár Ógtheagmhála agus chlár VTOS. Tá sé ar fáil chun tacaíocht a thabhairt do BOOanna agus d’ionaid maidir leis na cláir seo a sheachadadh agus déanfaidh sé comhordú ar Thionscnamh Creatlach Cháilíochta (QFI) Ógtheagmhála a sheachadadh in Ógtheagmháil freisin.

R-Phost: gerard.griffin@lcetb.ie

Seoladh: Gerard Griffin, Teach na Cé, Cé an Adhmaid, Sráid Parnell, Inis, Co. an Chláir, V95 A382

Teileafón: (065) 6828 930

Facs: (065) 6828 919