SCPA

Scéim chun Measúnuithe Síceolaíochta a Ordú (SCPA)

Chríochnaigh an Scéim chun Measúnuithe Síceolaíochta a Choimisiúnú (SCPA) 2016-2017 ar an 30 Meitheamh 2017. Níor chóir aon mheasúnuithe eile a shocrú nó a dhéanamh tar éis an dáta sin. Tá sé beartaithe go dtosóidh scéim nua – SCPA 2017-2018 ar an 1 Meán Fómhair 2017.


Girl with TutorCuirtear an Scéim chun Measúnuithe Síceolaíochta a Ordú (SCPA) ar fáil ag an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (NEPS)/an Roinn Oideachais agus Scileanna (ROS) chun cuidiú le seirbhís síceolaíochta a sholáthar sna scoileanna uile

Níl an scéim ann mar mhalairt ar sheirbhís síceolaíochta oideachais iomlán den chineál a chuireann NEPS/ROS ar fáil. Beart eatramhach is ea é atá ceaptha le cur leis an tseirbhís NEPS agus le freastal ar riachtanais phráinneacha reatha do leanaí agus do dhaoine óga.

Ní mór gach measúnú SCPA a cheadú roimh ré ag síceolaí NEPS nó ag an Stiúrthóir Réigiúnda NEPS áitiúil. Níl ach síceolaithe atá liostaithe sa Phainéal SCPA Reatha incháílithe ar obair a dhéanamh faon scéim SCPA. Déanann NEPS/ROS feidhmiú na scéime a athbhreithniú ar bhonn leanúnach.

Nuair atá measúnú SCPA críochnaithe go sásúil agus an tuairisc tugtha do thuismitheoirí agus d'údaráis scoile, ba chóir Foirm um Dheimhniú ar Mheasúnú a Chur i gCrích a bheith líonta ag an síceolaí ordaithe agus ag príomhoide na scoile, agus curtha ar aghaidh le haghaidh íocaíochta chuig:

Riarthóir SCPA, NEPS,
An Roinn Oideachais agus Scileanna, Sráid Maoilbhríde,
Baile Átha Cliath 1,
D01 RC96

Teagmháil

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le (01) 889 6775

Tá forléargas agus na príomhghnéithe den mhéid atá idir lámha againn i NEPS leagtha amach thíos.

Baile Button Teagmhais Chriticiúla Button Seirbhís Ardchaighde-áin do Chustaiméiri Button Acmhainní & Foilseacháin Button Múnla Seirbhíse Button Eolas do Thuismitheoirí Button Teagmháil Button