Eolas do Thuismitheoirí

NEPS Parents InformationSeasann NEPS don tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais. Tá obair leis an bpobal scoile mar speisialtóireacht do shíceolaithe NEPS. Bímid ag obair le bunscoileanna agus le hiarbhunscoileanna araon. Tá foghlaim, iompar, forbairt shóisialta agus forbairt mhothúchánach mar chúram orainn. Tá líon scoileanna sannta do gach aon síceolaí.

Bímid ag obair i gcomhpháirtíocht le múinteoirí, tuismitheoirí agus le leanaí chun riachtanais oideachais a aithint. Bíonn réimse seirbhísí á dtairiscint againn atá dírithe ar fhreastal ar na riachtanais sin, mar shampla, ag tacú le daltaí aonair (trí chomhairliúchán agus trí mheasúnú), tionscadail speisialta agus taighde.

Cuirtear líon ceisteanna maidir le NEPS go minic, áirítear orthu sin:

Cé Sinne?

Seasann NEPS don tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais. Is ionann é agus seirbhís atá ag fáil maoiniú ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta. Tá obair leis an bpobal scoile mar speisialtóireacht do shíceolaithe an NEPS. Bímid ag obair le bunscoileanna agus le hiarbhunscoileanna araon. Tá foghlaim, iompar, forbairt shóisialta agus forbairt mhothúchánach mar chúram orainn. Tá líon scoileanna sannta do gach aon síceolaí.

Cén obair a dhéanann síceolaithe?

Bímid ag obair i gcomhpháirtíocht le múinteoirí, tuismitheoirí agus le leanaí chun riachtanais oideachais a aithint. Bíonn réimse seirbhísí á dtairiscint againn atá dírithe ar fhreastal ar na riachtanais sin, mar shampla, ag tacú le daltaí aonair (trí chomhairliúchán agus trí mheasúnú), tionscadail speisialta agus taighde. Mar go bhfuil spéis ar leith ag tuismitheoirí in obair a bhaineann le leanaí aonair, tugtar mionsonraí breise maidir leis sin anseo.

Cad a dhéanann tú má mheasann tú go bhféadfadh sé go bhfuil gá ag do leanbh le síceolaí NEPS?

  • Ní mór duit, ar dtús, riachtanais do linbh a phlé leis an múinteoir ranga agus/nó le príomhoide na scoile. Ní gá do gach leanbh casadh leis an síceolaí go pearsanta. Déanann gach scoil a cinneadh féin ó thaobh leanaí a chur ar aghaidh chuig síceolaí NEPS a chabhraíonn leis an scoil an obair a phleanáil.
  • Sa chás nach bhfuil síceolaí NEPS ag do scoil, labhair leis an bpríomhoide maidir le socruithe áitiúla le do thoil.
  • Má shocraíonn do scoil measúnú a dhéanamh trí NEPS níl aon táille i gceist leis an tseirbhís seo.

Tá freagraí ar Cheisteanna a Chuirtear go Minic ar fáil anseo:

Tá forléargas agus na príomhghnéithe den mhéid atá idir lámha againn i NEPS leagtha amach thíos.

Baile Button Teagmhais Chriticiúla Button SCPA Button Seirbhís Ardchaighde-áin do Chustaiméiri Button Múnla Seirbhíse Button Acmhainní & Foilseacháin Button Teagmháil Button