CCanna

Cad a dhéanann tú má mheasann tú go mb’fhéidir go mbeadh gá ag do leanbh le síceolaí NEPS?

  • Mar thús, is gá duit riachtanais do linbh a phlé le múinteoir a ranga agus/nó le príomhoide na scoile. Ní gá do gach leanbh bualadh leis an síceolaí go pearsanta. Déanann gach scoil a cinneadh féin maidir le leanaí a chur ar aghaidh go dtí an síceolaí NEPS cuí agus cabhraíonn sise/seisean leis an scoil an obair a phleanáil.
  • I gcás go bhfuil an scoil agat gan síceolaí NEPS, labhair le príomhoide na scoile, le do thoil, faoi shocruithe áitiúla.
  • Sa chás go socraíonn do scoil measúnú a dhéanamh trí NEPS, is seirbhís saor in aisce í.
  • Is féidir le scoileanna nach bhfuil seirbhís ó NEPS acu a eagrú go ndéanfar dalta a mheas go príobháideach tríd an Scéim um Measúnuithe Síceolaíochta a Choimisiúnú (SCPA).

Má bhíonn coinne ag do leanbh le síceolaí, ar cheart duit é sin a chur in iúl roimh ré dó/di?

Cuir aois do linbh san áireamh. B’fhéidir go mbeadh sé níos fearr é a insint do leanaí atá níos sine. Bíonn leanaí áirithe níos mó ar a suaimhneas ach tuairim a bheith acu cad leis is féidir leo a bheith ag súil, ach éiríonn leanaí eile neirbhíseach nuair a thugtar an t-eolas dóibh roimh ré. 

Uaireanta, is maith le síceolaithe faire ar leanaí sa rang (déantar é sin go discréideach, i slí is nach eol don leanbh ná dá c(h)airde cé air a bhfuiltear ag breathnú). Is minic gur fearr gan leanbh a chur ar an eolas roimh ré, sa chás seo.

Cad a tharlaíonn d’fhaisnéis a bhaineann le do leanbh?

  • Ní rachaimid ag obair go díreach le do leanbh gan do shíniú a bheith curtha agat le foirm toilithe.
  • Pléimid le gach faisnéis a bhaineann le do leanbh mar fhaisnéis faoi rún. Ciallaíonn do shíniú le foirm um thoiliú go bhfuil cead tugtha agat measúnú a dhéanamh ar do leanbh agus tuairisc ina leith sin a thabhairt do phríomhoide na scoile.  Tabharfaidh an síceolaí cuireadh duit bualadh leis/léi chun an tuairisc a phlé agus seolfar cóip de chugat, má iarrann tú é sin.
  • Má bhíonn gá againn dul i gcomhairle le duine eile nó le gníomhaireacht eile maidir le do leanbh, nó eolas ar bith a thabhairt dóibh ina leith, iarrfaimid ort foirm eile um thoiliú a shíniú. Ní rachaimid i gcomhairle le daoine eile maidir le do leanbh gan cead i scríbhinn a fháil uait roimh ré.
  • Coinneoimid taifead maidir le do leanbh, ina mbeidh gach faisnéis ábhartha a cruinníodh, nótaí agus cóipeanna de thuairiscí san áireamh. Coinneofar in áit shábháilte an taifead sin. Cruthóimid gearrleagan leictreonach den taifead, chomh maith, ina mbeidh ainm, sloinne agus seoladh do linbh, dátaí coinní agus fáth an atreoraithe mar chabhair chun slacht a choimeád ar ár gcomhaid agus chun staitisticí a choimeád.
  • Is iondúil go mbíonn fáilte roimh thuismitheoirí a dteastaíonn uathu breathnú ar thaifead ar bith a choinníonn NEPS i dtaobh a linbh, ach dul i dteagmháil leis an síceolaí atá i gceist. Ba cheart duit a thuiscint go bhfuil gach taifead a bhaineann le do leanbh faoi chosaint ag an Acht um Shaoráil Faisnéise agus ag an Acht um Chosaint Sonraí.Leagann an reachtaíocht sin rialacha dochta síos chun príobháideachas a chosaint agus tugann sí cearta áirithe duit.