Folláine san Oideachas

 

Wellbeing_in_Education

Ráiteas Polasaí Folláine agus Creat CleachtaisRáiteas Polasaí Folláine

In 2018 a céadfhoilsíodh an Ráiteas Polasaí Folláine agus Creat Cleachtais. Chuir sé sainmhíniú ar fholláine ar fáil, mar aon le struchtúr uileghabhálach a chuimsigh an obair atá ar siúl i gcónaí i réimse na folláine san oideachas. Bunaíodh é ar thaighde agus ar chleachtas idirnáisiúnta agus ar na beartais agus treoirlínte iomadúla maidir le folláine a bhí ar fáil cheana féin do scoileanna agus d’ionaid oideachais.

Tá obair shuntasach déanta ó shin chun bonn a chur faoin bhfís atá leagtha amach i mBeartas Folláine na Roinne. Tugadh an Creat Cleachtais Folláine chun críche i gcomhar le seirbhísí tacaíochta na Roinne agus le páirtithe leasmhara agus comhpháirtithe eile. Cuimsíonn sé príomhréimsí na folláine san oideachas a moltar do scoileanna díriú orthu, na táscairí ratha i ngach ceann de na príomhréimsí agus ráitis ar chleachtas éifeachtach sna scoileanna. Ina theannta sin, tá foireann acmhainní ar fáil anois chun tacú le scoileanna san obair thábhachtach seo.

Iarrtar ar scoileanna agus ar ionaid oideachais cur chun cinn na folláine a chur san áireamh mar fhócas ina bhFéinmheastóireacht Scoile. Ba chóir go gcuimseodh sé sin forbairt, cur i bhfeidhm agus athbhreithniú ar an tslí a gcuirtear an fholláine chun cinn sna scoileanna, agus rianú a tionchair san áireamh.

Seo a leanas na hacmhainní atá ar fáil do na scoileanna:

Tacaíocht & Acmhainní

Acmhainní le linn dhúnadh na scoile mar gheall ar COVID-19

Acmhainní do tuismitheoirí, do mhic léinn agus d’fhoireann na scoile chun tacú leo le linn dhúnadh na scoile mar gheall ar COVID-19