Treoirlínte Sláinte agus Sábháilteachta

San Acht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair 2005, leagtar amach na príomhfhorálacha chun sábháilteacht, sláinte agus leas daoine ag an obair a dhaingniú agus a fheabhsú.  Tá oibleagáidí dlíthiúla faoin reachtaíocht seo ar Bhoird Bhainistíochta agus ar Bord Oideachais agus Oiliúna (BOOanna) mar gur fostóirí iad. 

Is uirlis bhainistíochta iad na Treoirlínte maidir le Bainistiú Sábháilteachta agus Sláinte in Iarbhunscoileanna agus Treoirlínte maidir le Bainistiú Sábháilteachta agus Sláinte i mBunscoileanna a thairgeann treoir agus comhairle phraiticiúil do scoileanna. Cabhraíonn siad le timpeallacht shábháilte, shláintiúil scoile a phleanáil, a eagrú agus a bhainistiú do lucht foirne, do dhaltaí agus do chuairteoirí.  Cabhraíonn siad freisin le scoileanna polasaithe agus cleachtais reatha a thagarmharcáil i bhfianaise riachtanais reatha reachtaíochta.  Ní fhágann na Treoirlínte aon fhreagracht bhreise ar scoileanna nach bhfuil ann sa reachtaíocht cheana.