Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG)

In Alt 4 de na Rialacha agus Clár do Mheánscoileanna, éilítear ar scoileanna polasaí comhaontaithe do OCG agus clár oiriúnach OCG a bheith i bhfeidhm acu do gach dalta sa tsraith shóisearach agus sa tsraith shinsearach araon. Sa tSraith Shóisearach, tá clár OCG mar chuid d’Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS). Tá sé de fhreagracht ar an mbord bainistíochta a chinntiú go gcuirtear clár OCG ar fáil do gach dalta.

I mí Eanáir 1995 agus i mí na Bealtaine 1996, d’eisigh an Roinn Oideachais agus Eolaíochta Imlitir M4/95 agus Imlitir M20/96 faoi seach d’iarbhunscoileanna. Sna himlitreacha, iarradh ar scoileanna tús a chur lena gcuid polasaithe a fhorbairt chun OCG agus gnéithe níos leithne de OSPS a chuimsiú ina gcuid curaclam do gach dalta ón gcéad bhliain go dtí an séú bliain. In Imlitir M22/00 agus in Imlitir M11/03, éilíodh ar scoileanna Curaclam OSPS don tSraith Shóisearach a thabhairt isteach ar bhonn céimnithe, agus é a bheith curtha chun feidhme go hiomlán faoi mhí Mheán Fómhair 2003.

Treoirlínte

I 1997, d’eisigh an Roinn Oideachais agus Eolaíochta Treoirlínte Polasaí d’Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta chun cabhrú le scoileanna le polasaí a fhorbairt do OCG. Tá an teimpléad thíos bunaithe go príomha ar na treoirlínte seo, agus tá roinnt ábhar breise san áireamh ann chun cabhrú le scoileanna ábhar an pholasaí a shoiléiriú.

Tá ábhair acmhainne chun tacú le OCG a theagasc sa tSraith Shóisearach agus sa tSraith Shinsearach araon ar fáil ar shuíomh Gréasáin OSPS

Teimpléad

Íoslódáil Polasaí Teimpléid a léiríonn na céimeanna molta atá le leanúint nuair atá an polasaí seo á fhorbairt agus á athbhreithniú/á nuashonrú.

Polasaí Samplach

Íoslódáil polasaí samplach