Cosaint Sonraí

San Acht um Chosaint Sonraí, 1988, agus san Acht um Chosaint Sonraí (Leasú), 2003, cosnaítear na cearta príobháideachta atá ag daoine maidir le sonraí pearsanta i.e. sonraí a bhaineann leo atá á gcoinneáil ar chomhaid ríomhaire nó i gcomhaid láimhe atá struchtúrtha nó atá inchuardaithe trí thagairt do dhaoine aonair.

Toisc go gcoinníonn scoileanna taifid de shonraí pearsanta faoi dhaltaí agus faoi bhaill foirne, ní mór dóibh cloí leis an reachtaíocht um chosaint sonraí agus tá eochair-ról le himirt ag Boird Bhainistíochta maidir lena chinntiú go gcuirtear polasaí agus cleachtas éifeachtach chun feidhme ina leith seo. Chuir an Roinn fógra comhairleach chuig scoileanna i 2012 chun iad a chur ar an eolas faoina gcuid dualgas faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003, agus chun cur in iúl dóibh gur chóir polasaí scríofa um chosaint sonraí a chur i bhfeidhm. Cuireadh an doiciméad Treoir do Rialaitheoirí Sonraí arna heisiúint ag an gCoimisinéir Cosanta Sonraí chuig scoileanna mar aon leis an bhfógra comhairleach sin.

Ón 1 Deireadh Fómhair 2007, ní éilítear feasta ar scoileanna a choinníonn sonraí íogaire pearsanta ar ríomhaire clárú i gcomhréir leis na hAchtanna.

Sonraí bithmhéadracha: Tá Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí tar éis nóta treorach a ullmhú, Bithmhéadracht i Scoileanna, Coláistí agus Institiúidí eile Oideachais, le haghaidh institiúidí oideachais a bhféadfadh sé a bheith ar intinn acu córas bithmhéadrach a shuiteáil agus a úsáid. Tá sé beartaithe go spreagfaidh an doiciméad institiúidí den sórt sin a mheas go hiomlán cé acu atá nó nach bhfuil gá le córas bithmhéadrach sa chéad ásc agus ansin an tionchar príobháideachta a bheadh ag córais éagsúla a mheas.

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ó www.dataprotection.ie.

Ba chóir teagmháil a dhéanamh le hOifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí nuair atá aon cheisteanna ag scoil maidir leis an reachtaíocht um chosaint sonraí.

R-phost: info@dataprotection.ie

Íosghlao: 1890 252231 Teileafón: (057) 868 4800

Facs: (057) 868 4757

Seoladh: Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí, Teach na Canálach, Bóthar an Stáisiúin, Cúil an tSúdaire, Co. Laoise

Nóta: Agus é seo á scríobh, níl feidhm ag téarmaí na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise (1997 agus 2003) maidir le scoileanna.

Treoirlínte

Treoir do Rialaitheoirí Sonraí – An Coimisinéir Cosanta Sonraí

Bithmhéadracht i Scoileanna, Coláistí agus Institiúidí eile Oideachais

Teimpléad

Teimpléad Polasaí um Chosaint Sonraí

Acmhainní:

Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí