Teimpléid agus Treoirlínte

Sonraítear san Acht Oideachais, 1998, go bhfuil sé de fhreagracht ar Bhord Bainistíochta na scoile a shocrú go n-ullmhófar plean scoile agus a chinntiú go ndéanfar athbhreithniú agus nuashonrú air go rialta. Bunaíodh an Tionscnamh Pleanála Forbartha Scoile (SDPI) i 1999 chun tacú leis an bpróiseas pleanála forbartha in iarbhunscoileanna. I measc na ndoiciméad lárnach arna bhfoilsiú ag an Tionscnamh Pleanála Forbartha Scoile, tá:

  • Pleanáil Forbartha Scoile – Réamhrá do Scoileanna Dara Leibhéal
  • Pleanáil Forbartha Scoile – Treoirlínte do Scoileanna Dara Leibhéal (This link has been removed as www.sdpi.ie is currently offline)

Sna doiciméid thuas, tugtar faisnéis agus comhairle maidir le raon feidhme, le struchtúr agus le formáid an phlean scoile agus maidir leis an dóigh ar féidir a ábhar a eagrú.

Tá an t-ábhar sa roinn seo den suíomh Gréasáin deartha chun tacú le scoileanna a bpolasaithe aonair a fhorbairt i réimsí ar leith laistigh de chomhthéacs foriomlán an phlean scoile. Rinneadh ábhar tacaíochta cuí a bhailiú agus a lánpháirtiú sa chreat caighdeánach, lena n-áirítear teimpléid chun cabhrú le scoileanna polasaithe ar leith a fhorbairt.

Forbraíodh faisnéis tagartha ar ocht bpríomhréimse polasaí d’iarbhunscoileanna mar seo a leanas:

Tá sé ceaptha go gcabhróidh an fhaisnéis atá á cur ar fáil ar gach ceann de na hocht réimse polasaí seo le húdaráis scoile forbairt a dhéanamh ar a bpolasaithe féin a chuirfidh na himthosca sonracha agus an timpeallacht shonrach ina bhfeidhmíonn gach scoil san áireamh. Ní saintreorach atá na teimpléid atá curtha ar fáil agus coinneofar an t-ábhar lena mbaineann faoi athbhreithniú agus déanfar nuashonrú air de réir mar is gá, i gcomhréir le hathruithe i riachtanais reachtúla nó eile. Ní mór polasaithe arna bhforbairt trí úsáid a bhaint as na teimpléid seo a athbhreithniú go rialta chun freagairt ar riachtanais athraitheacha na ndaltaí.

Cuirtear i gcuimhne do scoileanna nach mór a bpolasaithe a tharraingt suas i gcomhréir leis an dlí. Ba chóir don Bhord Bainistíochta dul i gcomhairle lena gcomhairleoirí dlí chun a chinntiú go gcomhlíonann aon pholasaí atá á mholadh acu an reachtaíocht ábhartha agus an cásdlí.

Is mar seo a leanas atá an fhaisnéis tagartha atá curtha ar fáil ar gach réimse polasaí:

  • Treoirlínte: Na treoirlínte is déanaí a foilsíodh ar ábhar an pholasaí, más infheidhme
  • Doiciméad leide teimpléid chun cabhrú le polasaí ar leith a fhorbairt. Cuimsíonn sé seo raon cuimsitheach roghanna a d’fhéadfadh scoil a mheas, ag brath ar a comhthéacs agus ar a riachtanais ar leith.
  • Acmhainní a d’fhéadfadh cabhrú le polasaithe a fhorbairt agus a chur chun feidhme
  • Sampla de pholasaí atá ann cheana féin, nuair atá sé ar fáil/infheidhme. Scríobh na scoileanna lena mbaineann na polasaithe samplacha atá curtha ar fáil sular fhorbair an Roinn doiciméid leide teimpléid. Tá na polasaithe samplacha seo á gcur ar fáil chun críocha léirithe amháin. Feidhmíonn gach scoil laistigh dá comhthéacs féin agus ba chóir di cur chuige iomlánaíoch a ghlacadh i leith polasaí a fhorbairt a bhaineann le pobal iomlán na scoile agus lena comhpháirtithe.

Forbraíodh faisnéis tagartha ar mhaithe le Sláinte agus Sábháilteacht

Tá sé beartaithe leanúint ar aghaidh le hábhar tagartha a fhoilsiú chun tacú le scoileanna polasaithe a fhorbairt ar bhonn leanúnach. Leanfaidh aiseolas ó na comhpháirtithe oideachais le heolas a thabhairt d’fhorbairtí i dtaca leis seo.