Poist Fhreagrachta

COVID-19

Mar gheall ar ghéarchéim COVID-19, leasaíodh ciorclán 03/18 mar atá leagtha amach i Nóta Eolais TTC 0001/2020 maidir le hAgallaimh do Phoist Cheannaireachta agus Bhainistíochta in Iar-bhunscoileanna Aitheanta.


Is cuid de struchtúr bainistíochta na scoile iad na poist freagrachta. Is poist iad ina mbíonn ardú céime i gceist agus baineann na teidil Príomhoide, Príomhoide Tánaisteach, Príomhoide Cúnta I agus Príomhoide Cúnta II leo.

Ceannaireacht agus Bainistíocht i Scoileanna

De ghnáth baineann ceannairí scoile le róil sa cheannaireacht fhoirmiúil ar a n-áirítear múinteoirí le poist freagrachta a mbíonn róil agus freagrachtaí acu a bhaineann go dlúth le riarachán, bainistíocht agus ceannaireacht na scoile. Glactar leis go mbaineann róil cheannaireachta agus bhainistíochta i gcónaí le freastal ar chroí-obair na scoile: foghlaim agus teagasc.

CCanna

Cén cineálacha róil agus freagrachtaí atá i gceist?

Maidir le poist na bPríomhoidí Cúnta, déantar na róil agus na freagrachtaí is gá do cheannaireacht agus do bhainistíocht éifeachtach na scoile a shocrú trí phróiseas comhairliúcháin idir an Príomhoide an/na Leas-Phríomhoide/í agus an fhoireann teagaisc. Bíonn riachtanais cheannaireachta agus bhainistíochta na scoile agus tosaíochtaí na scoile mar bhonn eolais don phróiseas comhairliúcháin seo.

Bíonn éagsúlachtaí ó scoil go scoil maidir leis na riachtanais cheannaireachta agus bhainistíochta ionscoile agus é seo ag braith ar mhéid na scoile, ar an áit ina bhfuil an scoil lonnaithe agus ar leibhéil ghnóthachtála oideachasúla na ndaltaí.

An bhfuil an moratóir ar phoist freagrachta fós i bhfeidhm?

Ardaíonn Ciorclán 0044/2019 (Bunoideachas) agus Ciorclán 0003/2018 (Iar-Bhunoideachas) an doichte a bhaineann leis an moratóir fadsheasmhach ar na poist freagrachta.

Conas mar a dhéantar Poist do Phríomhoidí Cúnta a dháileadh ar scoileanna?

Is féidir le húdaráis scoileanna poist do Phríomhoidí Cúnta a líonadh de réir an leithdháileadh atá leagtha amach i dTábla 4.1.1 de Ciorclán 0044/2019 (Bunoideachas) agus Tábla 5.1.1 de Ciorclán 0003/2018 (Iar-Bhunoideachas).

Conas mar a dhéantar sinsearacht a áireamh?

Cuireadh deireadh de réir a chéile leis an tsinsearacht aonair don cheapachán ar Phríomhoidí Cúnta ag an mBunleibhéal.

Ag an Iar-Bhunleibhéal, tá deireadh ag teacht leis an tsinsearcht de réir a chéile, thar thréimhse dhá bhliana, do phoist na bPríomhoidí Cúnta. Le linn na tréimhse seo, is féidir an tseirbhís teagaisc maidir le sinsearacht mhúinteoirí a áireamh mar seo a leanas:

(a) Iar-Bhunscoileanna Deonacha – mar atá in alt D in Aguisín a Dó de Ciorclán PPT 29/02;  

(b) Scoileanna BOO – mar atá ag Ciorclán PPT 15/02;

(c) Scoileanna Pobail agus Cuimsitheacha – mar atá ag Ciorclán PPT 07/02.

Cad iad na nósanna imeachta do cheapacháin chuig poist freagrachta?

Do cheapacháin chuig poist freagrachta ba chóir tagairt dóibh seo a leanas:

Bunleibhéal

Iar-Bhunleibhéal

Conas mar atá faoi láthair maidir leis an liúntas a íoctar do phost freagrachta?

Nuair a bhíonn ceapacháin déanta, ba chóir don Bhord Bainistíochta é sin a chur in iúl don Rannán Párolla sa Roinn