Creat Comhairliúcháin um Straitéis Dhigiteach do Scoileanna

Glao Oscailte ar Aighneachtaí ar Fhorbairt na Straitéisí Digití nua do Scoileanna

Creat Comhairliúcháin um Straitéis Dhigiteach do Scoileanna

Rachaidh an Straitéis Dhigiteach do Scoileanna 2015-2020 reatha as feidhm ag deireadh na scoilbhliana seo agus tá tús curtha anois le forbairt na straitéise nua. Tógfaidh an straitéis nua ar an gceann atá ann cheana ach cuirfear san áireamh inti an dul chun cinn atá déanta go dtí seo maidir le teicneolaíochtaí digiteacha a leabú i dteagasc, i bhfoghlaim agus i measúnú, forbairtí nua i dteicneolaíochtaí digiteacha mar aon le haon tosaíochtaí eile atá ag teacht chun cinn. .

Cur Chuige

Ar mhaithe le hathbhreithniú cuimsitheach ar an Straitéis Dhigiteach do Scoileanna 2015-2020 atá ann cheana a chinntiú, chun bonn eolais a chruthú d’fhorbairt na straitéise nua, tá gá le creat comhairliúcháin fairsing agus uilechuimsitheach chun próiseas comhairliúcháin bríoch agus éifeachtach a dheimhniú. Tá an cur chuige seo a leanas molta sa Chreat Comhairliúcháin nua um Straitéis Dhigiteach do Scoileanna chun freastal air sin:

1. Glao poiblí ar aighneachtaí i scríbhinn, ar oscailt anois ag an nasc

2. Ceistneoir digiteach sorochtana do gach múinteoir, príomhoide agus dalta

Príomhoidí

Múinteoirí

3. Fócasghrúpaí ar théamaí ar leith leis na príomhpháirtithe leasmhara (m.sh. do chomhpháirtithe oideachais, earnáil na tionsclaíochta, daltaí, tuismitheoirí)

4. Grúpa Comhairleach lárnach a bhunú, ar a mbeidh comhlachtaí bainistíochta, ceardchumainn, comhlachtaí ionadaíocha tuismitheoirí agus ionadaithe ó earnáil na tionsclaíochta. Beidh cruinnithe ar bhonn rialta ag an nGrúpa Comhairleach le príomhpháirtithe leasmhara a dtabharfar cuireadh dóibh freastal ag brath ar na téamaí a bheidh le plé.

5. Déthaobhacha le Ranna agus le Gníomhaireachtaí eile, lena n-áirítear Tuaisceart na hÉireann, an AE agus an Ríocht Aontaithe.

Féadfar freisin aon cheisteanna maidir leis an teimpléad seo nó aon ghné eile d’fhorbairt na straitéise digití nua a chur in iúl ag DSSP2021@education.gov.ie