Straitéis Dhigiteach do Scoileanna

Straitéis Dhigiteach do Scoileanna 2015-2020 Teagasc, Foghlaim agus Measúnú a fheabhsú

Foilsíodh “Straitéis Dhigiteach do Scoileanna 2015-2020, Teagasc, Foghlaim agus Measúnú a fheabhsú” nua i mí Dheireadh Fómhair 2015.  Tógann sí ar obair a rinneadh roimhe seo agus tacaíonn sí le straitéis fhoriomlán na Roinne i roinnt príomhréimsí lena n-áirítear cur i bhfeidhm curaclaim, forbairt scileanna, oiliúint mhúinteoirí agus torthaí foghlaimeora. Toradh ar thaighde agus comhairleoireacht fhorleathan is ea an Straitéis.

Tá Mionphlean Gníomhaíochta á fhoilsiú againn anois do 2017 bunaithe ar na cuspóirí atá leagtha amach sa Straitéis Dhigiteach. Sa doiciméad 2017 tugtar breac-chuntas ar níos mó ná 120 gníomh agus foghníomh atá le cur i bhfeidhm le linn na bliana ag an Roinn, a gníomhaireachtaí agus cinn eile ar fud an rialtais. Rinneadh na tréimhsí ama agus na príomhfhreagrachtaí a shonrú agus foilseofar tuairiscí ráithiúla ar an dul chun cinn. Is féidir teacht ar an bPlean Gníomhaíochta ag: Straitéis Dhigiteach Do Scoileanna 2015-2020 - Plean Gníomhaíochta 2017

Anseo thíos roinnt príomhthosaíochtaí na Straitéise le linn di a bheith á cur i bhfeidhm:

 • Soiléire a thabhairt do mhúinteoirí agus do scoileanna maidir lena bhfuil i gceist le TFC a leabú i dTeagasc, Foghlaim agus Measúnú, trí Chreat Inniúlachta TFC UNESCO do Mhúinteoirí a chur in oiriúint don chomhthéacs Éireannach.  Trí Chreat Inniúlachta TFC UNESCO do Mhúinteoirí a chur in oiriúint don tír seo is féidir le scoileanna agus múinteoirí na riachtanais oiliúna a aithint nach mór don Roinn agus dá cuid seirbhísí tacaíochta díriú orthu.
 • Forbairtí teicneolaíochta agus oideachais a léiriú tríd an acmhainn pleanála ríomhfhoghlaim i Do Scoil (ón bhliain 2009) a thabhairt cothrom le dáta d’fhonn cabhrú le scoileanna tuilleadh forbartha a dhéanamh ar a mbeartas ríomhfhoghlama.
 • Tabhairt faoi na riachtanais bhonneagair TFC atá ag scoileanna trí deontas Trealaimh TFC a fhorbairt (an chéad tráinse a bheith ar fáil don scoilbhliain 2016-2017), agus leanúint de bheith ag cur feabhais ar sheirbhísí leathanbhanda do scoileanna.
 • Scoilnet agus láithreáin/seirbhísí gaolmhara a chur chun cinn mar phointe tagartha náisiúnta do scoileanna chun ábhar digiteach den scoth a thaispeáint dóibh (www.scoilnet.ie).
 • Eolas a chur ar fáil do mhúinteoirí maidir le silte nuálacha chun úsáid a bhaint ar shlí níos gníomhaí as teicneolaíochtaí digiteacha ina gcuid teagaisc, samplaí deachleachtas san áireamh, agus comhroinnt na gcleachtas seo i measc múinteoirí a éascú.
 • Feabhas a chur ar rochtain ar Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach do mhúinteoirí agus ar an éifeacht atá aici, trí cur le formáidí seachadta na Forbartha Gairmiúla Leanúnaí chun go gcuirfear cláir foghlama ar líne agus cláir chumaisc san áireamh.
 • Iniúchadh a dhéanamh ar réitigh maidir le tacaíocht theicniúil do scoileanna agus moltaí a dhéanamh ina dtaobh.
 • Cur le scóip agus raon agus foghlaim an scoláire laistiar de bhallaí an seomra ranga.

Féach thíos chun tuilleadh eolais a fháil ar an Straitéis. Tá an doiciméad beartais iomlán ar fáil ag: An Straitéis Dhigiteach do Scoileanna 2015-2020.

Chun coinneáil bord ar bhord leis na forbairtí go léir lean sinn ar twitter. Beidh fógraí ar fáil do scoileanna ar Thairseach Esinet.

Seoladh na Straitéise Digití do Scoileanna 2015-2020 Deireadh Fómhair 2015

Eolas do Scoileanna, Scoláirí, Tuismitheoirí agus Comhpháirtithe Oideachais

Fógra Eolais do Scoileanna

Rialachas agus Rannpháirtiú Geallshealbhóirí

Grúpa Stiúrtha

Grúpa Sainchomhairleachta

Forbairt Straitéise

 

An tEolas is deireanaí ar Chur i bhFeidhm

 • Grúpa Stiúrtha curtha ar bun, bhí an cruinniú tionscnaimh i Meitheamh 2016.
 • Grúpa Sainchomhairleachta curtha ar bun, bhí an cruinniú tionscnaimh ar an 27 Meán Fómhair.
 • Faomhadh chun leanúint ar aghaidh leis an bplean um Chur i bhFeidhm agus straitéis chumarsáide daingnithe..

Aiseolas

Cuirfear fáilte roimh aiseolas, fiosruithe agus moltaí uait. Seol ríomhphost chuig: digitalstrategy@education.gov.ie

Naisc Ghaolmhara: