Straitéis Dhigiteach do Scoileanna

Straitéis Dhigiteach do Scoileanna 2015-2020 Teagasc, Foghlaim agus Measúnú a fheabhsú

Foilsíodh Straitéis Dhigiteach do Scoileanna 2015-2020, Teagasc, Foghlaim agus Measúnú a fheabhsú, an chéad chéim eile sa chlár TFC i Scoileanna, i mí Dheireadh Fómhair 2015. Leis an Straitéis Dhigiteach do Scoileanna, cuirtear réasúnaíocht agus plean gníomhaíochta Rialtas ar fáil chun TFC a chomhtháthú i gcleachtais teagaisc, foghlama agus measúnaithe i scoileanna le haghaidh na cúig bliana amach romhainn. Tógann an Straitéis seo ar straitéisí roimhe seo sa réimse comhtháthú TFC agus is í an toradh í ar thaighde agus ar chomhairleoireacht fhorleathan le comhpháirtithe agus le páirtithe leasmhara oideachais. Tacaíonn sí le straitéis fhoriomlán na Roinne i roinnt príomhréimsí lena n-áirítear cur i bhfeidhm curaclaim, forbairt scileanna, oiliúint mhúinteoirí agus torthaí foghlaimeora.

Anseo thíos roinnt príomhthosaíochtaí na Straitéise le linn di a bheith á cur i bhfeidhm:

 • Soiléire a thabhairt do mhúinteoirí agus do scoileanna maidir lena bhfuil i gceist le TFC a leabú i dTeagasc, Foghlaim agus Measúnú, trí Chreat Inniúlachta TFC UNESCO do Mhúinteoirí a chur in oiriúint don chomhthéacs Éireannach. Trí Chreat Inniúlachta TFC UNESCO do Mhúinteoirí a chur in oiriúint don tír seo is féidir le scoileanna agus múinteoirí na riachtanais oiliúna a aithint nach mór don Roinn agus dá cuid seirbhísí tacaíochta díriú orthu. Tá an tasc sin tugtha chun críche anois agus tá Creat Foghlama Digití do Scoileanna ar fáil anois ag: https://www.education.ie/ga/Scoileanna-Coláistí/Eolas/TFC-ar-Scoil/DLF.html

 Forbairtí teicneolaíochta agus oideachais a léiriú tríd an acmhainn pleanála ríomhFhoghlaim i Do Scoil (ón bhliain 2009) a thabhairt cothrom le dáta d’fhonn cabhrú le scoileanna tuilleadh forbartha a dhéanamh ar a mbeartas ríomhfhoghlama.

 • Tabhairt faoi na riachtanais bhonneagair TFC atá ag scoileanna trí dheontas Trealaimh TFC a fhorbairt (an chéad tráinse a bheith ar fáil don scoilbhliain 2016-2017), agus leanúint de bheith ag cur feabhais ar sheirbhísí leathanbhanda do scoileanna.
 • Scoilnet agus láithreáin/seirbhísí gaolmhara a chur chun cinn mar phointe tagartha náisiúnta do scoileanna chun ábhar digiteach den scoth a thaispeáint dóibh (www.scoilnet.ie).
 • Eolas a chur ar fáil do mhúinteoirí maidir le slite nuálacha chun úsáid a bhaint ar shlí níos gníomhaí as teicneolaíochtaí digiteacha ina gcuid teagaisc, samplaí dea-chleachtais san áireamh, agus comhroinnt na gcleachtas seo i measc múinteoirí a éascú.
 • Feabhas a chur ar rochtain ar Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach do mhúinteoirí agus ar an éifeacht atá aici, trí cur le formáidí seachadta na Forbartha Gairmiúla Leanúnaí chun go gcuirfear cláir foghlama ar líne agus cláir chumaisc san áireamh.
 • Iniúchadh a dhéanamh ar réitigh maidir le tacaíocht theicniúil do scoileanna agus moltaí a dhéanamh ina dtaobh.
 • Cur le scóip agus raon agus foghlaim an scoláire laistiar de bhallaí an seomra ranga.

Féach thíos chun tuilleadh eolais a fháil ar an Straitéis. Tá an doiciméad beartais iomlán ar fáil ag: An Straitéis Dhigiteach do Scoileanna 2015-2020.

Ag éirí as sin, foilsíodh Plean Gníomhaíochta mionsonraithe don Straitéis Dhigiteach le haghaidh 2017. Bunaíodh an plean sin ar na cuspóirí arna leagan amach sa Straitéis Dhigiteach do Scoileanna 2015-2020. Tugadh breac-chuntas i ndoiciméad 2017 ar os cionn 120 gníomh agus fo-ghníomh a bhí le cur i bhfeidhm ag an Roinn, ag a gníomhaireachtaí agus ag dreamanna eile ar fud an rialtais i rith 2017. Sannadh amlínte agus príomh-fhreagracht agus rinneadh an dul chun cinn a thomhas in aghaidh an phlean. As na gníomhartha, soláthraíodh 113, líon arb ionann é agus ráta críochnaithe 94%. Tá tuilleadh mionsonraí sa Phlean Gníomhaíochta 2018 (féach thíos). Tugadh na 7 bhfo-ghníomh eile ar aghaidh chuig an bPlean Gníomhaíochta don Straitéis Dhigiteach 2018.

Féach an Plean Gníomhaíochta don Straitéis Dhigiteach 2017 anseo: Plean Gníomhaíochta don Straitéis Dhigiteach 2017

Foilsíodh Plean Gníomhaíochta mionsonraithe don Straitéis Dhigiteach 2018 ina dhiaidh sin.

Leagtar amach sa Phlean, ina bhfuil os cionn 80 gníomh, treochlár do 2018, d’fhonn córas oideachais na hÉireann a bhrú ar aghaidh níos faide ar an mbealach le bheith ar an gceann is fearr san Eoraip ó thaobh an teicneolaíocht dhigiteach a neadú sa teagasc, san fhoghlaim agus sa mheasúnú faoi 2026.

Tógann an Plean Gníomhaíochta don Straitéis Dhigiteach 2018 ar an dul chun cinn a rinneadh in 2017. Athdhearbhaíonn sé na spriocanna agus na cuspóirí a leagtar amach sa Straitéis Dhigiteach do Scoileanna 2015-2020 agus tá os cionn 80 gníomh/fo-ghníomh inti atá le baint amach faoi dheireadh 2018. Foilseofar pleananna gníomhaíochta bliantúla do 2019 agus 2020 ina dhiaidh.

Áirítear ar phríomhghnéithe an Phlean Gníomhaíochta don Straitéis Dhigiteach 2018:

 • Tabharfar isteach Ríomheolaíocht mar ábhar Ardteistiméireachta ó Mheán Fómhair 2018 – (tabhairt isteach céimnithe).

Oibreoidh an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (NCCA) le líonra scoileanna le scrúdú a dhéanamh ar an tslí is fearr le códú a chomhtháthú sa churaclam bunscoile.

 • Déanfar measúnú agus feabhsú ar an gCreat Foghlama Digití, a thugann deis do scoileanna a gcumas digiteach a mheasúnú.
 • Leanfar de ráitis shoiléire ar úsáid theicneolaíochtaí digiteacha a chur san áireamh i ngach ceann de na sonraíochtaí ábhair a fhorbrófar in 2018.
 • Cuirfidh na braislí atá rannpháirteach i gCiste Sármhaitheas Scoile – Digiteach tús lena dtionscadail agus breithneofar babhtaí amach anseo.
 • Cuirfidh an Roinn go gníomhach leis an gcur chuige uile-Rialtais maidir le sábháilteacht idirlíon agus cibearshlándáil don aos óg.
 • Eiseofar ciorclán ar scoileanna maidir fóin chliste agus táibléid a úsáid – cuirfidh sin oibleagáid ar scoileanna oibriú i gcomhar le pobal na scoile, daltaí agus tuismitheoirí san áireamh, maidir lena gcuid úsáide.
 • Leanúint de sheirbhísí leathanbhanda i scoileanna a fheabhsú.
 • Leanúint den chlár infheistíochta caipitil €210 milliún a rolladh amach chuig scoileanna.

 Féach an Plean Gníomhaíochta don Straitéis Dhigiteach 2018 anseo: Plean Gníomhaíochta don Straitéis Dhigiteach 2018 

Féach thíos le haghaidh tuilleadh eolais faoin Straitéis.

Coinnigh ar an eolas faoi na forbairtí go léir ach sinn a leanúint ar twitter. Féadfaidh scoileanna teacht ar fhógraí ar an Tairseach Esinet freisin.

Seoladh na Straitéise Digití do Scoileanna 2015-2020 Deireadh Fómhair 2015

Eolas do Scoileanna, Scoláirí, Tuismitheoirí agus Comhpháirtithe Oideachais

Rialachas agus Rannpháirtiú Geallshealbhóirí

Grúpa Stiúrtha

Grúpa Sainchomhairleachta

Forbairt Straitéise

 

An tEolas is deireanaí ar Chur i bhFeidhm

Aiseolas

Cuirfear fáilte roimh aiseolas, fiosruithe agus moltaí uait. Seol ríomhphost chuig: digitalstrategy@education.gov.ie

Naisc Ghaolmhara: