Straitéis Dhigiteach do Scoileanna

Straitéis Dhigiteach do Scoileanna 2015-2020 Teagasc, Foghlaim agus Measúnú a fheabhsú

Foilsíodh Straitéis Dhigiteach do Scoileanna 2015-2020, Teagasc, Foghlaim agus Measúnú a fheabhsú, an chéad chéim eile sa chlár TFC i Scoileanna, i mí Dheireadh Fómhair 2015. Leis an Straitéis Dhigiteach do Scoileanna, cuirtear réasúnaíocht agus plean gníomhaíochta Rialtas ar fáil chun TFC a chomhtháthú i gcleachtais teagaisc, foghlama agus measúnaithe i scoileanna le haghaidh na cúig bliana amach romhainn. Tógann an Straitéis seo ar straitéisí roimhe seo sa réimse comhtháthú TFC agus is í an toradh í ar thaighde agus ar chomhairleoireacht fhorleathan le comhpháirtithe agus le páirtithe leasmhara oideachais. Tacaíonn sí le straitéis fhoriomlán na Roinne i roinnt príomhréimsí lena n-áirítear cur i bhfeidhm curaclaim, forbairt scileanna, oiliúint mhúinteoirí agus torthaí foghlaimeora.

Anseo thíos roinnt príomhthosaíochtaí na Straitéise le linn di a bheith á cur i bhfeidhm:

 • Soiléire a thabhairt do mhúinteoirí agus do scoileanna maidir lena bhfuil i gceist le TFC a leabú i dTeagasc, Foghlaim agus Measúnú, trí Chreat Inniúlachta TFC UNESCO do Mhúinteoirí a chur in oiriúint don chomhthéacs Éireannach. Trí Chreat Inniúlachta TFC UNESCO do Mhúinteoirí a chur in oiriúint don tír seo is féidir le scoileanna agus múinteoirí na riachtanais oiliúna a aithint nach mór don Roinn agus dá cuid seirbhísí tacaíochta díriú orthu. Tá an tasc sin tugtha chun críche anois agus tá Creat Foghlama Digití do Scoileanna ar fáil anois ag: https://www.education.ie/ga/Scoileanna-Coláistí/Eolas/TFC-ar-Scoil/DLF.html

 Forbairtí teicneolaíochta agus oideachais a léiriú tríd an acmhainn pleanála ríomhFhoghlaim i Do Scoil (ón bhliain 2009) a thabhairt cothrom le dáta d’fhonn cabhrú le scoileanna tuilleadh forbartha a dhéanamh ar a mbeartas ríomhfhoghlama.

 • Tabhairt faoi na riachtanais bhonneagair TFC atá ag scoileanna trí dheontas Trealaimh TFC a fhorbairt (an chéad tráinse a bheith ar fáil don scoilbhliain 2016-2017), agus leanúint de bheith ag cur feabhais ar sheirbhísí leathanbhanda do scoileanna.
 • Scoilnet agus láithreáin/seirbhísí gaolmhara a chur chun cinn mar phointe tagartha náisiúnta do scoileanna chun ábhar digiteach den scoth a thaispeáint dóibh (www.scoilnet.ie).
 • Eolas a chur ar fáil do mhúinteoirí maidir le slite nuálacha chun úsáid a bhaint ar shlí níos gníomhaí as teicneolaíochtaí digiteacha ina gcuid teagaisc, samplaí dea-chleachtais san áireamh, agus comhroinnt na gcleachtas seo i measc múinteoirí a éascú.
 • Feabhas a chur ar rochtain ar Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach do mhúinteoirí agus ar an éifeacht atá aici, trí cur le formáidí seachadta na Forbartha Gairmiúla Leanúnaí chun go gcuirfear cláir foghlama ar líne agus cláir chumaisc san áireamh.
 • Iniúchadh a dhéanamh ar réitigh maidir le tacaíocht theicniúil do scoileanna agus moltaí a dhéanamh ina dtaobh.
 • Cur le scóip agus raon agus foghlaim an scoláire laistiar de bhallaí an seomra ranga.

Féach thíos chun tuilleadh eolais a fháil ar an Straitéis. Tá an doiciméad beartais iomlán ar fáil ag: An Straitéis Dhigiteach do Scoileanna 2015-2020.

Ag éirí as sin, foilsíodh Plean Gníomhaíochta mionsonraithe don Straitéis Dhigiteach le haghaidh 2017. Bunaíodh an plean sin ar na cuspóirí arna leagan amach sa Straitéis Dhigiteach do Scoileanna 2015-2020. Tugadh breac-chuntas i ndoiciméad 2017 ar os cionn 120 gníomh agus fo-ghníomh a bhí le cur i bhfeidhm ag an Roinn, ag a gníomhaireachtaí agus ag dreamanna eile ar fud an rialtais i rith 2017. Sannadh amlínte agus príomh-fhreagracht agus rinneadh an dul chun cinn a thomhas in aghaidh an phlean. As na gníomhartha, soláthraíodh 113, líon arb ionann é agus ráta críochnaithe 94%. Tá tuilleadh mionsonraí sa Phlean Gníomhaíochta 2018 (féach thíos). Tugadh na 7 bhfo-ghníomh eile ar aghaidh chuig an bPlean Gníomhaíochta don Straitéis Dhigiteach 2018.

Féach an Plean Gníomhaíochta don Straitéis Dhigiteach 2017 anseo: Plean Gníomhaíochta don Straitéis Dhigiteach 2017

Ag teacht sna sála air sin, foilsíodh Plean Gníomhaíochta mionsonraithe don Straitéis Dhigiteach don bhliain 2018. Bhí níos mó ná 80 gníomh sa Phlean sin agus leagadh treochlár don bhliain 2018 síos ann ar mhaithe le córas oideachais na hÉireann a choinneáil ar an mbealach ceart chun an córas is fearr san Eoraip maidir le teicneolaíocht dhigiteach a leabú sa teagasc, san fhoghlaim agus sa mheasúnú a dhéanamh de faoin mbliain 2026. Cuireadh 75 cinn den 80 gníomh sin i gcrích cheana féin, rud is comhionann le ráta críochnaithe 92%. Rinneadh dul chun cinn suntasach ar na 5 ghníomh atá fágtha a chur chun feidhme agus tugadh iad ar aghaidh chuig an mbliain 2019 lena bhforbairt/lena gcríochnú.

Áiríodh iad seo a leanas leis na príomhghnéithe den Phlean Gníomhaíochta don Straitéis Dhigiteach don bhliain 2018:

 • Thabharfaí Eolaíocht Ríomhaireachta isteach mar ábhar Ardteistiméireachta ó mhí Mheán Fómhair 2018 – (tabhairt isteach chéimnithe)
 • D’oibreodh an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta le líonra scoileanna chun a iniúchadh conas a d’fhéadfaí códú a chomhtháthú isteach i gcuraclam na bunscoile ar an mbealach is fearr
 • Dhéanfaí measúnú agus feabhsú ar an gCreat Foghlama Digití, lena gcumasaítear do scoileanna measúnú a dhéanamh ar a gcumas digiteach féin
 • Leanfaí le ráitis shoiléire maidir le húsáid teicneolaíochtaí digiteacha a chur ar áireamh i ngach ceann de na sonraíochtaí ábhair a d’fhorbrófaí sa bhliain 2018
 • Chuirfeadh na braislí atá páirteach sa Chiste Sármhaitheasa Scoile – Digiteach tús lena gcuid tionscadal agus dhéanfaí breithniú ar na babhtaí amach anseo
 • Dhéanfadh an Roinn rannchuidiú gníomhach leis an gcur chuige uile-Rialtais atá á ghlacadh i leith sábháilteacht Idirlín agus cibearshlándála dár ndaoine óga
 • D’eiseofaí ciorclán chuig scoileanna maidir le fóin chliste agus táibléid a úsáid – chuir sé sin ceanglas ar scoileanna obair i gcomhar le pobal na scoile, daltaí agus tuismitheoirí san áireamh, maidir lena gcuid úsáide
 • Leanfaí le feabhas a chur ar sheirbhísí leathanbhanda i scoileanna
 • Leanfaí leis an gclár infheistíochta caipitil €210 milliún a chur i bhfeidhm i scoileanna

Amharc ar an bPlean Gníomhaíochta don Straitéis Dhigiteach don bhliain 2018 

Foilsíodh an Plean Gníomhaíochta don Straitéis Dhigiteach don bhliain 2019 i mí an Mheithimh 2019. Leis an bPlean, cuirtear leis an dul chun cinn suntasach atá déanta go dtí seo ar an Straitéis Dhigiteach do Scoileanna 2015-2020 a chur chun feidhme. Athdhearbhaítear ann na spriocanna agus na cuspóirí atá mionsonraithe sa Straitéis Dhigiteach agus leagtar níos mó ná 55 ghníomh atá le baint amach síos ann. Áirítear leis an bPlean Gníomhaíochta don bhliain 2019 beart ar leith trína bhféachfar níos faide ná saolré na straitéise, agus é beartaithe breithniú a dhéanamh ar an treo beartais amach anseo ar mhaithe le cur arís eile leis an straitéis dhigiteach do scoileanna thar an tréimhse 2021-2026.

Áirítear iad seo a leanas leis na príomhghnéithe den Phlean Gníomhaíochta don Straitéis Dhigiteach don bhliain 2019:

 • Leanúint le scaipeadh an Chreata Foghlama Digití, rud ar cuireadh tús leis i mí Mheán Fómhair 2018. Áireofar leis sin 200 seimineár náisiúnta agus pobal réigiúnach cleachtas, forbairt ghairmiúil leanúnach ar líne a fholóidh 4 sheimineár Gréasáin, agus tacaíocht dhíreach do scoileanna
 • Leanfar le ráitis shoiléire maidir le húsáid teicneolaíochtaí digiteacha a chur ar áireamh i ngach ceann de na sonraíochtaí ábhair a fhorbrófar sa bhliain 2019
 • Cuirfear tionscnamh códúcháin chun feidhme i gcomhpháirt le hIonaid Oideachais. Spriocdhíreofar ann ar 42 bhunscoil agus gheofar tacaíocht ina leith ó 21 teagascóir teicneolaíochta digití.
 • Leanfaidh an Roinn le hobair i gcomhar le geallsealbhóirí tionscail agus oideachais ar chreat a fhorbairt do bhunscoileanna agus d’iar-bhunscoileanna. Díreofar leis an gcreat sin ar nascachtaí oideachais atá ar ardchaighdeán, cuimsitheach agus ábhartha a chruthú leis an lucht gnó agus an lucht tionscail chun feabhas a chur ar eolaíocht, teicneolaíocht, innealtóireacht agus matamaitic agus ar an eispéireas foghlama digití do gach dalta.
 • Leanúint le feabhas a chur ar sheirbhísí leathanbhanda i scoileanna
 • Deontais bhonneagair TFC a sholáthar do scoileanna; athbhreithniú a dhéanamh ar chomhlíonadh agus caiteachas go dtí seo; athbhreithniú a dhéanamh ar na critéir don bhliain 2019/2020.
 • Leanfar le húsáid éifeachtach teicneolaíochtaí digiteacha a chur san áireamh nuair a bheifear ag dearadh agus ag forbairt na gclár agus na dtacaí go léir a gcisteoidh an Roinn iad i réimse na forbartha gairmiúla leanúnaí sa bhliain 2019.
 • Leanfar le hAcmhainní Oideachais Oscailte a chur ar fáil do scoileanna, agus méadóidh Foireann Scoilnet an comhar atá ar bun aici le rannpháirtithe nua féideartha, lena n-áirítear: an Roinn Matamaitice sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath; an Roinn Tíreolaíochta i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh; an Roinn Míochaine sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath; agus Science & Technology in Action.
 • Déanfar úsáid shábháilte fhreagrach an Idirlín a chur chun cinn tuilleadh sa bhliain 2019 ach tabhairt faoi ghníomhartha agus cláir lena méadófar feasacht. Leanfaidh an Roinn le cathaoirleacht a dhéanamh ar an nGrúpa Urraitheoirí a cuireadh ar bun chun cur chun feidhme an Phlean Gníomhaíochta um Shábháilteacht ar Líne ón Rialtas a threorú sa bhliain 2019.

Amharc ar an bPlean Gníomhaíochta don Straitéis Dhigiteach don bhliain 2019.

Féach thíos le haghaidh tuilleadh eolais faoin Straitéis.

Coinnigh ar an eolas faoi na forbairtí go léir ach sinn a leanúint ar twitter. Féadfaidh scoileanna teacht ar fhógraí ar an Tairseach Esinet freisin.

Seoladh na Straitéise Digití do Scoileanna 2015-2020 Deireadh Fómhair 2015

Eolas do Scoileanna, Scoláirí, Tuismitheoirí agus Comhpháirtithe Oideachais

Rialachas agus Rannpháirtiú Geallshealbhóirí

Grúpa Stiúrtha

Grúpa Sainchomhairleachta

Forbairt Straitéise

 

An tEolas is deireanaí ar Chur i bhFeidhm

Aiseolas

Cuirfear fáilte roimh aiseolas, fiosruithe agus moltaí uait. Seol ríomhphost chuig: digitalstrategy@education.gov.ie

Naisc Ghaolmhara: