TFC ar Scoil

Creat Foghlama Digití do Scoileanna

Tá an Roinn tar éis Creat Foghlama Digití nua a fhorbairt do bhunscoileanna agus d’iarbhunscoileanna agus beidh sé á chur i bhfeidhm i ngach scoil sa scoilbhliain 2018/2019.

Is é an Creat Foghlama Digití ceann amháin de na príomhthacaíochtaí atá beartaithe faoin Straitéis Dhigiteach do Scoileanna 2015-2020. Agus an Creat Foghlama Digití á chur i bhfeidhm, tá struchtúr á thabhairt do scoileanna agus múinteoirí ina mbeidh siad in ann a fháil amach cá bhfuil siad ar an turas i dtreo teicneolaíochtaí digiteacha a chur i bhfeidhm sa teagasc, foghlaim agus measúnú agus iad a chur ar a gcumas le dul chun cinn a dhéanamh ar an turas sin

Tá réimse d’acmhainní um fhorbairt ghairmiúil leanúnach ag tacú leis an gcur i bhfeidhm ar bhonn céimneach, seimineáir agus seimineáir ghréasáin ina measc. In éineacht leis an gcreat tá Treoirlínte um Fhoghlaim Dhigiteach a Phleanáil a chuideoidh le forbairt a dhéanamh ar Phlean um Fhoghlaim Dhigiteach scoile uile.

Agus é curtha i bhfeidhm ar bhonn céimneach i ngach scoil anois, rinneadh cur i bhfeidhm an Chreata a thástáil ar dtús i sampla ionadaíoch trasearnála de thart ar 30 bunscoil agus 20 iarbhunscoil sa scoilbhliain 2017/2018. Fuair na scoileanna sin a roghnaíodh le bheith rannpháirteach sa triail (tar éis léirithe spéise a fháil roimh an dáta deireadh ar an 2 Deireadh Fómhair, 2017) dlúth-thacaíocht agus meantóireacht ó chomhghairmithe. Bhí an deis acu cuidiú le forbairt a dhéanamh ar an gCreat seo, mar chuid de pholasaí iomlán na Roinne, a chuideoidh leis an teagasc agus foghlaim a athrú ó bhonn i scoileanna na hÉireann. Fuair na scoileanna rannpháirteacha ionchuir agus tacaíochtaí ar leith ina raibh siad in ann glacadh go hiomlán le cur i bhfeidhm an Chreata Foghlama Digití. Ba dheis fhiúntach é seo freisin don Roinn le heolas agus léargas a fháil maidir leis an teagasc agus an fhoghlaim ag úsáid teicneolaíochtaí digiteacha, agus le cur i bhfeidhm an Chreata Foghlama Digití a éascú ar fud na scoileanna.

Chom maith leis sin, rinne an Lárionad Taighde Oideachais meastóireacht sheachtrach ar an gcreat. Foilsíodh an tuarascáil deiridh faoin meastóireacht ar an triail seo i mí Dheireadh Fómhair 2018 agus tá sí le fáil anseo.

Chuir toradh na trialach agus na meastóireachta seachtraí leis an gcur i bhfeidhm náisiúnta ar bhonn céimneach den Chreat i mí Mheán Fómhair 2018.

Féach Freisin