TFC ar Scoil

Má tá fadhb leis an nasc leathanbhanda i scoil, cé a thabharfaidh aire dó?

Is é an Deasc Freastail Leathanbhanda an t-aon phointe teagmhála amháin do scoileanna i leith gach ceist a bhaineann le leathanbhanda. Soláthraíonn sí faisnéis, comhairle agus tacaíocht do scoileanna. Is í 1800 334466 an uimhir theagmhála don Deasc Seirbhíse. Tá Ceisteanna Coitianta (CCanna) maidir leis an gClár Rochtana Leathanbhanda le haghaidh Scoileanna curtha ar fáil freisin.

An bhfuil aon deontais um bonneagar TFC ar fáil?

Mar chuid de chur i ngníomh na Straitéise Digití do Scoileanna 2015-2020 Teagasc, Foghlaim agus Measúnú a fheabhsú dáilfear maoiniú €210m le haghaidh Bonneagar TFC ar scoileanna thar cúig bliana na Straitéise. Cuirfear tús le €30m sa scoilbhliain 2016-2017 agus ardófar an maoiniú go €50m i dtreo deireadh na tréimhse (an scoilbhliain 2020-2021). Tá dhá thráinse €30m eisithe maidir leis na scoilbhlianta 2016-2017 agus 2017-2018.

Eiseofar tráinse eile dar luach €45m sa scoilbhliain 2018-2019. Lena chois sin déantar soláthar i leithdháileadh na scoilbliana 2018-2019 do mhaoiniú breise suas chuig €5m a dháilfear de réir iarratas a dhéanann scoileanna. Déanfar seo chun aitheantas agus tacaíocht a thabhairt don obair leanúnach atá ar siúl ag scoileanna d’fhonn úsáid na dteicneolaíochtaí digiteacha a neadú i dteagasc agus i bhfoghlaim agus fís na Straitéise Digití do Scoileanna á cur i ngníomh acu.

Tá tuilleadh eolais ar an scéim leagtha amach anseo thíos.

Cá bhféadaim faisnéis a fháil maidir le cúrsaí TFC um Fhorbairt Ghairmiúil Leantach (CPD) le haghaidh múinteoirí arna gcistiú ag an Roinn?

Tá an clár náisiúnta TFC um Fhorbairt Ghairmiúil Leantach á bhainistiú ag Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar.

Cá bhféadaim faisnéis a fháil faoi inneachar digiteach agus acmhainní digiteacha ábhartha ó thaobh an churaclaim de?

Féach an Tairseach náisiúnta, Scoilnet, le do thoil

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, cuir ríomhphost chuig info@ncte.ie, nó bain úsáid as an gcnaipe “teagmháil” ar shuíomh Gréasáin Scoilnet.

Cá bhféadaim treoir theicniúil maidir le saincheisteanna bonneagair agus bogearraí TFC do scoileanna a fháil, nó treoir phraiticiúil a fháil maidir le pleanáil agus le comhtháthú na húsáide TFC sa seomra ranga?

Tá an-raon uirlisí treorach agus pleanála – arna bhforbairt do scoileanna go háirithe ar shuíomh Gréasáin an Lárionaid Náisiúnta do Theicneolaíocht san Oideachas (LNTO).

Má tá ceist agat ar chúrsaí oiliúna, ar shaincheisteanna teicniúla, ar inneachar digiteach,  ar uirlisí pleanála, agus ar threoir ghinearálta maidir leis an úsáid TFC i dteagasc agus i bhfoghlaim, déan teagmháil leis an gComhairle Náisiúnta um Theicneolaíocht san Oideachas (CNTO).