Soláthar

Réitigh Íocaíochta Scoile a sholáthar d’Earnáil Bunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna na hÉireann

Tá creat de thrí sholáthróir margaidh bunaithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna agus a lárionad soláthair san earnáil oideachais (an tSeirbhís Soláthair Oideachais - EPS) i gcomhar le hAonad Soláthair na Scoileanna (SPU), Aonad na Seirbhísí Tacaíochta Airgeadais (FSSU) agus Boird Oideachais agus Oiliúna na hÉireann (ETBI), chun réitigh íocaíochta a chur ar fáil do na scoileanna. Cuirfidh na réitigh íocaíochta ar chumas na scoileanna íocaíochtaí a fháil ó thuismitheoirí go leictreonach (lena n-áirítear idirlíon, feidhmchlár fón póca agus slis agus pionna), agus beidh deis ag tuismitheoirí íocaíochtaí a dhéanamh i bhfoirm seic, airgead tirim, srl. freisin. 

Ceapadh na réitigh íocaíochta chun na cuspóirí seo a leanas a chomhlíonadh:

  • Solúbthacht a chur ar fáil sa tslí a ndéantar íocaíochtaí sna scoileanna agus leis na scoileanna;
  • Íocaíochtaí airgead tirim ar son gníomhaíochtaí scoile a thógáil amach as na scoileanna, gan an rogha sin a bhaint de na tuismitheoirí; agus
  • Íocaíochtaí scoile a ailíniú leis an bPlean Náisiúnta Íocaíochtaí – arb é a phríomhchuspóir ‘méadú suntasach a dhéanamh ar líon na modhanna leictreonacha íocaíochta a bheidh slán agus éifeachtúil, as a leanfaidh laghdú ar iontaoibh na scoileanna in ionstraimí íocaíochta airgead tirim agus páipéir’.

Is féidir na réitigh atá ar fáil do na scoileanna a roinnt ina ndeich mbeart, de réir catagóire (5 x bunscoil agus 5 x iar-bhunscoil), bunaithe ar na seirbhísí íocaíochta atá aitheanta ag na scoileanna féin mar rogha a oireann dóibh féin:

  • Clúdaíonn beart amháin i ngach catagóir raon iomlán na n-íocaíochtaí leictreonacha (airgead tirim, seic, dochar díreach & buanorduithe, teirminéal cárta, ar líne agus miondíola), agus dírítear é ar na scoileanna sin nach bhfuil aon réiteach íocaíochta acu.
  • Clúdaíonn na ceithre bheart eile i ngach catagóir na cineálacha éagsúla íocaíochtaí, rud a ligeann do scoileanna a bhfuil méid áirithe réiteach íocaíochta i bhfeidhm acu cheana féin leas a bhaint as cibé gnéithe den tairiscint atá de dhíth orthu dá riachtanais féin.

Tá tuairim is 100 scoil sna hearnálacha bunscoile, iar-bhunscoile agus ETB aitheanta ag an Roinn Oideachais agus Scileanna, scoileanna atá sásta a bheith páirteach i dtionscadal píolótach chun leas a bhaint as na réitigh seo. Oibreoidh foireann fheidhmiúcháin, ina mbeidh ionadaithe ón Roinn, ón EPS, ón FSSU agus ón ETB, leis na scoileanna píolóta agus na soláthraithe seirbhíse araon chun maoirseacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na réiteach íocaíochta seo. Beidh an creat ar fáil do scoileanna eile ar mian leo leas a bhaint as, ach chun monatóireacht a dhéanamh ar an tionscadal, beifear ag díriú i gcónaí ar na scoileanna a aithníodh don scéim phíolóta.

Comhaid Ghaolmhara: