Soláthar

Soláthar san Earnáil Oideachais

Déanfar cúram de sholáthar san earnáil oideachais sna socruithe láraithe soláthair atá á gceapadh ag an Oifig Soláthar Rialtais (OSR). Beidh deiseanna ann chun luach níos fearr ar airgead a fháil ó chonarthaí agus creataí láraithe a cheap an Oifig Soláthar Rialtais (OSR).

Eagar an tSoláthair

I Nollaig 2012, ceapadh Paul Quinn ina Phríomhoifigeach Soláthair don tSeirbhís Phoiblí. Tá Paul Quinn i gceannas ar athchóiriú soláthair ar fud na seirbhíse poiblí agus beidh oifig nua á bhunú aige, an Oifig Soláthar Rialtais (OSR).  Rachaidh an OSR i mbun gach soláthair san earnáil phoiblí feasta agus bainfidh comhlachtaí earnáil phoiblí leas as creataí agus conarthaí a cheapfaidh an oifig sin. Tá beartaithe go ngabhfaidh an OSR cúraimí na Seirbhíse Náisiúnta Soláthair uirthi féin ón 1 Eanáir 2014.

Eolas Breise

Soláthar san Earnáil Scoile

Tá eolas agus comhairle ag An tAonad Soláthair Scoile ar dheiseanna soláthair agus ar an tslí chun leas a bhaint as na socruithe láraithe seo. Gníomhaíonn an tAonad um Sholáthar do Scoileanna (SPU) mar fheidhm chomhordúcháin lárnach i gcomhair soláthair do scoileanna uile san earnáil bhunscoile, do mheánscoileanna deonacha, scoileanna speisialta agus scoileanna san earnáil Phobail agus Chuimsitheach (scoileanna speisialta san áireamh ach gan scoileanna faoi chúram na mBord Oideachais agus Oiliúna san áireamh). 

Tá Treoir an Aonaid um Sholáthar do Scoileanna ar Dheachleachtais Sholáthair do scoileanna ar fáil anseo:

Tá eolas ar fáil leis, ar shuíomh gréasáin SPU. Féach www.spu.ie linn chun sonraí a fháil.

Ba chóir do scoileanna atá faoi bhainistíocht na mBord Oideachais agus Oiliúna teagmháil a dhéanamh le Ceanncheathrú na mBord Oideachais agus Oiliúna.
Tá eolas ar fáil leis, ó Bhoird Oideachais agus Oiliúna Éireann - féach sonraí teagmhála.

Soláthar in earnáil an Ard-Oideachais

An tSeirbhís Soláthair Oideachais (EPS)

Faoi chlár leasaithe an Rialtais um sholáthar poiblí, is Mol Foinsiúcháin Oideachais é an tSeirbhís Soláthair Oideachais (EPS) don Earnáil Oideachais agus Oiliúna. Reáchtálann an EPS, thar ceann comhpháirtithe in earnáil an Ard-Oideachais, comórtais maidir le hearraí agus seirbhísí comónta a sholáthar agus déanann sí ionadaíocht thar ceann na gcomhpháirtithe in earnáil an Ard-Oideachais i dtaca le comórtais a reáchtálann an Oifig um Sholáthar Rialtais (OGP). Gníomhaíonn an EPS mar lárionad comhordaithe don earnáil sin, cuireann sí soláthar láraithe chun cinn chomh maith le feidhm foinsithe a sholáthar maidir le hearraí saotharlainne, talmhaíochta, tréidliachta agus leabharlainne agus comhiomlánaíonn sí an t-éileamh ar thairiscintí agus cuireann sí an earnáil ar an eolas faoin dul chun cinn sa chlár athchóirithe soláthair. Ina theannta sin, feidhmíonn an EPS mar theagmháil idir an OGP agus na hInstitiúidí Ard-Oideachais agus cuireann sí comhairle agus treoir ar fáil do líonra d’oifigigh airgeadais agus d’oifigigh sholáthair laistigh den earnáil.

Cuirtear faisnéis rialta ar fáil d’oifigigh chuntasaíochta agus do pháirtithe leasmhara laistigh den earnáil chun samhail soláthair láraithe an Rialtais a chur chun cinn agus chun eolas a thabhairt do na hInstitiúidí Ard-Oideachais go léir agus iad a choinneáil cothrom le dáta. Ní mór do na hinstitiúidí go léir feidhm a bhaint as socruithe láraithe ar an gcéad dul síos. Mura féidir leis an OGP an tacaíocht soláthair is gá a chur ar fáil, féadfaidh na hinstitiúid teagmháil a dhéanamh leis an EPS chun dul i mbun an phróisis foinsithe. Déanann an EPS monatóireacht ghníomhach ar shuíomh gréasáin na ríomhthairiscintí agus déanann sí teagmháil le heagraíochtaí a fhógraíonn tairiscintí i gcomhair táirgí nó seirbhísí ar chóir iad a fhoinsiú tríd an tsamhail nua, lena n-áirítear trealamh saotharlainne a bhaineann go sonrach leis an oideachas, amhail trealamh taighde.

Cruinniú Mullaigh maidir le Soláthar san Ard-Oideachas 2018

Mar chuid de na hiarrachtaí leanúnacha atá ar bun aici chun comhlíonadh maidir le soláthar a fheabhsú ar fud earnáil an Ard-Oideachais, reáchtálann an EPS, i gcomhar leis an Údarás um Ard-Oideachas (HEA), Cruinniú Mullaigh Bliantúil maidir le Soláthar d’earnáil an Ard-Oideachais. Bhí an cruinniú mullaigh in Aibreán na bliana 2018 thar a bheith suntasach mar gur cuireadh pacáiste do Phlean Soláthair Chorparáidigh ar fáil do theachtaí, ina raibh teimpléid do Phlean Soláthair Chorparáidigh i gcomhair Institiúidí Ard-Oideachais chomh maith le comhairle agus treoir maidir le Pleananna Soláthair Ilbhliantúla a chomhlánú. Is féidir teacht ar dhoiciméid agus ar chur i láthair ón gCruinniú Mullaigh anseo: www.hea.ie

Coigilte Fuinneamh

Féach Freisin

Comhaid Ghaolmhara: